Kenen vastuulla on tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi?

Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa -projekti (LAB 2023) käynnistyi maaliskuun alussa 2023. Projektin aikana lisätään tietoisuutta ennakoinnin merkityksestä Etelä-Karjalan alueen elinvoiman lisäämiseksi myös tulevaisuudessa. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelliselle ennakoinnille malli.

Yhdessä Etelä-Karjalan liiton (2023) ja Saimaan ammattiopisto Sampon (2023) kanssa toteutettavassa hankkeessa on nyt alkuvaiheessa kartoitettu ennakoinnin nykytilaa sekä selvitetty eri toimijoiden tarpeita, valmiuksia ja halukkuutta ennakointityöhön. Yhtenä toimenpiteenä oli yrityksille suunnattu Ennakoinnista elinvoimaa yrityksellesi -kysely (Puolakka & Rauhamäki 2023), jossa kartoitettiin maakunnan yritysten nykytilaa ja kiinnostusta ennakointiin liittyen. Kyselyyn saatiin vastauksia tasaisesti kaikkiaan 46 eri kokoluokkia edustavista yrityksistä.

Ennakoinnin nykytila Etelä-Karjalan yrityksissä

Kyselyn perusteella yritysten kannalta merkityksellisimpiä osa-alueita ennakointitiedon saamiseksi olivat tulevaisuuden osaaminen sekä talouden kehitys ja työllisyys.

Toimintaympäristön muutoksia vastaajat kertovat seuraavansa pääosin median välittämänä, osittain erilaisiin tutkimuksiin ja tilastoihin perehtymällä, suorina havaintoina omasta liiketoimintaympäristöstä ja talouden tunnusluvuista tai verkostoista tulevien viestien välityksellä.

Lähes 80 % vastanneista kertoo yrityksessään tehtävän henkilöstön osaamistarpeisiin liittyvää ennakointityötä, mutta toisaalta kysyttäessä millaista osaamista alueen oppilaitosten tulisi tuottaa näitä tulevaisuuden osaamistarpeita ajatellen, vastaajat eivät oikein osanneet kertoa tarkemmin.

Tästä voi ajatella, onko kysymys liian vaikeaselkoinen; ennakointiin ja tulevaisuuden tutkimukseen liittyvä terminologia voi olla haastavaa siihen vihkiytymättömälle. Toisaalta hankkeen toteuttamissa työpajoissa ja tehdyissä haastatteluissa nousi esille ajatus, jota olisi syytä pohtia syvemmin: kenen vastuulla tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi on?

[Alt-teksti: kaavakuva kyselyn tuloksista. Valtaosa vastauksista osuu kohtaan osallistuisimme mielellämme alueen tulevaisuusseminaarin kuulijana.]
Kuva 1. Suurin osa vastanneista voisi osallistua ennakointitoimintaan osallistumalla aiheen seminaareihin ja tapaamisiin (Puolakka & Rauhamäki 2023). (Kuva: Tiia Puolakka)

Yrityksissä tehdään työ ja oppilaitoksissa taustatyö

Ennakoinnista elinvoimaa yrityksellesi -kyselyä tehdessä pohjaolettamana oli, että yritykset osaavat kertoa omaa alaansa koskevista osaamistarpeista nyt ja myös ennakoiden tulevaa. Vastauksien perusteella kuitenkin yrityksissä ei monesti tunnu olevan resurssia pohtia kovin syvällisesti muuttuvan maailman tuomia muutoksia omaan alaan ja yritystoimintaan. Odotukset on suunnattu oppilaitoksiin: uusimman tiedon ja tutkimuksen ääreltä toivotaan tulevan vastaus siihen, kuinka maailma muuttuu ja kuinka siihen tulisi reagoida.

Nykytilan haasteena vaikuttaisi siis olevan se, että oppilaitokset odottavat yrityksiltä tietoa tulevaisuuden osaamistarpeista, jotta voivat vastata koulutuksella siihen. Yritykset kuitenkin odottavat oppilaitoksilta päin näkemyksiä, mitä tulevaisuus tuokaan ja kuinka ohjata yritystoimintaa kohti uutta. Luotaimessa on nyt loistava mahdollisuus ennakointimallin rakentamisen yhteydessä korostaa oppilaitosten roolia, peräti jopa vaatia niitä ottamaan selkeä asema taustatyön tekijänä, jotta yritykset voivat keskittyä siihen, missä parhaita ovat – tekemään työn!

Kirjoittaja

Tiia Puolakka toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa Business Mill -yrityshautomossa sekä hankkeissa Luotain – ennakointi Etelä-Karjalassa – ja Vahvempana muutokseen – osaava ja hyvinvoiva yrittäjä.

Lähteet

Etelä-Karjalan liitto. 2023. Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa. Projektit. Viitattu 11.10.2023. Saatavissa https://liitto.ekarjala.fi/projektit/ennakointi/luotain-ennakointi-etela-karjalassa/

LAB. 2023. Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa Hanke. Viitattu 11.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/luotain-ennakointi-etela-karjalassa

Puolakka, T. & Rauhamäki, M. 2023. Ennakoinnista elinvoimaa yrityksellesi -kyselyn analyysi. LAB-ammattikorkeakoulu. Julkaisematon lähde. 

Sampo. 2023. Luotain – Ennakointi Etelä-Karjalassa. Kehittämishankkeet. Saimaan ammattiopisto. Viitattu 11.10.2023. Saatavissa https://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/saimaan_ammattiopisto_sampo/kehittaminen/kehittamishankkeet/kaynnissa_olevat_hankkeet/luotain_-_ennakointi_etela-karjalassa (linkki 3) viitattu