Keskittämisen hyödyt liikkeenluovutuksessa

Julkisen sektorin toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja se haastaa kuntia uudistamaan toimintatapojaan. Julkisen sektorin menot kasvavat jatkuvasti ja tulot pienenevät, mikä on johtanut talouden epätasapainoon. (Sydänmaanlakka 2015.) Hankinnoista muodostuu kunnissa taloudellisesti merkittävä kokonaisuus. Tämän vuoksi on tärkeää, että hankintatoimi järjestetään tarkoituksenmukaisesti. (Kalima, Häll & Oksanen 2007, 282.) Merkittäviä säästöjä voidaan saada aikaan toimintojen ja hankintojen keskittämisellä (Kanerva 2008, 25).

Keskittämisen hyödyt nousevat merkittävään rooliin, kun puhutaan toimintojen ulkoistamisesta toiselle organisaatiolle. Tämä tuli ilmi Hiltusen (2020) opinnäytetyössä, jossa tarkoituksena oli tutkia liikkeenluovutuksen mahdollisuuksia tilaamisen, kuljettamisen ja varastoinnin näkökulmasta.

Kustannussäästöt ovat ulkoistamisen keskeisin syy. Tutkimustulosten perusteella kustannussäästöjä voidaan saada ilman, että toiminnan laatu heikkenee merkittävästi. Laatuhan voi myös parantua ulkoistamisen avulla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015, 175.) 

Tilaamisen, kuljetuksen ja varastoinnin kustannustehokkuuteen vaikuttaminen

Tilattavan valikoiman suuruus vaikuttaa merkittävästi liiketulokseen. Tämän vuoksi on tärkeää, että valikoimaa rajataan (Sakki 2003, 118). Rajallisella valikoimalla pystytään vaikuttamaan myös tavarantoimittajien määrään ja hankittavat tavarat pystytään ostamaan sekä kuljettamaan isommissa erissä (Sakki 2009, 43–45).

Opinnäytetyön tuloksissa ilmeni, että keskittäminen vaikuttaa siihen, että tuplatyö ja turha työ vähenee. Myös ohiostojen määrä vähenee, kun tilaaminen on standardoitu. Isompi asiakas on houkuttelevampi asiakas, jonka vuoksi neuvotteluvoima kasvaa ja saadaan alhaisemmat ostohinnat.

Kunnilla on monesti pieniä varastoja. Varastot ovat tarpeellisia, mutta ne aiheuttavat paljon kustannuksia (kuva 1). Kuluja syntyy mm., kun henkilökunta hakee itse tavaraa varastosta tai pieniä tavaraeriä kuljetetaan niitä tarvitseville. (Sakki 2014, 146.)

Kuva 1. Kuntien varastoista syntyy paljon kustannuksia. (Kuva: Pixabay / CC0)

Opinnäytetyössä tuotiin esiin, että logistiikan tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti, kun keskitetään varastointi ja kuljetus yhteen paikkaan yhtenäisen järjestelmän avulla. Tällöin varastovalikoima pystytään pitämään suppeana ja asiakkaat saavat kohtuullisella aikataululla valikoimaan kuulumattomiakin tuotteita. (Sakki 2009, 195.)

”Liikkeenluovutus on iso muutos työyhteisöille, ja se voi tuntua jopa uhkaavalta. Opinnäytetyö on omiaan perustelemaan tulevaa muutosta ja luomaan uskoa muutoksen tuomaan hyvään. Opinnäytetyön anti toivottavasti lisää henkilökunnan sitoutumista muutokseen. Opinnäytetyö voi parhaimmillaan avata tilaus-toimitusketjun merkitystä osana suurta sote-kokonaisuutta ja lisätä kiinnostusta hankintaa ja logistiikkaa kohtaan.” (Granqvist 2020.)

Kirjoittajat

Satu Hiltunen valmistuu tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulusta keväällä 2020. Artikkeli pohjautuu Hiltusen opinnäytetyöhön Liikkeenluovutuksen mahdollisuudet tilaus-toimitusketjun näkökulmasta: Case Kymsote.

Henna Granqvist työskentelee HUS-Logistiikan projektipäällikkönä.

Ullamari Tuominen työskentelee logistiikan lehtorina liiketalouden ja matkailun alalla LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Granqvist, H. 2020. Projektipäällikkö. HUS-Logistiikka. Haastattelu 20.5.2020.

Hiltunen, S. 2020. Liikkeenluovutuksen mahdollisuudet tilaus-toimitusketjun näkökulmasta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 25.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052915223

Iloranta, K. & Pajunen-Muhonen, H. 2015. Hankintojen johtaminen. Ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan. Tallinna: AS Pakett.

Kalima, K., Häll, M. & Oksanen, A. 2007. Julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöt. Helsinki: Suomalaiset oikeusjulkaisut SOJ Oy.

Kanerva, I. 2008. Kuntatuottavuuden ABC. Suomen Kuntaliitto. Helsinki: Miktor Oy.

Sakki, J. 2003. Tilaus-toimitusketjun hallinta. Logistinen B-to-B -prosessi. 6.painos. Espoo: Hakapaino Oy.

Sakki, J. 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta. B2B- Vähemmällä enemmän. 7.painos. Helsinki: Hakapaino Oy.

Sakki, J. 2014. Tilaus-toimitusketjun hallinta. Digitalisoitumisen haasteet. 8. painos. Vantaa: Jouni Sakki Oy.

Sydänmaanlakka, P. 2015. Älykäs julkinen johtaminen. Alma Talent Oy ja Pentti Sydänmaanlakka. [Viitattu 3.4.2020]. Saatavissa https://bisneskirjasto-almatalent-fi.ezproxy.saimia.fi/teos/BAXBBXATFBCEC#kohta:((c4)LYK((c4)S((20)JULKINEN((20)JOHTAMINEN((20)/piste:b4

Kuvat

Kuva 1. Pixabay. 2020. Syväsäteilijä varastossa. [Viitattu 8.6.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/syväsäteilijä-varastossa-alue-408222/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *