Non Stop -toimintamalli koululaisten suun terveystarkastuksissa

Kouluaikana lapset itsenäistyvät ja vastuu suun omahoidon toteuttamisesta siirtyy vähitellen heille itselleen. Koulussa suun terveyteen liittyvä opetus on tärkeä tuki lapsen suun omahoidon valmiuksien kehittymisessä. Opetussuunnitelmassa suun terveyden kysymykset tulevat esiin terveystiedon opetuksessa. Koulun terveystiedon opetuksen lisäksi koululaiset saavat suun omahoitoon tukea suun terveydenhuollolta. (Keskinen 2015.) Suun terveydenhuollon on järjestettävä koululaisille hammaslääkärin tekemät suun terveystarkastukset ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Tarvittaessa välivuosina suun terveystarkastukset tekee suuhygienisti. (Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 2011, 8§.)

Kuva 1. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa koululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista. (Kuva: Piqsels)

Opinnäytetyö oli kehittämistyö ja se tehtiin yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa. Opinnäytetyössä kuvatussa Non Stop -toimintamallissa suun terveydenhuolto tekee suun terveystarkastukset yhteistyössä opettajan kanssa. Toimintamallin mukaisesti oppilaille ei anneta yksilöllistä vastaanottoaikaa hammaslääkärille. Sen sijaan opettaja lähettää oppilaat suun terveystarkastukseen yksitellen ja satunnaisessa järjestyksessä. Huoltajille tiedotetaan tarkastuksista Wilman kautta lähetettävällä tiedotteella. Toimintamallissa koululaisten suun terveystarkastuksien järjestämisessä, suun terveydenhuollon ja koulun tiivis yhteistyö on merkityksellistä. (Jahanbin & Koskela 2020.)

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Non Stop -toimintamalli yhteistyössä PHHYKY:n kanssa ja pilotoida mallia Lahden suun terveydenhuollossa. Tarkoituksena oli kerätä palautetta Non Stop -toimintamallin kokeilusta ja palautteen pohjalta muokata toimintamalli sellaiseksi, että se voidaan ottaa käyttöön PHHYKY:n alueella. Tarkoituksena oli myös kuvata Non Stop -toimintamalli prosessikaavioon ja kirjoittaa suun terveystarkastuksista tiedote, joka voidaan lähettää Wilmassa koululaisten huoltajille. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa ja yhtenäistää suun terveystarkastusten toimintatapoja PHHYKY:n alueella. Tavoitteena oli myös kehittää yhteistyötä suun terveydenhuollon ja opettajien välillä. (Jahanbin & Koskela 2020.)

Kokemukset yhteistyöstä Non Stop -toimintamallin kokeilussa

Toimintamallia pilotoitiin yhden koulun viidesluokkalaisten suun terveystarkastuksissa. Toimintamallin toimivuutta arvioitiin haastattelemalla hammaslääkäriä, hammashoitajaa, kokeiluun osallistuneiden koululaisten opettajia sekä viittä huoltajaa. Toimintamallin prosessin kuvausta pidettiin palautteen perusteella muuten hyvänä, mutta prosessin aikataulu vaati kehittämistä. Wilman kautta huoltajille lähtevää tiedotetta pidettiin selkeänä ja helposti ymmärrettävänä. (Jahanbin & Koskela 2020.)

Prosessikaaviota ja tiedotetta muokattiin sopiviksi palautteiden perusteella. Toimintamallin prosessikuvauksen avulla PHHYKY voi viedä toimintamallin muihin alueen suun terveydenhuollon yksiköihin. Toimintamallia voidaan hyödyntää muissa alakoulun luokkien suun terveystarkastuksissa eri suun terveydenhuollon yksiköissä PHHYKY:n alueella. Tiedote soveltuu huoltajille lähetettäväksi kaikissa alakoulun suun terveystarkastuksissa. (Jahanbin & Koskela 2020.)

Kirjoittajat

Laleh Jahanbin ja Anni Koskela ovat suuhygienistiopiskelijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta. Blogi käsittelee heidän opinnäytetyötänsä. Suuhygienistikoulutus on toteutettu yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.

Sari Lappalainen on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka on toiminut opinnäytetyön ohjaajana ja suuhygienistikoulutuksen koordinaattorina Lahdessa.

Kaarina Sirviö on Savonia-ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutuksen yliopettaja.

Lähteet

Jahanbin, L. & Koskela, A. 2020. Non Stop -toimintamalli Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymässä: 5-luokkalaisten suun terveystarkastus yhteistyössä koulun kanssa. Savonia-ammattikorkeakoulu. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020053115578

Keskinen, H. 2015. Lasten ja nuorten suun terveys. Teoksessa Heikka, H., Hiiri, A., Honkala, S., Keskinen, H. & Sirviö, K. (toim.) Terve suu. Helsinki: Duodecim.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 338/2011. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu: 2019-01-14]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

Kuvat

Piqsels 2020. Kuvituskuva [digikuva]. Piqsels. [Viitattu 2020-05-08]. Saatavissa: https://www.piqsels.com/fi/public-domain-photo-zbkdk

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *