Kiertotalouden uusien toimijaverkostojen ja arvoketjujen merkitys pk-yrityksille

Arvolupaus kertoo asiakkaille, miksi yrityksen tuote tai palvelu on ostamisen arvoinen. Hyvä arvolupaus auttaa yritystä erottautumaan markkinoilla ja rakentamaan luottamuksellisen asiakassuhteen. Kestävä arvolupaus puolestaan tuottaa asiakkaille enemmän arvoa vähemmillä resursseilla. Kiertotalouden mukaisen kestävän arvolupauksen toteuttaminen vaatii yrityksiltä asiakastuntemuksen lisäksi myös ymmärrystä kiertotalouden mukaisista liiketoimintamalleista ja toimijaverkoston kumppanuuksista. (Availa 2024.)

Kumppanuuksien tunnistaminen on tärkeää, sillä yksi pk-yritysten suurimmista haasteista kiertotaloussiirtymässä on resurssien rajallisuus. Kiertotalouden periaatteiden mukaiset toiminnot saattavat vaatia investointeja, joita yritys ei pysty tekemään yksin. Kiertotalouden mukaisissa toimijaverkostoissa yritykset voivat yhdistää voimansa ja jakaa resurssejaan, kuten materiaaleja ja osaamista. Tällainen yhteistyö mahdollistaa skaalautumisen ja tehokkaamman resurssien käytön.

Kiertotalouden myötä myös arvoketjujen perinteiset rakenteet muuttuvat. Kestävät materiaalit, kierrätys ja uusiokäyttö luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pk-yritykset voivat hyödyntää tätä muutosta löytämällä paikkansa uudelleenmuotoilluissa arvoketjuissa. Yhteistyö, innovaatiot ja digitalisaatio ovat tässä avainasemassa.

Kolikoita kolmessa, oikealle kasvavassa pinossa. Kolikoiden päällä kasvintaimet.
Kuva 1. Kestävä arvolupaus, kumppanuudet ja uudelleen muotoillut arvoketjut ovat avainasemassa pk-yritysten kiertotaloussiirtymässä. (nattanan23 2017)

Yritysten kestäviä arvolupauksia muotoiltiin työpajassa

Miten tehdään liiketoimintaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmin, kun asiakkaat eivät osta ”vihreyttä”? Tämän kysymyksen avulla Ville Availa Double Roundista haastoi Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa (KIITO) -hankkeen kolmanteen työpajaan ”Kiertotalouden uudet toimijaverkostot ja arvoketjut” osallistuneita yrityksiä pohtimaan yrityksensä arvolupausta ja luvatun arvon toteuttamista kestävästi.

Kestävien arvolupausten ja kiertotalouskumppanuuksien tunnistamisen äärelle pysähtyi KIITO-hankkeen työpajassa kymmenen pk-yrityksen ja organisaation edustajaa. Osallistuvat yritykset saivat tehtäväkseen muotoilla yrityksensä arvolupauksen nykyisen asiakasymmärryksen pohjalta sekä hahmotella, mitä kiertotalouden liiketoimintamalleja voisi hyödyntää luvatun arvon toteuttamiseksi kestävästi. Yhtenä tehtävänä oli myös tunnistaa, mitä kumppaneita tarvitaan toimijaverkostoon liiketoimintamallin toteuttamiseksi. Edellä mainitut seikat koottiin myyntipuheeksi ja pitchattiin kolmessa minuutissa muille mukana olleille yrityksille. Tehtävien avulla jokainen yritys pääsi vuorollaan esittelemään ideansa toisilleen saaden lopuksi palautetta omasta ideastaan. Etenkin muilta yrityksiltä saadut palautteet koettiin hyödyllisiksi.

Englanninkielinen arvonluonti-canvas. Vasemmalla neliön muotoinen, kolmeen sektoriin jaettu laatikko, joka edustaa arvolupausta. Eri sektorit on nimetty seuraavasti: Product and Services, Pain relievers ja Gain creators. Oikealla kuvassa on asiakasta edustava, kolmeen sektoriin jaettu ympyrä. Eri sektorit on nimetty seuraavasti: Gains, Pains ja Customer Jobs.
Kuva 2. Yritykset pääsivät muotoilemaan kestäviä arvolupauksiaan kuvanmukaisen canvaksen avulla. (Strategyzer 2024)

Työpajat yritysten kiertotalousosaamisen kasvun tukena

KIITO-hankkeen järjestämät, pk-yrityksille suunnatut työpajat ovat yksi hankkeen toimenpiteistä, joilla edistetään kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämistä ja käyttöönottoa hämäläisissä pk-yrityksissä (KIITO 2024). Yrityksille järjestetään kevään 2024 aikana vielä kaksi työpajaa. Huhtikuussa Hämeenlinnassa järjestettävän työpajan teemana on digitalisaatio ja sen hyödyntäminen kiertotalouden mukaisessa liiketoiminnassa. Viimeinen rahoitusta ja yritysten kehittämissuunnitelmia käsittelevä työpaja järjestetään kesän alussa Lahdessa. Molempiin työpajoihin voi ilmoittautua hankkeen kotisivujen kautta.

Linkki KIITO-hankkeen kotisivuille.

Kirjoittajat

Henri Heikkilä toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Asukaslähtöiset kiertotalouden ratkaisut Etelä-Karjalassa (ASKI) -hankkeessa ja projektipäällikkönä ESR+-rahoitteisessa KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hankkeessa

Hanna Suutari toimii LABissa TKI-asiantuntijana kiertotalous- ja ilmastoteemaisissa projekteissa. KIITO-hankkeessa hän on osallistunut muun muassa tietoiskujen ja työpajojen järjestämiseen.

Lähteet

Availa, V. 2024. Kiertotalouden uudet toimijaverkostot ja arvoketjut. Esitys KIITO-hankkeen työpajassa 15.2.2024.

HAMK. 2024. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Projektit. Viitattu 12.3.2024. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/

Nattanan23. 2017. Raha voitto rahoittaa. Pixabay. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/raha-voitto-rahoittaa-2696219/

Strategyzer. 2024. The Value Proposition Canvas. Viitattu 26.3.2024. Saatavissa https://www.strategyzer.com/library/the-value-proposition-canvas

Linkit

Linkki 1. HAMK. 2024. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Projektit. Viitattu 12.3.2024. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/