Täsmäkatselmuksista apua yrityksen lämmitysmuodon vaihtamiselle

Energiahintojen nousun ja maakaasun saatavuusongelmien takia useat yritykset miettivät lämmitysmuodon vaihtamista. Täsmäkatselmuksien avulla yritys saa puolueetonta tietoa eri vaihtoehdoista.

Yleistä energiakatselmuksista

Motivan ohjeiden mukaisia kokonaisvaltaisia energiansäästöselvityksiä kutsutaan energiakatselmuksiksi. Mikro- ja pk- yritykset sekä yhteisöt, joita ovat esimerkiksi kunnat, seurakunnat ja säätiöt voivat saada Työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) tukea 40–50 prosenttia tukea katselmuksiin. Energiakatselmuksiin sisältyy aina lämmön, sähkön ja veden kokonaisvaltaiset säästölaskelmat sekä uusiutuvien energianmuotojen käyttömahdollisuuksien selvitys. (Motiva 2022a)

Motivan asiantutija Harri Heinaro kertoi Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut infotilaisuudessa energiakatselmuksista. Eri energiakatselmusmuodot on kerrottu kuvassa 1. Kuvan mukaan kiinteistön energiakatsastus sopii pienille kiinteistöille ja kiinteistön energiakatselmus palvelurakennuksille. Teollisuuden energiakatselmukset tai -analyysit sisältävät kiinteistön lisäksi myös tehdaspalvelujärjestelmien ja tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantamisen.  Lisäksi voidaan tehdä kiinteistöjen käyttöönottokatselmuksia ja seurantakatselmuksia, teollisuuden 2- vaiheisia katselmuksia ja analyysejä, kaukolämpökatselmuksia sekä prosessiteollisuuden ja voimalaitosten energia-analyysejä. (METE 2022)   

Kuva 1. Energiakatselmusmallit. (METE 2022)

Täsmäkatselmuksen avulla eroon fossiilisista polttoaineista

Muista energiakatselmustyypeistä poiketen Täsmäkatselmuksessa ei selvitetä koko kiinteistön energiansäästöä. Siinä selvitetään ja analysoidaan vapaasti valittavan kohteen energiankäyttöä, energian säästöpotentiaalia ja uusiutuvan energian mahdollisuuksia. Täsmäkatselmuksen avulla on tarkoitus saavuttaa tietyn kohteen energiatehokkuuden parantamista, energiansäästöä, uusiutuvan energian käytön kasvua tai muuta vähähiilisyyden saavuttamista omassa energiakäytössä. Täsmäkatselmuksen avulla yritys voi esimerkiksi selvittää keinoja luopua maakaasusta tai muista fossiilisista polttoaineista. (Motiva 2022b)

Täsmäkatselmus on muita energiakatselmuksia edullisempi ja sitä ei tarvitse raportoida täysin Motivan ohjeiden mukaisesti. Täsmäkatselmuksille voidaan hakea tukea 31.12.2023 saakka. Muista katselmustyypeistä poiketen kunnat ja kuntayhtymät eivät ole tukikelpoisia. (Motiva 2022b)

METE, Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut- hanke

Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen rahoittaman 1,5 vuotta kestävän METE- hankkeen tavoitteena on edistää Kaakkois-Suomen maaseudun mikro- ja pienyritysten elinvoimaisuutta ja energiansäästöä. Se tapahtuu tuottamalla tietoa uusituvista energiaratkaisuista ja energiatehokkuutta edistävistä toimenpiteistä sekä teknologioista. LAB- ammattikorkeakoulun yhteistyökumppanina hankkeessa toimii JS Enviro. (LAB 2021)

Hankkeeseen valittiin mukaan 11 pien- ja mikroyritystä Kymenlaakson ja Etelä – Karjalan maaseudulta. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin analyysi tapausyritysten tuntikohtaisten sähkönkulutusten ja yritysten ilmoittamien tietojen perusteella. Analyysien perusteella huomattiin yritysten aurinkosähkön potentiaali ja tehtiin aurinkosähkön kannattavuuden analysoinnit. Tämä artikkeli kuuluu sarjaan artikkeleita, joissa tapausyrityksistä saatujen tietojen perusteella kerrotaan geneeristä keinoista säästää energiaa yrityksissä. 

Kirjoittaja

Mika Keski-Luopa toimii TKI-asiantuntijana LAB- ammattikorkeakoulussa METE- ja SÄHÄKKÄ- hankkeissa. Lisäksi kirjoittaja toimii LABin ja Heinolan kaupungin välisen BioHub -yhteistyön koordinaattorina.

Lähteet

LAB. 2021. Maaseudun mikroyritysten vähähiiliset energiaratkaisut METE. Viitattu 24.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/maaseudun-mikroyritysten-vahahiiliset-energiaratkaisut-mete

METE – Maaseudun vähähiiliset energiaratkaisut. 2022. Energiakatselmus kannattaa! METE Infotilaisuus no 4. YouTube. Viitattu 24.5.2022. Saatavilla https://www.youtube.com/watch?v=RmBUKDvWWbU   

Motiva. 2022a. Katselmus- ja investointituet. Viitattu 23.5.2022. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/katselmus-_ja_investointituet

Motiva. 2022b.  Täsmäkatselmus. Viitattu 23.5.2022. Saatavilla: https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiakatselmustoiminta/tem_n_tukemat_energiakatselmukset/energiakatselmusmallit/tasmakatselmus?utm_source=Energiakatselmuksien+uutiskirje+1%2F2022&utm_medium=email&utm_campaign=