Kohti menestyvää organisaatiota

Valmentavan johtamisen kulttuurin ja yhteisöohjautuvan tiimityön vahvistaminen ovat avaimia organisaation menestymiseen. Niiden eteen tehdään työtä myös valtionhallinnon organisaatioissa.

Valmentaminen keskiöön

Valmentava johtaminen tukee tiimiä tavoitteiden saavuttamisessa. Valmentaminen tapahtuu keskustelujen, kysymysten, kuuntelun ja palautteen avulla. Valmentava esihenkilö auttaa luomaan avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, mikä edistää tiimin kehittymistä. Osaamisen kehittäminen, arvostus ja tukeminen korostuvat. Yhteistyötaitoja ja esihenkilöiden kiinnostusta johdettaviaan kohtaan tarvitaan, jotta motivoituneet työntekijät saadaan pidettyä talossa ja uusia osaajia löydetään. Valmentava johtaminen vahvistaa myös yhteisöohjautuvuutta ja tiimin jäsenten keskinäistä yhteisvastuuta. (Ristikangas & Ristikangas 2013, 19, 43.)

Kuva 1. Tiimityö on tie menestykseen. (geralt 2021)

Yhteisöohjautuvuus on uusi itseohjautuvuus

Itseohjautuvuutta on luonnehdittu ensimmäiseksi aalloksi työn murroksessa. Yhteisöohjautuvuus on seuraava aalto, ja ilmiönä se näyttäisi nyt nousevan entistä vahvemmin esiin.

Itseohjautuvuus painottaa yksilöä ja sitä, että työntekijällä on oma työnsä ja tonttinsa, joita työntekijän on hoidettava parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteisöohjautuvuudella tarkoitetaan puolestaan yhteistä organisoitumistapaa, jossa koko organisaatio, sen rakenne, käytänteet, prosessit ja kulttuuri ylläpitävät matalaa hierarkiaa, hajautettua päätöksentekoa ja yhteisöllisyyttä. (Perttu 2022.)

Yhteisöohjautuvuutta ei tule nähdä valmiina mallina, joka sellaisenaan voidaan siirtää organisaatiosta toiseen, vaan organisoitumisen periaatteena, jota jokainen organisaatio soveltaa omista lähtökohdistaan ja kontekstistaan itselleen parhaalla tavalla. (Koistinen & Kostamo 2021, 61.)

Esimerkki valtionhallinnon organisaatiosta

Tuhun (2024, 2) opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa valtionhallinnossa toimivan Organisaatio X:n valmentavan johtamisen kulttuuria ja yhteisöohjautuvaa tiimityötä. Esihenkilöille oli järjestetty vuoden mittainen Talentti-valmennusohjelma vuonna 2022. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää esihenkilöiden oppimiskokemuksia valmennusohjelmasta sekä sitä, millainen valmentavan johtamisen kulttuuri organisaatiossa on esihenkilöiden näkökulmasta.

Dokumenttianalyysin ja Webropol-kyselyn tulokset osoittivat, että kohdeorganisaatio on jo tehnyt paljon valmentavan johtamisen kulttuurin ja yhteisöohjautuvan tiimityön vahvistamiseksi. Matka kohti uutta organisaatiokulttuuria on silti vasta aluillaan, ja työtä tullaan jatkamaan määrätietoisesti eteenpäin.

Luukka (2019, 107–113) painottaa, että kulttuurin muokkaaminen on pitkäaikainen prosessi, mikä vaatii sitoutumista ja yhteistyötä organisaation kaikilta jäseniltä. Tiimityön kehittäminen on keskeinen osa valmentavan johtamisen kulttuurin ja yhteisöohjautuvan tiimityön vahvistamista. Samaan johtopäätökseen päätyi myös Tuhu (2024) opinnäytetyössään.

Kirjoittajat

Irina Tuhu on valmistumassa tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta keväällä 2024.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikössä Lahdessa.

Lähteet

geralt. 2021. Altmann, G. Tiimityö, aivoriihi, toimisto. Pixabay. Viitattu 27.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tiimity%C3%B6-aivoriihi-toimisto-6566984/

Koistinen, J. & Kostamo, T. 2021. Yhteisöohjautuvuuden sudenkuopat. Teoksessa Gamrasni, M. (toim.). Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helian julkaisut 3/2021. 61–63. Viitattu 10.5.2024. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/494523/HH_Matkaopas_netti08042021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Luukka, P. 2019. Yrityskulttuuri on kuningas. Mikä, miksi ja miten? Helsinki: Alma Talent.

Perttu. 2022. Yhteisöohjautuvuus on nyt kaikkialla. Jointu. Viitattu 10.5.2024. Saatavissa https://jointu.fi/blog/yhteisoohjautuvuus-on-nyt-kaikkialla/

Ristikangas, M.-L. & Ristikangas, V. 2013. Valmentava johtajuus. 3. painos. Helsinki: Talentum.

Tuhu, I. 2024. Valmentavan johtamisen kulttuurin ja yhteisöohjautuvan tiimityön vahvistaminen. Case: Organisaatio X. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 10.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2024052315115