Kommunikointi autistisen lapsen kanssa

Tehokas kommunikaatio on merkittävässä roolissa, kun hoidetaan lapsia, joilla on autismikirjon häiriö. Tyypillistä näille lapsille on, että heillä on suuria vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa. Laadukkaan ja onnistuneen hoidon esteeksi voi muodostua sairaanhoitajan osaamattomuus kommunikoida lapsen kanssa, jolla on autismikirjon häiriö. 

Mikä on autismikirjon häiriö

Autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa tapaan, jolla lapsi kommunikoi, on vuorovaikutuksessa, havaitsee ja kokee ympäröivän maailman. Autismikirjon häiriöiden pääoireet ovat poikkeavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä esimerkiksi rajoittuneiden kiinnostuksen kohteiden ja toistuvien toimintamallien ilmeneminen. Autismikirjon häiriön omaavat lapset voivat kärsiä myös aistiherkkyydestä, erilaisista neurologisista häiriöistä sekä näkö-, kuulo- ja liike-ongelmista. (Moilanen ym. 2012.) Autismikirjon häiriöiden diagnoosi ja kuntoutussuunnitelma toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Oireiden oikea-aikainen tunnistaminen ja kuntoutustarpeiden määrittely parantaa merkittävästi autismikirjon häiriön omaavien lasten ennustetta.

Lapsen sairaalakäynneistä saattaa tulla sietämättömiä ja laukaista lapsella ahdistuksen tunteita, jos hänen tarpeitaan ei ymmärretä. Sairaanhoitajilla tulee olla hyvät kommunikointiotaidot hoitaessaan erityistarpeita omaavia lapsia. (Rooth & Oliver 2016.) Lisäksi sairaanhoitajille on oltava riittävästi tietoa ja selkeitä toimintakäytänteitä, miten toimia  autismikirjon omaavien lasten kanssa sairaalahoidon aikana (Fraatz 2021). Sairaanhoitajien tulee vastata hyvästä hoidon laadusta, ja autismikirjon omaavien lasten kanssa onnistunut kommunikointi mahdollistaa tasokkaan hoidon tarjoamisen (Brown & Elder 2014).

Opastusvideo auttamaan viestintää

Videoiden käyttö opetustarkoituksiin on yleistynyt, ja ne ovat osoittautunut tehokkaiksi opetusvälineiksi (Brame 2016). Adesanyan (2022) opinnäytetyön tuotoksena syntyi opastusvideo, joka sisältää perustietoa autismikirjon häiriöistä ja ohjeita siitä, kuinka vuorovaikutusta näiden lasten kanssa voidaan edistää.  

Kuva 1. Opastusvideo on suunnattu sairaanhoitajaopiskelijoille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille. (Kuva: Falilat Adesanya)

Video on suunnattu pääasiassa sairaanhoitajaopiskelijoille, mutta se palvelee myös sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon ammattilaisia, jotka kohtaavat autistismikirjon lapsia terveydenhuollossa. Tavoitteena on edistää tietämystä autismikirjon häiriöistä, jotta hoitohenkilökunta voi tarjota autistihäiriön omaaville lapsille mahdollisimman turvallisen ja onnistuneen sairaalakokemuksen. Linkki opetusvideoon on alla (video on suomeksi): Educational video on communication for nursing students

Kirjoittajat

Falilat Adesanya valmistuu sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Hannele Tiittanen toimii yliopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Adesanya, F. 2022. Communicating with children on the autism spectrum. LAB University of Applied Sciences. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120626653

Brame, C.J. 2016. Effective educational videos: Principles and guidelines for maximizing student learning from educational video content. PubMed central. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5132380/#B19

Brown, A. & Elder, J.H. 2014. Communication in autism spectrum disorder: a guide for paediatric nurses. Journal of Continuing Education in Nursing. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25929112/

Fraatz, E, & Durand, M. Tina. 2021. Meeting the needs of children with autism spectrum disorder and their families in Hospital settings. The perspectives of certified child life specialists and nurses. Journal of Child Life: Psychosocial Theory and Practice 2(2). Viitattu 2.12.2022. Saatavissa https://childlife.scholasticahq.com/article/27703-meeting-the-needs-of-children-with-autism-spectrum-disorder-and-their-families-in-hospital-settings-the-perspectives-of-certified-child-life-speciali

Moilanen, I., Mattila, M., Loukusa, M. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääkärikirja Duodecim. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo10395

Rooth, E. & Olinder, A.L. 2016. Nurse’s experiences of giving care to children with autism spectrum disorder within somatic emergency care. Scientific Times Journal of Paediatrics 1(1). Viitattu 1.12.2022. Saatavissa http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1084187/FULLTEXT01.pdf

Video

Video 1. Adesanya, F. 2022. Communicating with children on the autism spectrum. An educational video for nursing students. LAB. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa Educational video on communication for nursing students