TURB-potilaan hoito-ohjeella lisää potilasturvallisuutta

Virtsarakkosyöpää epäiltäessä tehdään virtsarakon tähystys urologian poliklinikalla. Lisäksi tehdään muita tutkimuksia kuten virtsan bakteeriviljely, irtosolututkimus sekä lisäkuvantamisia. (Kaikki syövästä 2022). Mikäli virtsarakon tähystyksessä todetaan tuumori, urologi tekee leikkauspäätöksen poliklinikalla. Erillistä leikkausta edeltävää käyntiä ei järjestetä, vaan leikkaava lääkäri tapaa potilaan seuraavan kerran leikkauspäivän aamuna (Becker 2022).

Potilasturvallisuuden parantamiseksi luotiin urologian poliklinikalle sekä kirurgian vuodeosastolle hoito-ohjeet virtsarakkosyöpää sairastavien potilaiden ohjaamiseksi. TURB tarkoittaa virtsarakon kasvaimen höyläysleikkausta. Urologian ylilääkäri oli tunnistanut tarpeen TURB-potilaan hoito-ohjeille, sillä hoitohenkilökunnan runsas vaihtuvuus on aiheuttanut haasteita potilaiden turvallisen hoidon toteutumisessa. 

Hoitajille tukea ohjeiden muodossa

Hoito-ohjeiden laatimisen tavoitteena on lisätä hoitajan ammattitaitoa sekä potilasturvallisuutta TURB-potilaan hoitotyössä. Hoito-ohjeita suunnitellessa huomioimme seuraavat asiat: hoito-ohjeiden sisällön, kieliasun, ohjeen ymmärrettävyyden sekä ulkoasun. Ohjeiden ulkoasujen tulisi olla mielenkiintoa herättävä ja sisällöltään tarpeeksi yksinkertainen, mutta kuitenkin riittävän tarkka ohjatakseen hoitajia. Selkeästä ja ymmärrettävästä ohjeesta käy ilmi kenelle ohje on tarkoitettu ja mikä on ohjeen tarkoitus. Hoito-ohjeeseen tutustuminen tukee hoitajan työtä sekä lisää potilasturvallisuutta (Kyngäs ym. 2007, 125‒126). 

[Alt-teksti: Kuvakaappaus ohjeiden osasta. Otsikkona on TURB-potilaan preoperatiivinen hoito poliklinikalla. Alla lukee Etelä-Karjalan keskussairaala sekä luetellaan, mitkä ovat urologian poliklinikan hoitajan tehtävät, kun leikkauspäätös on tehty.]
Kuva 1. Hoito-ohje on jo käytössä, ja siitä on saatu hyvää palautetta. (Kuva: UNC School of Medicine 2022 sekä Sina Sinkkonen ja Henna Mustonen)

Leikkausta edeltävän hoitotyön osaamisen vahvistamisen tarkoituksena on antaa tietoa hoitajille potilaan hoidon alkuvaiheesta. Leikkauksen jälkeisen hoitotyön osaamisen vahvistamisella pyritään parantamaan potilaan hoidon laatua toimenpiteen jälkeen kirurgisella vuodeosastolla.

Myös kotiutumiseen liittyvät asiat huomioitiin. Onnistuneen kotiutumisen kannalta on tärkeää, että potilas saa riittävät kotihoito-ohjeet ja toimintaohjeet mahdollisia ongelmatilanteita varten. Tämä lisää hoitajan ja potilaan välistä luottamusta, mikä osaltaan edesauttaa onnistunutta kotiutusta. Näitä hoito-ohjetta lähdettiin luomaan poliklinikalla ja osastolla olevien toimintatapojen mukaisesti. Ohjeiden tarkoituksena on korostaa hoitotyön vaiheita sekä varmistaa potilaan oikeanlainen hoito.

Jatkokehittelyä palautteen pohjalta

Laaditut hoito-ohjeet otettiin käyttöön Etelä-Karjalan keskussairaalassa urologian poliklinikalla ja pehmytkirurgian vuodeosastolla heinäkuussa 2022. Palautekysely lähetettiin työyhteisöille google forms -kyselynä. Palautetta saatiin molemmista yksiköistä.

Kaikki kyselyyn vastanneet hoitajat kokivat hoito-ohjeen selkeäksi ja tarpeelliseksi. Pieni osa vastanneista ei kuitenkaan pitänyt ohjeen ulkoasua miellyttävänä tai selkeänä. Vapaan palautteen myötä toivottiin lisää vastaavanlaisia hoito-ohjeita. Tulevaisuudessa onkin tarkoitus laatia lisää hoito-ohjeita urologisten potilaiden hoidon tueksi.

Kirjoittajat 

Sina Sinkkonen on sairaanhoitaja ja LAB-ammattikorkeakoulun uroterapiaopiskelija. Hän työskentelee Etelä-Karjalan keskussairaalassa pehmytkirurgian vuodeosastolla ja hoitaa työssään muun muassa urologisia potilaita.

Henna Mustonen on sairaanhoitaja ja LAB-ammattikorkeakoulun uroterapiaopiskelija. Hän  työskentelee Etelä-Karjalan keskussairaalassa operatiivisilla poliklinikoilla ja hoitaa työssään urologisia potilaita.

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet 

Becker, S. 2022. Becker, Sebastian. Urologian osastonylilääkäri. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Haastattelu 17.2.2022.

Kaikki syövästä. 2022. Virtsarakon syöpä. Viitattu 19.8.2022. Saatavissa https://www.kaikkisyovasta.fi/tietoa-syovasta/syopataudit/virtsarakon-syopa/

Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M., Johansson, K., Hirvonen, E. & Renfors, T.2007. Ohjaaminen hoitotyössä. Helsinki: WSOY.

UNC School of Medicine. 2022. Urology. Bladder cancer. 2022. Viitattu 15.06.2022. Saatavissa https://www.med.unc.edu/urology/patientcare/cancer/bladder-cancer/