Innovointia yhdessä innostuen

Jokainen meistä tietää, että yhteiskuntamme ikääntyy. Sen mukanaan tuomat muutokset ja haasteet vaativat uudenlaista ajattelua, erilaisia ratkaisuja, innovatiivisia ja rohkeita ideoita. Sosionomikoulutuksessa on opintojakso Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot, jossa kurssin opettajat linkittivät opintojaksoon yhteistyötä TKI- henkilöstön ja kehittämishankkeiden kanssa.  

Miltä ikääntyminen näyttää yhteiskunnassamme?

Kun puhutaan yhteiskunnastamme, sen ikärakenteesta ja sen tarjoamista palveluista, täytyy ymmärtää laajemmin taustalla vallitsevia käsityksiä vanhenemisesta. Vanhus-käsite heijastuu yleisiin asenteisiin sekä siihen kuinka vanhuutta kuvaillaan. Asenteilla on yllättävä vaikutus kokonaisuudessa, miten yhteiskunnassamme arvostetaan vanhenevaa väestöä ja miten ikääntyminen nähdään, onko ikääntynyt ihminen hoidon kohteena vai osallinen omaan hyvinvointiinsa. Tällä hetkellä on onneksi vallitseva käsitys aktiivisesta vanhenemisesta sekä näkökulma ikääntyneiden voimavaralähtöisyyteen.

Opiskelijat saivat tehtäväkseen tutkailla opintojakson ajan, miten mediassa ikääntyminen ja vanhuus näyttäytyy, toisaalta peilaten vanhuskäsityksiin mutta myös omiin ihmiskäsityksiinsä. Lisäksi he osallistuivat ajankohtaisiin webinaareihin, teemana kansallinen ikäohjelma 2030 (STM 2020). Erilaisiin webinaareihin osallistuminen kasvatti osaamista ajankohtaisista ilmiöistä. Yhdeksi ajankohtaiseksi teemaksi nousi Kati-hankkeiden hyvinvointiteknologian hyödyntäminen ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi (THL 2022).

Opintojakson aikana opiskelijat osallistuivat myös eri hankkeiden toimenpiteisiin, kuten hyvinvointiteknologiaan tutustumiseen sekä erilaisiin työelämän kanssa tehtäviin toimintoihin. Erilaiset käytännössä toteutuvat tapahtumat ovat opiskelijalle merkityksellisiä kohtaamisia ja ne ovat myös ammattikorkeakoulumme strategian mukaisia nopeita kokeiluja.

Kuva 1. Yhteinen innovointi on innostavaa ja uusia ideoita tuottavaa. (Tumisu 2020)

Kaiken opitun yhteen vetäminen

Ammattikorkeakoulut tukevat alueiden elinvoimaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kautta. Erilaiset kehittämishankkeet tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Hankkeiden yhteistyökumppaneiden ja kohderyhmien kautta opiskelijat pääsevät soveltamaan opittuja asioita todellisiin tilanteisiin ja saavatarvokasta kokemusta erilaisista tehtävistä. TKI-toimijoiden näkökulmasta opiskelijoiden mukana oleminen tuo työhön uusia ideoita ja myös uudenlaista merkitystä – hanketyö avautuu oppimisympäristönä ja tukee opiskelijoiden kasvua kohti asiantuntijuutta. 

Opiskelijoilla on paljon annettavaa hankkeitten toteutukseen, mutta heidän kannattaa ottaa mukaan myös suunnitteluun. Ikääntyvän yhteiskunnan innovaatiot -kurssi päättyi työpajaan, jossa opiskelijat tuottivat kehittämisideoita kurssilla opitun pohjalta. Opiskelijoiden työskentelyä ohjasi neljä Teetä: tarpeet, tavoitteet, toimenpiteet ja tulokset. Parissa tunnissa syntyi 12 uutta ideaa, joista opiskelijat saivat välittömän palautteen TKI-asiantuntijalta. Ideat olivat hyvin perusteltuja, kurssin aihetta eri puolelta tarkastelevia – ja muutamat lisäksi erittäin innovatiivisia!

”Mielettömän hyvä aamupäivä! Tosi erilainen verkkotyöpaja. Päätti hyvin tämän opintojakson!”

Opiskelijat kokivat työskentelyn innostavana. He pääsivät osallisiksi ja saivat merkityksellisyyden kokemuksen tuomalla oman panoksensa suunnittelutyöhön.

Kirjoittajat

Sanna Leppänen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen lehtorina sekä tekee työssään hankesuunnittelua ja on mukana erilaisissa hankekokonaisuuksissa.

Sanna Nurmiainen toimii LABin sosionomikoulutuksessa lehtorina ja on mukana hanketyöskentelyssä.  

Marja Kiijärvi-Pihkala työskentelee LABin Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana toimien hankkeiden suunnittelijana ja projektipäällikkönä.

Lähteet

STM. 2020. Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Viitattu 16.11.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

THL. 2022. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). Viitattu 11.11.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-

Tumisu. 2020. Idea, konsepti, hehkulamppu, luonnos. Pixabay. Viitattu 1.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/idea-konsepti-hehkulamppu-luonnos-5617893/