Konenäkötyöpajan visioita

LAB-ammattikorkeakoulun konenäkö- ja tekoälyhankkeiden tavoitteina on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen uusien teknologisten sovellusten avulla. Hankkeet järjestivät yhdessä työpajan, jossa sosiaali- ja terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijat toivat esiin jokapäiväisessä työssä esiintyviä haasteita. Esille nousseisiin haasteisiin pyrittiin löytämään teknologinen ratkaisu yhdessä työpajaan osallistuneiden teknologia-asiantuntijoiden kanssa. Tässä blogissa käsittelen kahta työpajassa erityisesti esiin noussutta haastetta. Työpajan tarkoitusta ja toteutusta kuvattu tarkemmin Konenäköä ja tekoälyä vesitornissa -blogitekstissä.  

Lääkehoidon automatisointi kotihoidossa 

Työpajaan osallistui kotiin vietävien palveluiden edustajia Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymästä. Haasteet kohdistuivat heille tutuimpaan toimintaympäristöön eli asiakkaan kotiin. Erityisesti lääkkeiden jakelu oli kotona tapahtuvan liikkumisen seurannan ohella keskeisimmät työpajassamme esiin nousseet haasteet. 

Lääkkeiden jakelu kotihoidossa on toteutunut ennen siten, että hoitaja on kotona tehdyn käynnin yhteydessä lajitellut asiakkaan lääkkeet dosettiin, josta asiakas on ottanut lääkkeet itsenäisesti tai hoitajan avustuksella, jolloin esimerkiksi asiakkaan tilan arvioimiselle ei jäänyt riittävästi tai ollenkaan aikaa. 

Nykyisin lääkkeenjakelussa toimii tarkoitukseen kehitettyjä robotteja, jotka antavat asiakkaalle lääkepussin oikean aikataulun mukaisesti. Ongelmana on, että hoitava henkilökunta ei voi varmistua siitä, että asiakas käyttää lääkkeet oikein. Lääkehoidon toteutumisen varmistaminen on paremmalla tasolla, kun hoitaja itse jakaa lääkkeet ja varmistaa, että ne tulee otetuksi. (Sinnemäki, J. et al. 2013.)   

Työpajassa pohdittiin, voisiko konenäkö tarkkailla asiakasta ja antaa ilmoituksen hoitajalle, kun lääkkeet on otettu. Tämä on teknisesti mahdollista, mutta konenäkö pitäisi integroida lääkkeenjakelurobottiin, jolloin asiakkaan tulisi olla koneen näköpiirissä lääkkeitä ottaessaan, eikä tämä ole välttämättä muistisairaan asiakkaan kohdalla mahdollista. 

Kuva 1. Haasteiden ratkaisut pöydällä. Kuva: Sami Makkula

Asiakkaan tilan jatkuva arviointi 

Kotiin vietäviä palveluita tarvitseva henkilö on usein ikääntynyt, jonka fyysinen suorituskyky on alentunut. Hänen voinnissaan voi tapahtua nopeita muutoksia, jotka vaativat välitöntä hoitoa, eivätkä omaiset tai hoitohenkilökunta ole välttämättä juuri silloin paikalla.  

Työpajassa kehiteltiin konenäköteknologiasovellusta, jolle opetetaan asiakkaan normaali liikkuminen. Tietokoneeseen kytketty videokamera osaa tunnistaa liikkeen hidastumisen tai vaikka horjahtelun, jotka voivat ennustaa asiakkaan tulevaa kaatumista. Kotona kaatuminen voi johtaa pitkään sairaalahoitojaksoon, josta asiakas ei koskaan kotiudu (THL 2020). 

Haluatko tulla kuvatuksi? 

Konenäkö ja siihen liitettävä kamerateknologia tarkoittaa edellä mainitussa tapauksessa sitä, että ihmisten kotiin asennetaan kameroita keräämään heistä tauotta dataa. Tähän liittyy eettisiä kysymyksiä, koska harva meistä haluaa kameran kotiin kuvaamaan liikkeitämme. Onneksi teknologia on mahdollista toteuttaa niin, että kameran tuottamasta kuvasta ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä, eikä hoitohenkilökunnan tarvitse nähdä kuvaa, koska tekoäly osaa poimia oleellisen ilman kuvaa valvovaa ihmistäkin. 

Kirjoittaja

Jukka Karjalainen
toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana ja hankeasiantuntijana Konenäkö-hankkeessa.  

Lähteet 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Ikääntyneiden tapaturmat kotona. [Viitattu 25.6.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/ikaantyneiden-tapaturmat/ikaantyneiden-tapaturmatilastot/ikaantyneiden-tapaturmat-kotona 

Sinnemäki J, Sihvo S, Isojärvi J, Blom M, Airaksinen M, Mäntylä A. 2013. Automated dose dispensing service for primary healthcare patients: a systematic review. Systematic Reviews Journal. Vol.2(1), 6. [Viitattu 28.10.2020]. Saatavissa: https://doi.org/10.1186/2046-4053-2-1 

Linkit

Karjalainen J. 2020. Konenäköä ja tekoälyä vesitornissa. LAB Focus -blogi. [Viitattu 28.10.2020].  Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/konenakoa-ja-tekoalya-vesitornissa/ 

LAB. 2020. Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla -hanke. [Viitattu 28.10.2020]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/konenaon-sovellukset-sote-ja-hyvinvointialalla 

Kuvat

Kuva 1. Makkula, S. 2020. Julkaisematon. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *