Kotihoitoa johdetaan RAI-tiedolla

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus ovat ajankohtaisia teemoja (mm. Valtioneuvosto 2023). Toiminnan kehittämiseen tarvitaan tietoa ja tiedolla johtamista. On hyvä tiedostaa, että Ilman ajantasaista ja laadukasta tietoa ei ole tiedolla johtamista. Tieto auttaa ennakoimaan tulevaa, ymmärtämään oman asiakaskunnan tarpeita, seuraamaan annetun avun vaikuttavuutta ja kehittämään organisaation toimintaa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. (STM 2024,12, 82; THL 2024a.)

Hyvinvointialueita on 1.4.2023 alkaen edellytetty käyttämään RAI-järjestelmää (Resident Assessment Instrument) ikääntyneiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa (THL 2024b). Kyseessä on integroituihin sosiaali- ja terveyspalveluihin hyvin soveltuva järjestelmä, joka mahdollistaa tiedolla johtamisen kehittämisen paikallisella tasolla sekä tarjoaa luotettavaa vertailutietoa myös kansainvälisesti (ks. de Almeida Mello ym. 2023; Hirdes ym. 2008).  Kotihoidossa RAI-järjestelmästä saadaan reaaliaikaisesta arviointietoa asukkaista sekä lyhyen ja pitkän aikavälin vertailutietoa, joka auttaa johtamisessa kaikilla tasoilla. RAI-tieto auttaa lähijohtajaa myös hyödyntämään henkilöstön osaamista paremmin ja kohdentamaan resursseja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. (THL 2024a.)

Kuva 1. Tieto ohjaa tietä merkitykselliseen tulevaisuuteen. (geralt 2020)

RAI-tiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

Leppäkorven (2024) YAMK-opinnäytetyössä selvitettiin RAI-tiedon ja asiakastietojärjestelmistä saadun tiedon avulla säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palveluntarvetta ja käytössä olevia palveluja. Kehittämistyössä nousi esiin, että osalla asiakkaista on käytössä palveluja, joille ei asiakkaan palveluntarpeen mukaan olisi tarvetta. Tämä on keskeinen tieto kotihoidon kehittämiselle. Osaltaan tulosta selittää käytössä olevat toimintatavat, mutta eivät kokonaan. Jotta henkilöstö pystyy tukemaan asiakasta hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti, työntekijät tarvitsevat lisäkoulutusta, riittävästi aikaa ja johdon tukea.

Järjestelmät tarjoavat jo nyt tietoa asiakkaiden tarpeista, mutta niihin vastaamisessa ja henkilöstöresurssien kohdentamisessa asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti on vielä kehitettävää.

Kotihoidon lähijohtajan työ

Kotihoidon lähijohtajan työllä on tärkeä rooli tietojohtamisen viemisessä osaksi toiminnan kehittämistä. Se edellyttää samanaikaisesti henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemista sekä osaamisen johtamisen taitoja. Lähijohtajien osaamisen kehittämisen ohella tarvitaan myös riittävästi osaavia lähijohtajia kotihoitoon. Näin voidaan myös tukea työurien pidentämistä sekä kotihoidon veto- ja pitovoimaa. Pelkällä koulutuksella ei taata onnistumisia, vaan on myös ajallisesti annettava mahdollisuus toteuttaa laadukasta henkilöstö- ja tiedolla johtamista. (ks. STM 2024, 12, 22, 82.)

Kirjoittajat

Riikka Leppäkorpi opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilua ja työskentelee Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ikääntyneiden asiakasohjauksessa asiakasohjaajana.

Arja-Tuulikki Malin on lehtori LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

de Almeida Mello, J., Wellens, N. I., Hermans, K., De Stampa, M., Cerase, V., Vereker, N., Jónsson, P. V., Finne-Soveri, H., Meehan, B. & Declercq, A. 2023. The Implementation of Integrated Health Information Systems – Research Studies from 7 Countries Involving the InterRAI Assessment System. International Journal of Integrated Care, 23(1), 8–8. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://doi.org/10.5334/ijic.6968

geralt. 2020. Altmann, G. Hands, house, couple, seniors. Pixabay. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://pixabay.com/illustrations/hands-house-couple-seniors-5708597/

Hirdes, J. P., Ljunggren, G., Morris, J. N., Frijters, D. H. M., Finne Soveri, H., Gray, L., Björkgren, M. & Gilgen, R. 2008. Reliability of the interRAI suite of assessment instruments: a 12-country study of an integrated health information system. BMC Health Services Research, 8(1), 277–277. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1186/1472-6963-8-277

Leppäkorpi, R. 2024. Kotihoidon asiakassegmentointi RAI-tiedolla – tiedolla johtamisen kehittäminen. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404308558

STM. 2024. Laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palveluiden turvaamiseksi 2024–2027. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5436-6

THL. 2024a. RAI-tiedolla johtaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://thl.fi/aiheet/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/rai-tiedolla-johtaminen

THL. 2024b. Tietoa RAI-järjestelmästä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://thl.fi/aiheet/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta

Valtioneuvosto. 2023. Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58. Helsinki: Valtioneuvosto. Viitattu 3.5.2024. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165042