tiedolla johtaminen

16 artikkelia

Tiedolla johtaminen vaatii muutakin kuin toiminnanohjausjärjestelmän

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen tiedolla johtamisen työkalu monessa yrityksessä. Lisäksi tarvitaan tehokkaita prosesseja ja välineitä tiedon hyödyntämiseen. Onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton keskiössä ovat ihmiset ja heidän keskinäinen […]

Tiedolla johtamisella kohti yrityksen parempaa kannattavuutta

Tietoperustaisessa arvonluonnissa on kyse organisaation suorituskyvyn parantamisesta; tiedon hyödyntäminen tukee päätöksentekoa ja organisaation tavoitteiden saavuttamista. Liiketoiminnan kontekstissa oikea-aikainen ja relevantti analysoitu tieto johtamisessa tekee liiketoiminnasta […]

Erikoissairaanhoidon tiedolla johtamisen muuttuva maisema

Hyvinvointialueuudistus, palveluintegraatio, väestön ikääntyminen ja henkilöstön saatavuuden haasteet edellyttävät hoitotyön johtamisen uudistamista sekä vertailukelpoista tietoa palveluiden yhdenmukaistamiseksi ja erikoissairaanhoidon vaikuttavuuden lisäämiseksi (Laulainen ym. 2020, 151, […]