Kotitöiden ergonomiatietoa kevätsiivoukseen

LAB-ammattikorkeakoulu ja Kiipula-säätiö tekevät yhteistyötä Ihan samat -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida oppimisympäristöjä, joissa molempien koulutusorganisaatioiden opiskelijoiden työelämävalmiudet kehittyvät yhdessä. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat olleet suunnittelemassa ja ohjaamassa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erityisammattitutkintoa suorittaville Kiipulan opiskelijoille puhtaanapidon ergonomiatyöpajoja sekä tuottaneet ohjevideoita.

Työpajat ja videoiden teko on lähtenyt tasavertaisuuden periaatteesta. Oppimisympäristö ammatteihin on opiskelijoilla yhteinen. Tässä oppimisympäristössä Kiipulan opiskelijat ovat oman työnsä asiantuntijoita ja LABin opiskelijoiden asiantuntijuus liittyy puolestaan työergonomiaan.

Työturvallisuuslain mukaan työntekijä tulee perehdyttää työhön ja työssä käytettäviin työvälineisiin työn haittojen välttämiseksi (Työturvallisuuslaki 2002). Tässä perehdyttämistehtävässä työpajat ja tehdyt videot ovat olleet avuksi. Työergonomiaan opastavat videot ovat myös LABin henkilökunnan katsottavissa. (Ihan Samat -hanke 2019.)

Portaiden moppaus ja moppaus matalalta

Moppi säädetään ensin sopivalle korkeudelle. Sopiva mopin varren korkeus on noin olkavarren korkeus. Varresta pidetään kiinni kevyesti ja vältetään ranteen kiertyneitä asentoja. Portaita mopatessa työntekijän tulee kulkea ylhäältä alaspäin ja suunnata katseensa kulkusuuntaan. Näin yläraajoihin ja hartioihin kohdistuvat kohoasennot vähenevät. Kädet pidetään hartiatason alapuolella, olkavarret lähellä vartaloa. Työnteon aikana vaihdellaan käsiotteiden paikkaa välinevarressa siten, että kumpikin käsi on vuorollaan ylempänä ja alempana. Jalkojen painonsiirtoa käytetään hyväksi ja näin vältetään kurkottelua. (Työterveyslaitos 2021.)

Matalalta esimerkiksi sänkyjen alta mopatessa työntekijän on hyvä työskennellä käyntiasennossa, takimmaisen polven ollessa lähellä maata hyödyntäen kehon painonsiirtoja (kuva). Jalkalihaksia käytetään laskeutumiseen. (Työterveyslaitos 2021.)

Pesukoneen täyttö sivusta

Työtehtävässä käytetään jalkoja ja mennään rauhallisesti koneen viereen toispolviseisontaan. Selkä pidetään suorana ja tuetaan keskivartalo jännittämällä kevyesti vatsalihaksia (kuva).

Kuva 1. Polvien jousto on avainasia hyvään siivousergonomiaan pyrittäessä (Kuvat: Sirpa Silaste)

Pöydän tai muun vastaavan pinnan pyyhintä

Pöytää pyyhkiessä säilytetään selän suora asento ja keskivartalon tuki jännittämällä vatsalihaksia kevyesti. Uloimmat nurkat pyyhitään käyttäen jalkojen painonsiirtoa. Työskennellessä on hyvä opetella käyttämään molempia käsiä ja välttää kurkottelua. (Laiho 2013.)

Käytä kehoasti järkevästi. Vältä kuormittavia työasentoja kuten niskan taipunutta asentoa, olkavarren kohoasentoa, selän kumaraa ja kiertynyttä asentoa, ranteen taipunutta asentoa ja sormien voimakasta puristusta. Käytä jalkoja ja painonsiirtoja. (Pietilä 2016.)

Kirjoittaja

Sirpa Silaste on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori ja fysioterapeutti, joka on perehtynyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fysioterapiaan ja liikuntaan.

Lähteet

Ihan Samat – vertaisoppimista ja kohtaamisia erilaisille oppijoille. 2019. [Viitattu: 30.9.2020.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/ihan-samat

Kiipula. Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala. [Viitattu: 15.4.2021.] Saatavissa: https://www.kiipula.fi/koulutukset/puhtaus-ja-kiinteistopalvelualan

Laiho S. 2013. Kuvan käyttö siivoustyön ergonomisessa ohjauksessa. Opinnäytetyö. Tampereen ammattikorkeakoulu. [Viitattu: 15.4.2021.] Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/68756/Laiho_Sirpa.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Pietilä K. Siivoustyön ergonomia. 2016. [Viitattu: 15.4.2021.] Saatavissa: https://docplayer.fi/26515130-Siivoustyon-ergonomia-kirsi-pietila-tyofysioterapeutti-mehilainen-tyoelamapalvelut.html

Työterveyslaitos. 2021. [Viitattu: 15.4.2021.] Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/sairaalahuolto/

Työturvallisuuslaki 738/ 2002. 24§. Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet.  [Viitattu: 15.4.2021.] Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738