Koulufysioterapeutin rooli koululaisten terveyden edistäjänä

Lasten ja nuorten terveydentila on muutoksessa. Kouluterveyskyselyn, Move!-mittausten ja LIITU-tutkimuksen avulla voidaan osoittaa lasten liikkumattomuuden kasvavan sekä heidän fyysisen toimintakyvyn alentuvan. Lasten ja nuorten laskusuunnassa oleva terveydentila aiheuttaa lisääntyvissä määrin ongelmia niin yksilö- kuin yhteiskuntatasollakin. Yhtenä ratkaisuna käsillä olevaan ongelmaan voidaan nähdä koulufysioterapeutin ennaltaehkäisevä toiminta sekä varhainen puuttuminen esimerkiksi lasten tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. (Suomen Fysioterapeutit ry & Lasten Fysioterapia ry 2019, 2, 5.)

Koulufysioterapialla tarkoitetaan fysioterapeutin kouluympäristössä toteuttamaa ohjausta ja neuvontaa oppilaille. Koululla työskentelevälle fysioterapeutille lasten ja nuorten liikunta- sekä toimintakyvyn kehittäminen ovat keskeisimpiä työtehtäviä. (Liikkuva koulu 2023.) Oppilaiden parissa työskentelevä fysioterapeutti kuuluu perusterveydenhuollonpalveluihin ja toimii kunnan mukaan joko terveysasemalla tai koululla (Suomen Fysioterapeutit ry & Lasten Fysioterapia ry 2019, 6). Koululla työskentelyn etuina voidaan nähdä terapeutin mahdollisuus toteuttaa ohjausta ja neuvontaa lapselle tutussa kouluympäristössä (Association of Paediatric Chartered Physiotherapists 2015, 1).

Kuva 1. Koulufysioterapeutin työtehtäviä ovat koululaisten liikunta- ja toimintakyvyn kehittäminen. (Skitterphoto 2015)

Tietoisuutta koulufysioterapiasta pitäisi lisätä

Kouluterveydenhuollossa työskentelevä fysioterapeutti pystyy tunnistamaan erityistä tukea tarvitsevat lapset, parantamaan kouluympäristön ergonomiaa, tukemaan fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelinvaivoja (The Nordic Physiotherapist Associations 2017,1). Koulufysioterapeutti työskentelee osana moniammatillista tiimiä, johon kuuluvat muun muassa kouluterveydenhoitaja, kuraattori sekä koulupsykologi. Moniammatillisuus mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tarkastelun sekä tarvittaessa hoidon suunnittelun. (Suomen Fysioterapeutit ry & Lasten Fysioterapia 2019, 14.) Koululaisten fysioterapian kannalta myös yhteistyö lapsen perheen ja koulun välillä on tärkeää, sillä terapian tavoitteet toteutetaan arjessa (Terveyskylä 2023).

Jotta koulufysioterapeutin roolia terveyden edistäjänä voitaisiin hyödyntää entistä enemmän, tulisi tietoisuutta myös koulufysioterapiasta lisätä. Hallberg ym. (2023) opinnäytetyön tavoitteena on fysioterapialiittojen tavoin laajentaa tietoisuutta koulufysioterapiasta sekä tämän ennaltaehkäisy- ja vaikutusmahdollisuuksista.

Kirjoittajat

Venla Hallberg on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti.

Anu Kaksonen on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori.

Lähteet

Association of Paediatric Chartered Physiotherapists. 2015. APCP Information – Physiotherapy in Schools. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa file:///C:/Users/PH/Downloads/physiotherapy_in_schools2.pdf

Hallberg, V., Remes, E., & Sallinen, E. 2023. Koulufysioterapeutin tarve sekä työnkuva peruskoulussa: Koulutusmateriaali fysioterapeuttiopiskelijoille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023113032963

Liikkuva koulu. 2023. Ideapankki: Koulufysioterapeutti tukee arjen hyvinvointia. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://liikkuvakoulu.fi/ideapankki/idea/koulufysiotepeutti-tukee-arjen-hyvinvointia/

Skitterphoto. 2015. Tyttö, Keinu, Luonto. Pixabay. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/tytt%C3%B6-keinu-rokkaava-syksy-pudota-996635/

Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry & Lasten Fysioterapia ry. 2019. Suositus koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä. Viitattu 26.11.2023. Saatavissahttps://www.suomenfysioterapeutit.fi/wp-content/uploads/2019/06/Fysioterapeutit-kouluilla.pdf

Terveyskylä. 2023. Fysioterapeutti arvioi ja tukee lapsen motorisia taitoja. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://www.terveyskyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/kehitykselliset-poikkeavuudet-ja-oppimisvaikeudet-lapsilla/lapsen-motoristen-taitojen-poikkeavuudet/fysioterapeutti-arvioi-ja-tukee-lapsen-motorisia-taitoja

The Nordic Physiotherapist Associations. 2017. Physiotherapy and well-being of children – the role of Physiotherapists in school healthcare. Nordic Consensus Statement. Viitattu 26.11.2023. Saatavissa https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/fysio-konsensusstatement-2017-print.pdf