Koulupoissaoloihin ratkaisuja vaativan erityisen tuen oppilashuollosta

Yhä useammalla peruskoulun oppilaalla on runsaasti poissaoloja. Suurin syy poissaoloihin tai koulupudokkuuteen ovat eriasteiset psyykkiset oireet. (Saavela 2020.) Kodin ulkopuolelle sijoitetuilla nuorilla on muita enemmän koulu-uupumusta, mielenterveysongelmia, kiusaamista ja kognitiivisia pulmia. Erityisen haastavia tilanteet ovat ongelmien kasaantuessa. (Ikonen ym. 2017.) Kodin ulkopuolelle sijoitetut ja psyykkisesti oireilevat nuoret tarvitsevat paljon palveluita ja tukea selviytyäkseen (Eronen 2013). Nuoret ovat lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja opiskelun erityisen tuen yhteisiä asiakkaita. 

ALVA-tiimi ratkoo koulunkäynnin pulmia 

Kalliomaan koulussa Tuusulassa on neljän Keski-Uudenmaan kunnan yhteinen alueellinen erityisen vaativan tuen oppilashuolto ja opetus, eli Alva, tarjoamassa tukea koulunkäyntiin. Tukea ja apua voivat pyytää esimerkiksi esi- ja perusopetuksen opettajat, vanhemmat, lastensuojelu tai hoitava taho. Toiminta on palveluita horisontaalisesti ja vertikaalisesti integroivaa. Se yhdistää opetuksen, sairaanhoidon ja sosiaalihuollon palveluita sekä perustason opetusta ja oppilashuoltoa erityisen vaativan tason opetukseen ja oppilashuoltoon. (Laine 2020.) 

KUVIO 1. ALVA-tiimin yhteistyökumppanit

Tiimiin kuuluvat psykologi, kuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi konsultoivaa erityisopettajaa. ALVA-tiimi jalkautuu kuntiin, kouluihin ja koteihin, kaikkialle missä opetukseen liittyvää konsultointia tarvitaan. ALVA-tiimistä lähetetään kutsusta paikalle työpari, joka muodostetaan lapsen tarpeen mukaan saatujen ennakkotietojen perusteella. Työpari osallistuu lapsen tai nuoren neuvotteluihin perheen ja ammattilaisten rinnalla. Jos lapsen tai nuoren kunto ei salli neuvotteluihin osallistumista, mennään lasta tai nuorta tapaamaan hänen kotiinsa. (Laine 2020.) 

Kuva, joka sisältää kohteen ulko, ruoho, talo, rakennus

Kuvaus luotu automaattisesti
KUVA 1. ALVA-tiimi toimii Kalliomaan koulussa entisessä Kellokosken sairaalan kartanossa (Kuva: Elina Ojanne)

Tukijaksolla ryhtiä opiskeluun 

ALVA-tiimiin voi olla yhteydessä, jos lapsen tai nuoren koulunkäynti ei koulun tukitoimista huolimatta onnistu. ALVA-tiimi voi auttaa yksittäisen lapsen, nuoren tai jopa kokonaisen opetusryhmän haastavassa koulunkäynnin tilanteessa. Yhteydenoton jälkeen lapselle tai nuorelle rakennetaan yksilökohtainen polku monialaisena yhteistyönä. (Laine 2020.) Koulunkäynnin tukijaksoja järjestetään osana ALVA-tiimin ja konsultoivan erityisopetuksen toimintaa. Tukijakso on neljän viikon kokonaisuus, jonka aikana havainnoidaan koulunkäyntiä ja suunnitellaan jatkotukea. Jaksolle tullaan erikoissairaanhoidon tai kasvatus- ja perheneuvolan lähetteellä. Yläkouluikäisten oppilaiden suurimmat syyt tukijaksoille olivat oppimisvaikeudet, jaksamisen haasteet ja runsaat poissaolot. Jaksojen aikana oppilaat kokivat saaneensa apua koulutehtävien edistymiseen, koulunkäynnin säännöllisyyteen ja helppouteen. (Tuusula 2020.) 

ALVA-tiimissä ollaan huolissaan vaativan erityistason oppilashuollon tuen jakaantumisesta epätasaisesti eri kunnissa. Maakunnallisista verkostoista odotetaan ratkaisua tilanteeseen. (Laine 2020.) 

Kirjoittajat 

Elina Ojanne on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta ja ammatillisena perhehoitajana kiinnostunut lastensuojelun ja muiden toimialojen yhteistyömalleista. 

Tuula Hyppönen on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori ja on kiinnostunut integratiivisten toimintamallien kehittämisestä lapsi- ja perhepalveluissa.  

Lähteet 

Eronen, T. 2013. Viisi vuotta huostaanotosta. Seurantatutkimus huostaanotettujen lasten institutionaalisista poluista. Helsinki: THL. [Viitattu 30.9.2020]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104355/URN_ISBN_978-952-245-833-%209.pdf?sequence=1  

Ikonen, R., Hietamäki, J., Laakso, R., Heino, T., Seppänen, J. & Halme, N. 2017. Sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskyselyn tuloksia. THL. [Viitattu 30.9.2020]. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135232/URN_ISBN_978-952-302-903-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Laine, R. 2020. Konsultoiva erityisopettaja. Haastattelu Kalliomaan koululla 25.9.2020. 

Saavela, S. 2020. Jessica Kaatila kyllästyi kouluun kasilla: “Kun oli päivän pois, oli helppo olla toinenkin” – yläkouluikäisiä koulupudokkaita on vähintään 4 000. Yle Uutiset 11.5.2020. [Viitattu 1.10.2020]. Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11343305  

Tuusulan kaupunki. 2020. Kalliomaan koulu. [Viitattu 3.10.2020]. Saatavissa: https://www.tuusula.fi/koulu/index.tmpl?sivu_id=8415 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *