Opiskelija hyötyy opetuksen pelillistämisestä sote-alan koulutuksissa

Useimmat tutkimukset ovat todistaneet, että pelillistäminen parantaa oppimiskokemusta. (Saastamoinen ym. 2022) Saastamoinen (2023) tuo tutkimuksessaan ilmi, että pelillistäminen on uusi trendi, joka tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Pelillistämisellä tarkoitetaan peleissä käytettyjen elementtien ja periaatteiden, kuten vuorovaikutuksen tai psykologisen palkitsemisen elementtejä yhdistämistä opetukseen ja oppimiskokemukseen (Joy ym. 2023). Opiskelijan oppimisprosessissa  pelillistämisen on todettu parantavan motivaatiota, sitoutumista ja oppimistuloksia. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa pelillistämistä hyödynnetään muun muassa lääkehoidon opetuksessa, sisätauti-kirurgian opintojaksoilla sekä erilaisissa hankkeissa. Lähtökohtana on, että uudessa sairaanhoitajakoulutuksen opintosuunnitelmassa pelillistämistä hyödynnetään eri opintojaksoilla.

Aikuisopiskelijan oppimista edistää motivaatio, ja pelillistämisen kautta sitä voidaan lisätä. (Haapea & Kesti 2022). Narratiivisella tarkastelulla on huomattu, että nykypäivän opiskelijat keskittyvät useaan asiaan samaan aikaan, eikä asioiden sisäistämiselle juuri jää aikaa. Pelillistämisen kautta opiskelijan huomio saadaan hetkeksi keskittymään opetettavaan teemaan, ja toiminnasta tulee tehokkaampaa. Pelien tavoitteena on herättää opiskelijassa uusia positiivia tunteita ja kokemuksia. (Valta 2017).  

Kuva 1. Oppimiseen voi uppoutua pelillisessä ympäristössä, joka tukee hyvinvointia ja aktivoi inaktiivisia oppijoita. Tulevaisuuden visiossa häämöttää mahdollisuus luoda ainutlaatuisia oppimiskokemuksia erilaisten formaattien avulla. (MART PRODUCTION 2021)

Useiden tutkimusten pohjalta simulaatiotyyppisten pelien käyttö opetuksessa parantaa oppimistuloksia. Opiskelijat voivat pelin ansiosta muistaa tiettyjä asioita; esimerkiksi Kahoot-pelin ääni ja visuaalisuus voi linkittää jonkin tärkeän teoriatiedon. Kokemuspohjainen oppija voi reflektoida peliä ja huomata tehokkaan oppimismenetelmän. Pelit opetuksessa lisäävät opiskelijoiden teknologista osaamista ja mahdollistavat useamman opiskelijan osallistumisen opetukseen. Parhaat oppimistulokset saavutetaan yhdistelemällä useita eri oppimismenetelmiä. (Koivisto ym. 2018.)

Haluatko lääkehoidon miljonääriksi 

Hyviä pelillistämisen aktivoijia ovat esimerkiksi Kahoot-pelit, Answergarden, Socrative, Quizlet, Flashcards sekä laajemmat simulaatiopelit. Erinomaisia palautteita opintojaksoilta on saanut Haluatko lääkehoidon miljonääriksi -peli, jossa hyödynnetään Sony Pictures Entertainmentin tietokilpailuformaattia.

Pelillistäminen tarjoaa tehokkaan keinon tukea opiskelijan hyvinvointia ja aktivoida inaktiivisia oppijoita. Sekä pelillistäminen että hyötypelit mahdollistavat oppimisen hauskalla tavalla tuoden mukaan uudenlaisia näkökulmia perinteiseen opetukseen. Tulevaisuudessa voitaisiin luoda pakohuone- tai Amazing Race -tyylisiä pelejä, joissa tutkitaan erilaisten formaattien vaikutusta oppimiskokemuksiin ja edistetään entisestään opiskelijoiden osallistumista ja innostusta oppimiseen.

Kirjoittaja

Fanny Kilpinen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksella ja hyödyntää pelillistämistä yhtenä pedagogisena metodina useilla opintojaksoilla.

Lähteet 

Haapea, P. & Kesti, M. 2022. Pelillisyys aikuisten oppimisen tukena. LAB Focus. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/pelillisyys-aikuisten-oppimisen-tukena%EF%BF%BC/

Joy, D., Rumsey, K., Ford, M. & Dickenson, V. 2023. Gamification: Development, challenges, and implications for undergraduate nursing education. Elsevier. Volume 18, issue 3. Teaching and Learning in Nursing. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1557308723000707

Koivisto, J-M., Haavisto, E, Niemi, H., Haho, P., Nylund, S. & Multisilta, J. 2018. Design principles for simulation games for learning clinical reasoning: A design-based research approach. Nurse Education Today, 114–120. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260691717302423?via%3Dihub

MART PRODUCTION. 2021. Ystävät, miehet, istuminen, pelaaminen. Pexels. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/ystavat-miehet-istuminen-pelaaminen-8885021/

Saastamoinen, T., Härkänen, M., Vehviläinen-Julkunen, K. & Näslindh-Ylispangar, A. 2022. Impact of 3D Simulation Game as a Method to Learn Medication Administration Process: Intervention Research for Nursing Students, Clinical Simulation in Nursing, Volume 66, 25‒43. Viitattu 30.1.2024. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.ecns.2022.02.005.

Saastamoinen, T. 2023. Simulaatiopeli lääkehoidon oppimismenetelmänä: monimenetelmätutkimus sairaanhoitajaopiskelijoille ja hoitotyön opettajille. Dissertations in Health Sciences No 761. Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos, terveystieteiden tiedekunta.

Valta, J. 2017. Pelillistämisen kulta-aika on nyt. Aurora 3/2017, 28‒31.