Kuluttajansuojaan parannuksia

Vuoden 2023 alussa on tulossa monia muutoksia kuluttajansuojalakiin. Lakimuutoksella pyritään parantamaan kuluttajien asemaa muun muassa puhelinmyyntiin, alennusmarkkinointiin, kotimyyntiin, palveluiden virhetilanteisiin liittyvissä asioissa. Muutokset pohjautuvat Omnibus-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon ja hallitusohjelmassa sovittuihin toimenpiteisiin kuluttajien aseman parantamiseksi (HE 14/2022).

Puhelinmyyntisääntelyä tiukennetaan myyjän kirjallisella vahvistusmenettelyllä. Puhelinmyynnin jälkeen myyjällä on velvollisuus lähettää kuluttajalle kirjallinen tarjous, jonka kuluttaja voi joko hyväksyä tai hylätä. Tämä antaa kuluttajalle paremman mahdollisuuden tutustua sopimuksen sisältöön (KKV 2022).

Alehinnoittelussa on havaittu monia lieveilmiöitä, joista keskeisin on liittynyt Black Friday -kampanjointiin. Myös media on nostanut esiin, että hintaoppaan keräämän datan perusteella Black Friday -tarjouksista 11 prosenttia paljastui valealennuksiksi. Tällaisissa tapauksissa tuotteiden hintaa on nostettu hieman ennen alennuskampanjan alkua ja laskettu kampanjan ajaksi, jolloin alennusprosentti näyttää todellista suuremmalta. (Uusitalo 2022).

Kuva 1. Esimerkiksi Black Friday -markkinoinnin on havaittu sisältävän valealennuksia, mutta jatkossa alekikkailu on myyjille hankalampaa. (mohamed_hassan 2018)

Jatkossa markkinoitaessa tavaroita alehinnoilla tulee tavaran alin hinta viimeisen 30 päivän aikana ilmoittaa hinnanalennuksen yhteydessä. Yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennuksen suurentuessa kampanjan edetessä alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Ilmoitusvelvollisuus ei koske nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita (KKV 2022).

Mittatilaustavaroihinkin osittainen perumisoikeus

Kotimyynnin peruuttamisoikeutta laajennetaan koskemaan myös mittatilaustavaroita. Edellytyksenä on kuitenkin, että kuluttaja ei ole itse pyytänyt myyjää kotikäynnille. Toinen keskeinen muutos liittyy peruuttamisoikeudesta informoimiseen. Tilanteissa, joissa kuluttajalla ei ole sopimukseen perustuvaa peruuttamisoikeutta, eikä myyjä siitä ilmoita kuluttajalle, ei myöskään sopimus ei sido kuluttajaa (HE 14/2022)

Moniin henkilöön kohdistuviin sote-, koulutus-, liikunta-, hyvinvointi-, elämys-, ravintola- ja taksiliikenteen palveluiden virhetilanteisiin on tulossa muutoksia, joista keskeisiä ovat säännökset vakiokorvauksesta kuluttajan peruuttaessa palvelun. Kuluttajilla olisi jatkossa myös oikeus peruuttaa palvelu pakottavien syiden vuoksi joutumatta maksamaan peruutusmaksua (KKV 2022).

LAB-ammattikorkeakoulun markkinaoikeuden ja julkisten hankintojen kurssilla perehdytään tammikuussa 2023 voimaan tuleviin kuluttajansuojalain keskeisiin muutoksiin, jotta opiskelijat sisäistäisivät uudistuneen lainsäädännön merkityksen muilla tulevilla kursseilla ja työharjoittelupaikoissa.

Kirjoittaja

Jarmo Kemppinen opettaa juridiikkaa lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Finlex. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2022/20220014?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=he%2014%2F2022  

KKV. 2022. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Kuluttajansuojalakiin monia muutoksia vuoden 2023 alussa. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kuluttajansuojalakiin-monia-muutoksia-vuoden-2023-alussa/

mohamed_hassan. 2018. Hassan, M. Musta perjantai, myynti, tarjous. Pixabay. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/musta-perjantai-myynti-tarjous-3763118/

Uusitalo, K. 2022. Black Friday on täynnä valealennuksia, mutta pian alekikkailu muuttuu paljon vaikeammaksi. Yle. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20005740