Kuntamarkkinoinnin rooli kasvaa kuntien erottautumisessa ja kehittämisessä

Kuntamarkkinointi on viime vuosina noussut yhä tärkeämmäksi osaksi kuntien toimintaa. Kilpailu kuntien välillä on kasvanut, ja kuntien onkin tärkeää erottua toisistaan houkutellakseen asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Toisaalta yhtä tärkeää on tehdä yhteistyötä kuntien kesken, sillä monet kunnat kohtaavat samankaltaisia haasteita ja ongelmia. Kuntamarkkinoinnin on oltava entistä enemmän asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista. Kuntien tulee ymmärtää, että markkinointi on enemmän kuin pelkkää mainostamista. Se on koko kunnan toiminnan kehittämistä, johon kuuluu asiakasymmärryksen lisääminen ja asukkaiden tarpeiden huomioiminen.

Artikkeli pohjautuu opinnäytetyöhön (Hyvärinen 2023), jossa tutkittiin Etelä-Karjalan kuntien markkinoinnin haasteita 2020-luvulla. Tutkimus toteutettiin Etelä-Karjalan kuntien markkinoinnista vastaavien henkilöiden näkökulmasta ja siitä rajattiin pois kasvukeskukset Lappeenranta ja Imatra.

Tutkimuksen yksi osa-alueista oli kuntamarkkinoinnin kolme tärkeintä kohderyhmää. Tutkimustuloksista kävi ilmi, ettei yksikään Etelä-Karjalan kunta pidä lapsiperheitä tärkeänä kohderyhmänä. Sen sijaan tärkeimpinä kohderyhminä pidettiin kuntalaisia, tulevia asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä. Kuvasta 1 voidaan tarkastella tarkemmin vastausten jakautumista.

[Alt-teksti: kaavio, jonka kärjessä eli tärkeimpinä markkinoinnin kohderyhminä ovat kuntalaiset, tulevat asukkaat ja matkailijat.]
Kuva 1. Kuntien tärkeimmät markkinoinnin kohderyhmät. (Hyvärinen 2023, 29)

Lapsiperheille kannattaisi suunnata viestiä

Lapsiperheet ovat tärkeä kohderyhmä kuntamarkkinoinnissa. Kuntien tulisi panostaa lapsiperheiden huomioimiseen markkinoinnissaan, sillä perheet ovat merkittävä osa kuntien elinvoimaa ja tärkeä tekijä alueen kehityksessä ja kasvussa. Kuntien elinvoimaisuus ja kehitys ovat riippuvaisia siitä, kuinka houkuttelevia ne ovat perheille asuinpaikkana.

Lapsiperheiden tarpeet ja toiveet ovat moninaiset. He arvostavat turvallista ympäristöä, hyviä koulutusmahdollisuuksia, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä hyviä palveluita, kuten terveyspalveluita ja päivähoitoa. Kuntien markkinoinnissa tulisikin korostaa näitä tekijöitä ja tuoda esille kunnan tarjoamia palveluita ja etuja lapsiperheille.

[Alt-teksti: jylhä järvenranta, jossa kasvaa korkeita puita. Puiden välissä kävelee kesäasuissa kaksi tyttölasta.]
Kuva 2. Savitaipaleelta löytyy monipuoliset retkeilykohteet myös lapsiperheille. (Kuva: Anni Hyvärinen)

Lapsiperheiden huomioiminen kuntien markkinoinnissa ei rajoitu pelkästään mainoksiin ja tiedotuksiin, vaan se on osa laajempaa kokonaisuutta. Kuntien tulisi ottaa lapsiperheet huomioon myös päätöksenteossa ja kehittämisessä. Esimerkiksi kaavoitusta ja rakentamista suunniteltaessa voisi ottaa paremmin huomioon perheiden tarpeita ja tarjota heille sopivia asumisratkaisuja.

Lapsiperheiden huomioiminen kuntien markkinoinnissa on siis tärkeää sekä kunnan elinvoimaisuuden että perheiden hyvinvoinnin kannalta. Perheet ja erityisesti lapset ovat tärkeä osa kunnan tulevaisuutta ja kehitystä, ja heidän tarpeitaan ja mielipiteitään tulisikin huomioida kaikessa kunnan päätöksenteossa ja markkinoinnissa jo varhaisessa vaiheessa.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että kuntamarkkinointi ei saisi keskittyä vain yhteen segmenttiin, vaan kaikki kohderyhmät tulisi huomioida. Kuntien tulee pyrkiä tarjoamaan monipuolisia palveluita ja houkuttelevia tapahtumia eri ikäryhmille ja myös ulkopaikkakuntalaisille. Vain näin kuntamarkkinointi voi aidosti edistää kuntien elinvoimaa ja kasvua.

Kirjoittajat

Anni Hyvärinen on markkinoinnin opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hyvärinen, A. 2023. Etelä-Karjalan kuntien markkinoinnin haasteet 2020-luvulla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. Viitattu 18.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304115045