Lääkehoidon simulaation uudet tuulet 

Huhtikuun 2022 alussa osallistuimme Gävlen yliopistossa MEDICO-työryhmän eli Nordic Medication Educators Collaboration -ryhmän tapaamiseen, joka on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Siihen kuuluu lääkehoidon opettajia pohjoismaista sekä Baltiasta ja Suomesta on mukana viisi ammattikorkeakoulua. MEDICOn tarkoitus on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hoitotyön perustutkinnoissa kehittää koulutusta ja tuoda uusia ideoita lääkehoidon opetukseen. MEDICOn tavoitteena on lisätä potilas- ja lääkitysturvallisuutta kehittämällä hoitotyön opiskelijoiden lääkehoidon opetusta.

Gävlen tapaamisessa käsiteltiin muun muassa sitä, kuinka Covid-19 vaikutti opettajien työhön eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä miten se vaikutti opiskelijoiden opiskelun etenemiseen. Tapaamisessa keskusteltiin etäyhteyksien erilaisista opetusmenetelmistä, lääkehoidon opetuksen toteutuksesta Ruotsissa sekä kliinisistä lääkehoidon opetusmenetelmistä. Tässä kirjoituksessa pohdimme simulaatioiden toteuttamista etäyhteyden avulla ja mitä oppia niistä saimme.  

Mielenkiintomme herätti lääkehoidon simulaation toteuttaminen etäyhteyden, esim. Zoomin avulla. Simulaation alussa opiskelijoita ohjeistettiin ottamaan esille tarvittavat materiaalit, kuten ISBAR-, ABCDE- ja NEWS-kortit (Suomen Sairaanhoitajat 2022).

Kuva 1. Lääkehoitoon liittyvää opetusta on tarve kehittää jatkuvasti. (Matvevna 2017)

Simulaatiossa opettaja kertoi opiskelijoille potilastapauksen, minkä jälkeen heidät jaettiin “etätyöhuoneisiin” ryhmittäin pohtimaan, miten he hoitaisivat potilasta seuraavaksi. Tämän jälkeen opiskelijat saivat lisää tietoa potilaasta ja siirtyivät “etätyöhuoneisiin” jatkamaan pohdintaa hoidon etenemisestä. Tämä simulaatiotapa mahdollisti sen, että kaikki opiskelijat pääsivät etäyhteyden avulla toimimaan simulaatiossa.

Video- ja hybridisimulaatiot

Muita etäsimulaatiotapoja olivat video- ja hybridisimulaatiot. Videosimulaatio toteutettiin Zoomin avulla; opiskelijoille näytettiin opettajan etukäteen tekemä video. Se pysäytettiin välillä ja opiskelijoiden tuli pohtia ja ratkaista, mitä tulisi tehdä seuraavaksi potilaan hoidossa.

Hybridisimulaatiossa vain suorittava opiskelijaryhmä oli koululla käytännön harjoituksessa opettajan ohjauksessa. Toinen opettaja ohjasi simulaatiota etänä ja kotona olevat opiskelijat seurasivat simulaation etenemistä videovälitteisesti. Simulaatiokeskustelu tehtiin yhteisesti etäyhteyden avulla.  

LABissä Lappeenrannan kampuksella lääkehoidon opintojaksoon on kuulunut simulaatio-opetus lähiopetuksena. Matkan antina oli saada uusia ideoita ja menetelmiä simulaatio-opetukseen. Tapaaminen laajensi ymmärrystä siitä, että simulaatioita voi tehdä monella eri tavalla. Verkko-opetuksen lisääntyessä tämä antaa opettajalle lisää työkaluja opetukseen ja sen kehittämiseen. Uudet menetelmät vaativat opettajalta oman perinteisen ajattelutavan muutosta. Tapaaminen antoi myös mahdollisuuden tutustua ja verkostoitua kollegoihin muista korkeakouluista.

Kirjoittajat  

Meeri Heino ja Titta Sainio toimivat hoitotyön lehtoreina LAB- ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella. He toimivat muun muassa lääkehoidon opetuksessa ja ovat mukana MEDICO-työryhmässä.  

Lähteet

Matvevna. 2017. Pillereitä, lääke, terveyttä. Pixabay. Viitattu 23.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/pillereit%c3%a4-l%c3%a4%c3%a4ke-terveytt%c3%a4-2333023/

Suomen Sairaanhoitajat. 2022. Sairaanhoitajan ammatilliset työkalut. Viitattu 23.5.2022. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/ammatilliset-tyokalut/#