Laatua mittaavat tunnusluvut kehittämään syöpäkeskuksen hoitotyötä

Hoitotyön tunnuslukujen säännöllinen seuranta on osa toteutuneen hoitotyöhön laadun arviointia ja kehittämistä. Hoidon laatu sisältää hoidon organisoinnin ja toteutuneen hoidon, kliinisten hoitoprosessien vaikutukset potilaaseen sekä hoidon lopputulokset (Kilbourne ym. 2018).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Syöpäkeskus kehittää hoitotyön toimintaa magneettisairaalan viitekehyksen mukaisesti. Magneettisairaala on Yhdysvalloissa kehitetty hoitotyön laatujärjestelmä, jonka keskiössä ovat huippuosaaminen ja erinomaiset tulokset (ANCC 2021). Syöpäkeskuksessa hoitotyön laatua mitataan sovituilla tunnusluvuilla, joiden seuranta ja raportointi toteutuu säännöllisesti osana päivittäistä hoitotyötä.

HUS Syöpäkeskuksen yksiköissä toteutuneessa kehittämishankkeessa (Väkeväinen 2021) oli tavoitteena luoda toimintamalli hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportointiin. Kehittämishanke toteutui toimintatutkimuksen spiraalimallin mukaisesti ja hankkeen toteutukseen osallistui HUS Syöpäkeskuksen viiden yksikön asiantuntijaryhmän puheenjohtajaa edustaen niitä hoitotyön asiantuntijoita, jotka tuottavat tietoa hoitotyön laadusta erilaisten tunnuslukujen ja mittareiden avulla päivittäisessä hoitotyössään.

Kehittämishankkeen tulokset

Kehittämishankkeen tuloksena muodostui toimintamalli, joka toimii yhteneväisenä ohjeistuksena hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportoinnissa päivittäisjohtamisen taulun avulla HUS Syöpäkeskuksen yksiköissä. Toimintatapa pohjautuu niiden tunnuslukujen ympärille, joita HUS Syöpäkeskuksessa mitataan. Nämä ovat painehaava, kaatuminen, infektio, ekstravasaatio (veren tai esimerkiksi lääkeaineen purkautuminen suonen ulkopuolelle) ja vajaaravitsemus.

Kehittämishankkeen aikana muodostuneeseen toimintamalli sisältää neljä osa-aluetta: hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportointi, tunnuslukujen seuranta, päivittäisjohtamisen taulun visuaalisuus sekä yksikön vastuuhenkilön rooli tunnuslukujen raportoinnissa (kuva 1).

Kuva 1. Toimintamallin osa-alueet hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportointiin. (Väkeväinen 2021)

Reaaliaikainen raportointi on hoitotyön tapahtuman raportointia mahdollisimman ajantasaisesti yksikön päivittäisjohtamisen taululle. Reaaliaikainen raportointi päivittäisjohtamisen taululla osoittaa yksiköille nopeasti sen, kuinka paljon esimerkiksi kaatumisia tai painehaavaumia yksikössä on ilmaantunut seurantaviikon aikana. Tunnuslukujen seuranta tarkoittaa niiden säännöllistä esittelyä yksiköissä päivittäisjohtamisen palavereissa tai yksikön osastotunnilla.

Päivittäisjohtamisen taulun visuaalisuus tarkoittaa, että hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen tulee olla esitettynä niin, että ne ovat helposti hahmotettavissa ja nopeasti tulkittavissa. Vastuuhenkilön rooli on tuoda hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen pidemmän aikavälin raportteja esille ja esitellä niitä omassa yksikössä yhdessä osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan kanssa.

Kehittämishankkeen aikana muodostunutta toimintamallia voidaan hyödyntää jokapäiväisessä hoitotyössä HUS Syöpäkeskuksessa. Toimintamallin osa-alueet liittyvät vahvasti toisiinsa, eikä yksikään niistä ole irrallinen kokonaisuus hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportoinnissa päivittäisjohtamisen taululla.

Kirjoittajat

Johanna Väkeväinen valmistui kesäkuussa 2021 LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan Uudistava johtaminen -koulutuksesta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK). Väkeväinen työskentelee sairaanhoitajana HUS:ssa.

Päivi Huotari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa yliopettajana. 

Lähteet

American Nurses Credentialing Center (ANCC). 2021. Magnet Model − Creating a Magnet Culture [Viitattu 20.5.2021]. Saatavissa: https://www.nursingworld.org/organizational-programs/magnet/magnet-model/

Kilbourne, A., Beck, K., Spaeth-Rublee, B., Ramanuj, P., O´Brien, R., Tomoyasu, N. & Pincus, H. 2018. Measuring and improving the quality of mental health care: a global perspective. World Psychiatry 17(1), 30−38.

Väkeväinen, J. 2021. Hoitotyön laatua mittaavien tunnuslukujen raportointi päivittäisjohtamisen taulun avulla. Ylempi AMK -opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [Viitattu 23.8.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052611333