Toimivan monikulttuurisen työyhteisön rakentaminen kaupan alalla

Lisääntyvä monikulttuurisuus kaupan alan työyhteisöissä edellyttää aktiivisuutta ja muutosvalmiutta jokaiselta työyhteisön jäseneltä. Tarvitaan luovia ratkaisuja, rohkeutta ja verkostoitumisen taitoa, jotta monikulttuurinen organisaatio vahvistuu. Jokainen voi omalla toiminnallaan näyttää mallia, kuinka tukea toisesta kulttuurista tullutta työntekijää ja luoda kaikille turvallinen työympäristö.

Kuva 1. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa työympäristöön. (geralt 2020)

Monikulttuurisuuden suurimmat hyödyt näkyvät usein luovuuden, osaamispääoman ja erilaisuuden arvostamisen lisääntymisenä organisaatiossa. Haasteita voivat puolestaan aiheuttaa kulttuurilliset erot, viestintä ja sosiaaliset suhteet arjen työtilanteissa. Isossa mittakaavassa monikulttuurisuus voidaan joka tapauksessa nähdä ratkaisuna työntekijäpulan haasteeseen. (Bergbom ym. 2020, 14–19, 56, 61.)

Organisaatiokulttuuria rakennetaan ja kehitetään yhdessä

Monikulttuurinen organisaatio pitää sisällään yhteisesti sovitut käytännöt ja toimintatavat. Kulttuuria ei voi ohittaa, vaan se on aina läsnä, esimerkiksi jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Organisaatiokulttuuria tulee rakentaa yhdessä huomioiden yksilöiden tarpeet ja tavat toimia, jotta se voi palvella tarkoitustaan eli luoda turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen työntekijöille. (Kuitunen 2017, luku 3.2.)

Kapilo (2023, 35, 43) tutki opinnäytetyössään monikulttuurisia työyhteisöjä Osuuskauppa Hämeenmaan markettoimialalla yhteisöllisyyden ja perehdyttämisen näkökulmista. Työ toteutettiin laadullisella otteella ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tavoitteina oli arvioida, miten monikulttuurisuuteen suhtaudutaan työntekijöiden keskuudessa ja millä tavoin yritys voi entisestään tukea monikulttuurisen työyhteisönsä työntekijöitä.

Tulokset osoittivat, että monikulttuurisuuteen ja erilaisuuteen suhtautuminen vaihtelee kohdeorganisaation toimipaikoissa ja suhtautuminen on riippuvaista työntekijän omista subjektiivista näkemyksistä. Erilaisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan, mutta ennakkoluulojakin on. Opinnäytetyön avulla tuotiin esiin käytännön kehittämiskohteita ja -ideoita Hämeenmaan markettoimialan toiminnan kehittämiseksi. (Kapilo 2023, 28, 37, 42.)

Tiedon lisäämisen ja tekojen kautta turvalliseen työympäristöön

Työntekijöillä on kaikilla omat vahvuutensa ja heikkoutensa, minkä vuoksi heidät tulee kohdata yksilöinä. Maahanmuuttajan kohdalla kulttuuritausta, uskonto ja kieli pitää huomioida työtehtäviä jaettaessa ja esimerkiksi perehdyttämisprosessin aikana.

Työyhteisön kokemat ennakkoluulot erilaisuutta vastaan on mahdollista murtaa tuomalla esille monikulttuurisuutta ja sen tuomia haasteita sekä mahdollisuuksia. Suvaitsevuuden lisääminen parantaa työyhteisön yhteisöllisyyttä ja luo turvallisen ympäristön uusille maahanmuuttajataustaisille työntekijöille.

Organisaatiot voivat kehittää toimintaansa entistä paremmaksi seurannan ja lisääntyneen kokemuksen myötä. Sitä varten tarvitaan työyhteisön ja johtoportaan aktiivisuutta sekä valmiutta tehdä muutoksia tuttuihin ja turvallisiin toimintoihin.

Kirjoittajat

Matilda Kapilo on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuksesta.

Sari Suominen toimii johtamisen ja yrittäjyyden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Bergbom, B., Toivanen, M. & Väänänen, A. 2020. Monimuotoisuusbarometri 2020. Fokuksessa rekrytointikäytännöt ja monikulttuurisuus. Helsinki: Työterveyslaitos. Viitattu 24.4.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140584/Monimuotoisuusbarometri2020.pdf?sequence=8&isAllowed=y

geralt. 2020. Altmann, G. Siluetteja, ihmiset, ryhmä. Pixabay. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/siluetteja-ihmiset-ryhm%c3%a4-5450887/

Kapilo, M. 2023. Monikulttuurisuuden vahvistaminen markettoimialan työyhteisössä. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304276650

Kuitunen, K. 2017. Henkilöstön perehdyttämisen uudet haasteet – maahanmuuttajat työyhteisössä. Osuma-hanke. Laurea-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.4.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/wp-content/uploads/2018/08/Osuma_Perehdytt%C3%A4misopas.pdf