LAB mukana neurologisen kuntoutuksen kansainvälisessä kehitystyössä

LAB-ammattikorkeakoulun kansainvälinen rooli vahvistuu neurologisen kuntoutuksen kehittämisessä ja tutkimuksessa tulevina vuosina kansainvälisen Technology-supported innovative rehabilitation -tutkimus- ja kehittämisverkoston myötä. Mitä tämä verkosto sisältää, ja mitä hyötyä tästä on koulutukseen ja kuntoutukseen?

Tutkimus- ja kehittämisverkoston laajuus ja tehtävät

Tutkimus- ja kehittämisverkosto koostuu viiden maan (Belgia, Suomi, Alankomaat, Sveitsi, Yhdysvallat) 14 tutkimustiimistä, josta Suomea edustaa LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön Physical Activity & Functional Capacity -tutkimustiimi. Verkoston tavoitteena on tunnistaa, kehittää ja luoda yhteisiä kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämisaihioita, joiden avulla on mahdollista lisätä tutkimusten ja koulutuksen laatua ja maiden välisten pilottikokeilujen tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä.

Kuva 1. Hasseltin yliopiston yhteistyökumppanina toimiva Curam Domi -kuntoutuskeskus edustaa alan osaamista. Kuvassa kävelyn harjoittamiseen suunniteltua kuntoutusrobotiikkaa. (Kuva: Aki Rintala)

Tutkimusverkoston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • synkronoida, jakaa ja yhdistää kansainvälisten tutkimustoimijoiden osaamista muodostamalla tutkimusryhmittymiä
  • kehittää, suunnitella ja luoda kansainvälisiä pilottitutkimushankkeita teknologiaperusteisen innovatiivisen kuntoutuksen alueelle
  • kehittää, suunnitella ja integroida eri kuntoutusteknologioiden rooleja ja merkityksiä osana laajempaa kuntoutusta
  • tarkastella kuntoutusteknologiaan liittyviä tekoälyn keinoja ja niiden mahdollisuuksia huomioida yksilöllisiä kuntoutustarpeita
  • suunnitella ja järjestää verkkotyöpajoja
  • viestiä ja tiedottaa kuntoutujille ja yleisölle tutkimusverkostoon liittyviä avoimia tilaisuuksia 

Näiden lisäksi tutkimusverkoston tärkeänä tehtävänä on vaihtaa ja jakaa tietoa neurologiseen kuntoutukseen liittyvän kuntoutusteknologian opetussisältöjä sekä kehittää korkeakoulutasoista monialaista kehittämis- ja tutkimustyötä. Tutkimusverkostoa johtaa Hasseltin yliopisto Belgiasta (REVAL 2022), ja sen toiminta on rahoitettu vuoteen 2027 asti.

Odotetut hyödyt koulutukseen ja kuntoutukseen

Keskeisin hyöty tutkimusverkostosta on kasvattaa ymmärrystä teknologiaperusteisesta neurologisesta kuntoutuksesta. Verkoston avulla on mahdollista lisätä ja tukea tutkimusnäyttöön perustuvan neurologisen kuntoutuksen sisältöjä opetussuunnitelman ja koulutussisältöjen kehittämisessä. Fysioterapeutin yhdeksi ydinosaamiseksi on nostettu teknologiaosaaminen, jonka avulla voidaan näyttöön perustuvasti ja tavoitteellisesti lisätä ihmisten omatoimisuutta ja autonomisuutta sekä osallisuutta sosiaalisiin suhteisiin ja yhteiskunnan toimintaan (Suomen Fysioterapeutit 2016).

Verkoston avulla on mahdollisuutta täten olla niin sanotusti herkällä korvalla mukana kehittämässä ja suunnittelemassa etenkin eri alojen (esimerkiksi fysioterapian) ydinosaamiseen liittyvää teknologiaosaamista sekä niihin liittyvien opetussuunnitelmien suuntaviivoja.

Technology-supported innovative rehabilitation -verkoston kuulumisiin palataan LAB Focus -blogissa syksyllä 2022.

Lähteet

REVAL.2022. Rehabilitation research center. Viitattu 21.4.2022. Saatavissa https://www.uhasselt.be/en/research/research-groups/detail/2231-rehabilitation-research-center

Suomen Fysioterapeutit. 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen. Viitattu 2.5.2022. Saatavissa http://www.suomenfysioterapeutit.com/ydinosaaminen/FysioterapeutinYdinosaaminen.pdf