LAB kouluttaa lisää osaajia varhaiskasvatukseen

Emme ole voineet välttyä viimeaikaisesta varhaiskasvatukseen liittyvästä uutisoinnista: ankara työvoimapula, raskaat ja kuormittavat työolosuhteet, alan hiipunut kiinnostus, huono palkkaus ja liian isot lapsiryhmät. Samaan aikaan alalla tiedämme, ettei tilanne kaikkialla kunnissa ja eri yksiköissä ole sama. Paljon hyviä asioita tapahtuu joka päivä, useimmat lapset ja työntekijät voivat hyvin ja varhaiskasvatuslain määrittämää tavoitteellista kasvatustyötä toteutetaan joka ikinen päivä hyvin, motivoituneesti ja taitavasti. Valtaosa alan ammattilaisista ja lasten huoltajista arvostaa varhaiskasvatuksessa tehtävää työtä. Hyvät tarinat eivät ylitä uutiskynnystä. Eivätkä myöskään poista todellisia hankaluuksia, jotka alaa tällä hetkellä paljon kuormittavat.

Paljon pitäisi tehdä, jotta alaa vaivaavat pulmat saataisiin edes osittain jotenkin ratkaistua. LAB-ammattikorkeakoulussa olemme lähteneet osaltamme ratkaisemaan pulmia työvoimapulan osalta. Tammikuussa 2024 käynnistyy Jotpan (2023) eli Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama täydennyskoulutus Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi(LAB 2023), jo aikaisemmin valmistuneille sosionomeille, joilta puuttuu lain määrittämä varhaiskasvatuskelpoisuus. Koulutus tarjoaa tilaisuuden kelpoisuuden hankkimiseen työn ohessa.

Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva rakentuu

Varhaiskasvatuksen sosionomi on varhaiskasvatuslain (540/2018) myötä tullut uusi ammatti ja tehtävä. Lapsiryhmän kasvattajana toimivan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuva on vasta rakentumassa. Ydinosaamisalueisiin lukeutuu pedagogisen osaamisen lisäksi perheiden tukeminen, monialaisesti tehtävä yhteistyö sekä yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen toimintakulttuurissa.

LAB-ammattikorkeakoulussa toteutetuissa täydennyskoulutuksissa on tullut näkyviin alan ammattilaisten haasteet irrottautua työstään koulutustapahtumiin. Niinpä sosionomin osaamista täydentävä koulutus on suunniteltu suoritettavaksi joustavasti työn ohessa vuoden 2024 aikana. Varhaiskasvatustyön ohessa opiskellessa oppiminen ja teoriaopinnot kytkeytyvät  kokonaisuudeksi.

Kuva 1. Laadukas varhaiskasvatus heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan. (Grey 2018)

Ammattilaisten tarve kasvaa lähivuosina

Koulutuksessa tarjotaan opiskelijalle vahva tuki opintoihin. Opiskelija saa tuekseen henkilökohtaisen tutoropettajan, vertaistiimin ja ohjattua työelämämentorointia. Työn ja opiskelun yhdistämistä tuetaan myös kiinnittämällä huomiota opiskelijoiden psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia tuottaviin tekijöihin. Samalla edistetään opiskelijan työssä jaksamista, työhön motivoitumista ja työn imua.

Hyvin toimiva varhaiskasvatus on yhteiskunnan toimivuuden perusedellytys. Ilman varhaiskasvatusta monet palvelumme kärsivät tai pysähtyvät. Lähivuosina varhaiskasvatukseen tarvitaan yli 15000 uutta korkeakoulutettua ammattilaista (Ruskoaho 2022). Jotta huoltajat voivat jatkossakin luottavaisin mielin jättää lapsensa varhaiskasvatukseen, tarvitsemme osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä turvaamaan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tämä kaikki heijastuu myös perheiden hyvinvointiin ja koko yhteiskunnan tuottavuuteen.

Kirjoittajat

Outi Kokko-Muhonen toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen opetuksessa sekä asiantuntijana Turvallista pedagogiikkaa oppimisyhteisöihin- ja Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi -hankkeissa.

Pipsa Murto toimii sosiaalialan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen opetuksessa sekä projektipäällikkönä Turvallista pedagogiikkaa oppimisyhteisöihin- ja Sosionomista varhaiskasvatuksen sosionomiksi -hankkeissa.

Lähteet

Grey, A. 2018. A kid with multicolored hand paint. Pexels. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/a-kid-with-multicolored-hand-paint-1148998/

Jotpa. 2023. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://www.jotpa.fi/fi

LAB. 2023. Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sosionomeille amk. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/koulutus/varhaiskasvatuksen-sosionomin-kelpoisuus-sosionomeille-amk-60-op

Ruskoaho, J. 2022. 3 asiaa, jotka varhaiskasvatuksessa pitäisi korjata. Kuntaliitto. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://www.kt.fi/blogi/2022/varhaiskasvatuslaki-3-korjattavaa-asiaa

Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Finlex. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540