LAB mukana rakentamassa kestävää tekstiiliteollisuutta

LAB-ammattikorkeakoulu toimii yhtenä tutkimusosapuolena helmikuun alussa alkaneessa kaksivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa Telavalue Co-Innovation-hankkeessa. Hankkeen visiona on ratkaista tekstiileihin liittyvät kestävyys- ja jäteongelmat kiertotalouden avulla. Hankkeessa edistetään kestävää tekstiilivalmistusta Suomessa keskittymällä kierrätysmateriaaleihin ja uusiin biopohjaisiin materiaaleihin. (VTT 2022.)

QR kooi kiinni mustavalkoisessa vaatteessa. koodia näkyy myös älypuhelimen ruudulla-.
Kuva 1. LAB on ollut mukana kehittämässä mm. tekstiilien lajittelu- ja tunnistusteknologioita sekä tutkinut tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa. (VTT 2022)

Tulevaisuuden tekstiilit luodaan verkostoissa

Telavalue-hanke on osa tunnettua Telaketju-verkostoa ja linkittyy aikaisempiin Telaketju- hankkeisiin sekä Fortumin ja Metsä Groupin vetämään ExpandFibre-ekosysteemiin (ExpandFibre 2022). Telaketju on tekstiilien kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto, joka on kehittänyt poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja jo vuodesta 2016 Tekstiili 2.0-pilottihankkeesta lähtien. Tätä seurasivat hankkeet Telaketju 1 ja 2, joista viimeisin, Telaketju 2 — Liiketoimintaa tekstiilien kiertotaloudesta, toteutui ajalla 2019–2021. Telavalue-hanke jatkaa Telaketju-verkoston kunnianhimoista työtä (kuva 2).

Aikaisemmin toteutetuissa Telaketju 1 ja 2 hankkeissa LABn rooli on ollut kehittää mm. tekstiilien lajittelu- ja tunnistusteknologioita, selvittää mikromuovien vähentämiskeinoja sekä tutkia tuotesuunnittelun roolia tekstiilien ja vaatteiden kiertotaloudessa. Tutkittavina teemoina olivat vastuullisen ja kiertotalouden mukaisen suunnittelun perusperiaatteet, kuten vastuullisten materiaalien saatavuus, kierrätettävyyden suunnittelu, jätteettömyyteen tähtäävä vaatesuunnittelu sekä tuotteen suunnittelu pitkäikäiseksi. Tuotesuunnittelun tutkimusosuus koottiin hankkeen päätteeksi vaatesuunnittelijan oppaaksi, joka kokoaa yhteen tutkimustyön tulokset selkeästi ymmärrettäväksi ja suunnittelijalle hyödylliseksi tietopaketiksi (Ruokamo & Uunimäki 2021).

Kaaviossa nuolet osoittavat aikajanalla etenemistä. Nuoliin on merkitty teemaan liittyviä hankkeita, ja miten ne sijoittuvat aikajanalle.
Kuva 2. Telavalue-hankkeen linkittyminen osaksi kiertotalousprojektien jatkumoa (Heikkilä ym. 2021, 7, muokannut Oona Rouhiainen)

LABin laboratoriot jälleen merkittävässä roolissa

LAB-ammattikorkeakoulu osallistuu Telavalue-hankkeessa mm. seuraaviin toimenpiteisiin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • uuden osaamisen rakentaminen laadukkaiden tuotteiden valmistamisessa käyttämällä sekä kierrätysmateriaaleja että biopohjaisia materiaaleja
  • uusien liiketoimintamallien luominen uusien ja kestävämpien materiaalien ympärille, erityisesti circular designia, eli kiertotalouden mukaista suunnittelua hyödyntäen
  • korkean laadun ja arvon varmistaminen tekstiilijätteen tehokkaassa käsittelyssä
  • korkealaatuisten kuitujen kierrätys joko takaisin tekstiileiksi tai muiksi tuotteiksi kuten komposiiteiksi

Aktiivisella verkostoitumisella ja yhteistyöllä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kehitetään uusia liiketoimintamalleja ja vientiliiketoimintaa suomalaiselle tekstiiliteollisuudelle ja hankkeen yhteistyöyrityksille. Telavalue-hanke koostuu kuudesta yritysprojektista sekä julkisesta tutkimushankkeesta, jossa LAB:n ohella on mukana VTT ja Turun ammattikorkeakoulu. 

Kirjoittajat

Lea Heikinheimo, TkT, toimii yliopettajana sekä asiantuntijana Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot -tutkimustiimissä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Anna Keskisaari, TkT, toimii TKI asiantuntijana ja projektipäällikkönä Telavalue-hankkeessa sekä kuuluu Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot-tutkimustiimiin LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Annariina Ruokamo työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja puettavan muotoilun opettajana. Hän toimii tällä hetkellä asiantuntijana Digital & Sustainable Fashion Showroom- ja Telavalue -hankkeissa ja opettaa kiertotalouden mukaista ja vastuullista suunnittelua puettavan muotoilun koulutusohjelmassa.

Lähteet

ExpandFibre. 2022. From Wood and Straw to Your Wardrobe. Viitattu 22.4.2022. Saatavissa https://www.expandfibre.com/

Heikkilä, P. Cheung, M., Cura, K., Engblom, I., Heikkilä, J., Järnefelt, V., Kamppuri, T., Kulju, M., Mäkiö, I., Nurmi, P., Palmgren, R., Petänen, P., Rintala, N., Ruokamo, A., Saarimäki, E., Vehmas K, & Virta, M. 2021. Telaketju – Business from Circularity of Textiles. Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Research Report No. VTT-R-00269-21. Viitattu 22.4.2022. Saatavissa https://cris.vtt.fi/en/publications/telaketju-business-from-circularity-of-textiles

Ruokamo, A & Uunimäki, U. 2021. Suunnittelijan opas kiertotalouden mukaiseen vaatesuunnitteluun. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 21.5.2021. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-360-1

VTT. 2022 Kestävä tekstiiliteollisuus Suomeen bio- ja kierrätyskuiduilla. Lehdistötiedote 6.4.2022. Viitattu 22.4.2022 Saatavissa  https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/kestava-tekstiiliteollisuus-suomeen-bio-ja-kierratyskuiduilla