Lähijohtaja ja tiedolla johtaminen

Sosiaalialaa voidaan kuvata tietointensiiviseksi alaksi. Uutta tietoa luodaan jatkuvasti ja sekä asiakkaita että johtamista koskeva tieto vanhenee nopeasti. Laadukas ja ajantasainen tieto ja sen hyödyntäminen parantavat organisaation tuloksellisuutta sekä tuovat lisävalmiuksia toimintatapojen uudistuessa. Sosiaalialan organisaatioille ominainen vahva professionaalisuus ja hierarkkinen rakenne tuovat tiedon merkitykselle ja johtamiselle omanlaisensa kontekstin. Tarvitaan tietoa ja kykyä käsitellä sitä sekä jatkuvassa muutoksessa että isommissa, rakenteellisissa muutoksissa. Tieto voi olla näkyvää, taulukoita ja numeroita, eli eksplisiittistä tai hiljaista tietoa. (Vakkala & Palo 2016, 187–226.)

Tietotarpeiden tunnistaminen, tiedon hankinta ja jalostus sekä tiedon varastoiminen ja hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa tehokkaassa ja onnistuneessa johtamistyössä. Sosiaali- ja terveysalalla jatkuva muutos toimintaympäristössä ja kehittyvät toimintatavat edellyttävät tietoa ja kykyä käsitellä sitä. (Syväjärvi & Pietiläinen 2016, 13–19.)

Sosiaalialalla tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan tulee kehittyä johtamistyön tueksi siten, että johtamisessa tarvittava tieto olisi helposti saatavilla ja sitä pystyttäisi hyödyntämään monipuolisesti. Tietotuotteiden tulisi olla helppokäyttöisiä ja mahdollistaa tiedon tehokkaan jakamisen.  Tietojärjestelmien käytettävyys ja tiedolla johtamisen tuki linkittyvät yhteen. Tämä yhteys korostaa tietojärjestelmien helppokäyttöisyyden kehittämisen merkitystä sekä ammattilaisten että johtamistyön näkökulmista. (Salovaara ym. 2023, 55–58.) Tietoanalyysityökalut käsittelevät kaikenlaista tietoa ja suorittavat asianmukaisia analyysejä oivallusten saamiseksi.  BI (business intelligence) -järjestelmissä on käytetty laajasti kuvailevaa analytiikkaa. (Wang & Byrd 2017, 524.)

Kuva 1. Tietoanalyysityökalut visualisoivat analyyseja. (Mohamed_hassan 2018)

Tiedon prosessointiin ja keskusteluun on varattava aikaa

Eeva-Stiina Hatakka kehitti LAB-ammattikorkeakoulun tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen YAMK-opinnäytetyönä tiedolla johtamista Perhekuntoutuskeskus Lausteelle. Kehittämistyön tavoitteena oli helpottaa organisaation lähijohtajien johtamistyötä suhteessa tiedolla johtamiseen. Kehittämistyö alkoi selvityksellä tiedolla johtamisen nykytilasta lähijohtajien työssä ja jatkui sen pohjalta yhteiskehittämisenä työpajoina. Viimeisenä vaiheena oli laatia tiedolla johtamisen malli yksikön lähijohdolle.

Tuotoksena syntynyt malli helpottaa lähijohtajien tiedolla johtamisen prosesseja. Perusmallin lisäksi luotiin mallit keskeisimmistä alkuvaiheen tiedolla johtamisen aiheista. Laadittiin suosituksia tiedolla johtamisen implementointiin lähijohtajille, kun kyselyn tuloksia verrattiin aikaisempaan tutkimustietoon ja kirjallisuuteen. Implementoinnissa tulisi huomioida, että lähijohtajilla on saatavilla riittävästi tukea ja koulutusta tiedolla johtamisen prosesseihin. Lisäksi tiedon tulee olla helposti ymmärrettävässä muodossa. Lähijohtajilla täytyy olla riittävästi aikaa tiedon käsittelyyn ja mahdollisuuksia yhteiseen keskusteluun. (Hatakka 2024.)

Kirjoittajat

Eeva-Stiina Hatakka valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutusohjelmasta nimikkeellä sosionomi YAMK. Hatakka toimii Perhekuntoutuskeskus Lausteella Vaalan perheyksikön lähijohtajana.

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä yliopettajana.

Lähteet

Hatakka, E-S. 2024. Tiedolla johtamisen malli lähijohtajille. Kehittämistyö Perhekuntoutuskeskus Lausteelle. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202404126337

Mohamed_hassan. 2018. Analyysi, liiketoimintaa, käsi. Pixabay. Viitattu 15.4.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/analyysi-liiketoimintaa-k%C3%A4si-3782319/

Salovaara, S., Silén, M., Surakka, A. & Lääveri, T. 2023. Tietojärjestelmät ja sosiaalipalveluiden tiedolla johtaminen. Focus Localis 2/2023. Viitattu 22.2.2024. Saatavissa https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122193

Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. 2016. Kohti inhimillistä ja tehokasta sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden johtamista. Teoksessa Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. (toim.). Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy.

Vakkala, H. & Palo, M. 2016. Tietoperustaisuus ja tietokulttuuri johtamistyössä. Teoksessa Syväjärvi, A. & Pietiläinen, V. (toim). Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen. Tampere: Suomen yliopistopaino Oy.

Wang, Y. & Byrd, T. A. 2017. Business analytics-enabled decision-making effectiveness through knowledge absorptive capacity in health care. Journal of knowledge management. Vol. 21 No. 3. 2017, 517‒539. Viitattu 23.2.2024. Saatavissa https://www-emerald-com.ezproxy.saimia.fi/insight/content/doi/10.1108/JKM-08-2015-0301/full/html