Lähijohtamiseen lisää vaikuttavuutta systemaattisella perehdytyksellä

Lähijohtamistyöllä on merkittävä rooli organisaation menestykselle. Se, miten hyvin organisaatiossa johdetaan ihmisiä ja asioita, näkyy suoraan yrityksen tai julkisen organisaation uudistumisessa, tehokkuudessa ja menestyksessä. Hyvä johtaminen sisältää aina strategista ajattelua, arvoa tuottavien prosessien ymmärrystä, vaikutustekijöiden tunnistamista sekä systeemistä ajattelua. Lisäksi hyvältä johtajalta edellytetään ymmärrystä johtajuudesta, organisaatiokäyttäytymisestä sekä henkilöstöjohtamisesta. (Viitala & Jylhä 2019.)

Modernissa johtamistyössä painotetaan työntekijän mahdollisuutta tehdä työ hyvin sekä paneudutaan yksikön voimavarojen optimaaliseen käyttöön. (Barid Nizarudin Wajdi 2017.) Lähijohtaminen sekä johdon toiminta vaikuttavat myös olennaisesti työhyvinvointiin, mikä taas merkittävästi vaikuttaa henkilöstön työssä jaksamiseen. Palvelun laatu, asiakastyytyväisyys, työntekijän työssä jatkaminen sekä tuloksellisuus ovat hyvän henkilöstöjohtamisen hedelmiä (STM 2009, 11). Näihin odotuksiin voidaan vastata lähijohtajien systemaattisella ja kattavalla perehdytyksellä sekä johtamisosaamisen vahvistamisella koulutuksen, työnohjauksen ja tuen keinoin.

[Alt-teksti: kolme rintamerkkiä, ja niissä lukee hengitä, tykkään työstäni ja asenne ratkaisee.]
Kuva 1. Eväitä lähijohtajuuteen. (Kuva: Annu Julin)

Julinin (2023) tutkimuksellisena kehittämistyönä tehdyssä YAMK-opinnäytetyössä tarkoituksena oli kartoittaa Tays:n lastenpsykiatrian lähijohtajien osaamisvaatimuksia ja laatia sen pohjalta tarvittava perehdytysmateriaali Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköiseen perehdytysalustaan. Perehdytysmateriaalin avulla lähijohtamista kehitetään laadullisesti ja tuodaan tehtävässä tarvittavaa tietoa ja välineitä lähijohtajille helposti löydettävään muotoon sähköisesti. Päivitetyn ja sähköisen materiaalin sisältö on reaaliajassa kaikille sama. Tämä tukee lähijohtamistyön suorittamista sekä siitä suoriutumista jo heti ensimmäisistä työpäivistä alkaen.

Systemaattinen perehdytys auttaa integroitumaan 

Kehittämistyön tulosten mukaan lähijohtamistyön tehtävässä osaamisvaatimukset ovat korkeat ja terveyshallintotieteiden perusteiden hallinta on välttämätöntä. Lisäksi tulee olla osaamista eri johtamisen osaamisalueilta, kuten tiedolla johtamisesta, osaamisen johtamisesta sekä taloudellisuuden johtamisesta. Lähijohtajan on tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia, osata katsoa tulevaisuuteen ja nähdä visio, kuinka yksikössä integroidutaan strategiaan pitkän linjan toiminnan suunnittelussa.

Johtopäätöksissä Julin (2023) kertoo, että perehdytyksessä tulee olla käytännön suorittavaa työtä tukevan sähköisen materiaalin lisäksi riittävästi aikaa vuoropuhelulle, osaamisen jakamiselle sekä mentoroinnille vertaisen kanssa. Tätä tukee keskeisesti myös työnantaja, joka tarjoaa sekä koulutuksellista tukea valmentavaan johtajuuteen että vertaistukea esihenkilöverkostosta. Ensisijaiseksi tavoitteeksi perehdytyksessä vastuualueen sisällä tulisikin siirtää uudelle työntekijälle ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, kenen kanssa ja miksi, yksittäisten työsuoritusten teknisen osaamisen tuen lisäksi.   

Kirjoittajat

Annu Julin valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksesta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella osastonhoitajana Tays:n lastenpsykiatriassa.

Mari Kokkonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä yliopettajana.

Lähteet

Barid Nizarudin Wajdi, M. 2017. The Differences Between Management and Leadership. Sinergi 7:2, 75–84. Viitattu 1.3.2023. Saatavissa rajoitetusti https://doi.org/10.25139/sng.v7i1.31

Julin, A. 2023. Lähijohtajan osaaminen ja perehdytys TAYS lastenpsykiatrian vastuualueella – opinnäytetyö perehdyttämisen kehittämisestä. YAMK-opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 22.5.2023. Saatavissa  https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053116797

STM. 2009. Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009–2011. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18. Viitattu 1.6.2023. Saatavissa  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-2919-7

Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen – Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki. Edita. Viitattu 19.2.2023. Saatavissa rajoitetusti  https://www.ellibslibrary.com/reader/9789513776077