Liikkuvuuksien lisääminen nivelten toiminnallisen mobilisoinnin avulla

Nivelten mobilisointi on tärkeä osa manuaalista terapiaa, ja sitä käytetään erilaisten tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöiden hoitamiseen (Väyrynen 2016). Mobilisoinnin tärkeimpänä tavoitteena on lisätä nivelen liikkuvuutta ja palauttaa nivelväljyyttä (Karvonen & Paatelma 2006, 254–255).

Opinnäytetyön (Ikonen 2021) tuotoksena syntyi video-opetusmateriaalia LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian opiskelijoille ranteen manuaalisten ja toiminnallisten mobilisointitekniikoiden harjoitteluun. Manuaalisen mobilisoinnin suorittaa terapeutti, kun taas toiminnallisessa mobilisoinnissa asiakas on itse aktiivinen osapuoli.

[Alt-teksti: Nuori nainen esittelee, miten ranteen liikkuvuutta edistävä harjoite tehdään, ollen nelinkontin lattialla ja nojaten vartaloaan eteenpäin ranteet lattiaa vasten.]
Kuva 1. Painonsiirrot kämmenet lattiassa. Nojaa painoa kämmenten päälle liikuttamalla vartaloa rauhallisesti eteen ja taaksepäin. Tällä harjoitteella pyritään lisäämään ranteen liikkuvuutta ekstensiosuuntaan eli ojennukseen. (Kuva: Sari Ikonen)

Nivelten liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä

Liikkuvuus on tärkeä osa tuki- ja liikuntaelimistön normaalia toimintaa, koska kaikki fyysiset liikesuoritukset vaativat liikkuvuutta. Nivelen liikelaajuuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten nivelen muoto ja rakenne, nivelkapseli, niveltä ympäröivien sidekudosten rakenne ja venyvyys, nivelsiteet, nivelen yli kulkevat lihakset, lihaskalvot, jänteet ja iho. (Ylinen 2010, 7–17.)

Omalla aktiivisella toiminnalla on suuri merkitys liikkuvuuden kannalta (Ylinen 2010, 9–10). Liikkuvuutta voidaan lisätä aktiivisten ja passiivisten venytysten lisäksi myös esimerkiksi dynaamisen venyttelyn, jännitys-rentoutusvenyttelyn, ballistisen venyttelyn, toiminnallisten liikkuvuusharjoitusten ja PNF-menetelmien avulla (Mäennenä 2017, 60–63; Kauranen 2021, 758).

Toiminnalliset mobilisointiharjoitteet manuaalisen terapian tukena

Manuaalisen mobilisoinnin vaikutusten vahvistamiseksi käytetään asiakkaan itsensä tekemiä nivelen liikkuvuutta lisääviä harjoitteita (Karvonen & Paatelma 2006, 251). Mobilisointitekniikoita opetellessa onkin hyvä etsiä samaan aikaan tietoa myös toiminnallisista mobilisointikeinoista, jotta mobilisointitaidot olisivat monipuolisemmat ja tehokkaammat.

[Alt-teksti: Henkilö kontallaan lattialla edestäpäin kuvattuna painaen kämmenselkiä lattiaan, käsivarret suorina, toisessa kuvassa kädet ovat nyrkissä ja käsivarret suorina.]
Kuva 2. Kämmenselkien painaminen lattiaa vasten ja nyrkistys. Paina kämmenselkiä lattiaa vasten ja laita sen jälkeen kädet nyrkkiin. Tällä harjoitteella pyritään parantamaan ranteen liikkuvuutta palmaarifleksiosuuntaan eli koukistukseen. (Kuva: Sari Ikonen)

Oheiset kuvat ovat osa opinnäytetyön toiminnallisten mobilisointitekniikoiden harjoitteita, joiden avulla on helppo lisätä ranteen liikkuvuutta ilman apuvälineitä.

Kirjoittajat

Sari Ikonen on keväällä 2022 valmistuva lahtelainen fysioterapeuttiopiskelija, joka on kiinnostunut manuaalisesta terapiasta.

Anu Kaksonen on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian opettaja ja OMT-fysioterapeutti.

Lähteet

Ikonen, S. 2021. Ranteen mobilisointitekniikat: opetusvideot LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijoille opiskelun tueksi. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, fysioterapian ala. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203113385 

Karvonen, E. & Paatelma, M. 2006. Ortopedinen manuaalinen terapia. Teoksessa Talvitie, U., Karppi, S-L. & Mansikkamäki, T. (toim.). Fysioterapia. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kauranen, K. 2021. Fysioterapeutin käsikirja. 4. uudistettu painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Mäennenä, J. 2017. Keuruu: Otavan kirjapaino Oy.

Väyrynen, P. 2016. Nivelten mobilisointi ja manipulointi. Teoksessa Stolt, M., Flink, A., Saarikoski, R. & Väyrynen P. Jalkaterveys. Kustannus Oy Duodecim. Viitattu 18.1.2022. Saatavissa (vaatii käyttäjätunnuksen) https://www.oppiportti.fi/op/jtr00216/do?p_haku=mobilisaatio#q=mobilisaati

Ylinen, J. 2010. Venytystekniikat. Lihas- jännesysteemi: Manuaaliseen terapiaan ja urheilijoiden lihashuoltoon. 2. uusittu painos. Muurame: Medirehabook kustannus Oy.