Lainsäädännön rooli alennusmyynneissä

Jatkuvat alennusmyynnit ovat olleet ongelma jo vuosien ajan erityisesti huonekalualalla. Kuluttajaviranomaiset ovat toiminnallaan pyrkineet estämään sitä ja puuttumaan asiaan, mutta tuloksetta. Seuraamuksista tulisi saada tuntuvampia, jotta niillä olisi vaikutusta. (Kuluttajaliitto 2018.)

Alennusmyynnit ovat yleinen näky yritysten markkinoinnissa ja vaikuttavat monen suomalaisen kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Alennusmyynnillä tarkoitetaan rajattua aikaa, jolloin yrityksen myynnissä olevat tuotteet myydään edullisemmalla hinnalla. (Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV 2020.)

Kuva 1. Alennusmyynnit ovat yritysten suosima markkinointikeino. (geralt 2021)

Milloin alennusmyynti on laillinen?

Alennusmyynteihin liittyvät väitteiden tulee olla paikkansapitäviä. Yrityksen on näytettävä toteen alennusten paikkansapitävyys. Markkinointia pidetään harhaanjohtavana, jos esimerkiksi tuotteen alennettu hinta on laskettu sellaisesta hinnasta, jota kuluttajalta ei ole koskaan peritty. Alennusmyynnit eivät myöskään saa olla jatkuvia, sillä se hämärtää kuluttajan käsitystä normaalista hintatasosta. (KKV 2022.) Yksittäinen alennusmyynti saa kestää enintään kaksi kuukautta, ja kalenterivuoden aikana alennusmyyntejä saa olla yhteensä enintään kolme kuukautta (KKV 2020).

Hintamerkintäasetuksen mukaan hinnat täytyy ilmoittaa selkeällä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Tässä alennusmyynnit eivät tee poikkeusta, vaan hintamerkintäasetusta tulee noudattaa myös alennusmyyntien aikana. (KKV 2014; Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 553/2013, 3 §).

Alennusmyynti vai tarjous

Tarjous tarkoittaa lyhytaikaista hinnanalennusta. Tarjous on kestoltaan alennusmyyntiä lyhyempi. Kuluttaja-asiamies on määritellyt tarjouksen sopivaksi kestoksi korkeintaan yhden kuukauden. Tarjous erottuu alennusmyynnistä siten, että se kattaa yleensä vähemmän tuotteita ja että hinnanalennukset eivät ole niin tuntuvia. (Suomen Markkinointiliitto ry 2020).

Kuluttajan vastuu alennusmyynneissä

Tervosen (2022) opinnäytetyön perusteella yritykset eivät aina noudata lakia alennusmyyntejä järjestäessään ja johtavat näin markkinoinnissaan kuluttajia harhaan. Kuluttajalla itsellään on vastuu tehdä hintavertailua ja olla tietoinen tuotteiden niin sanotusta normaalista hinnasta, sillä kuluttaja ei voi suoraan tietää, noudattaako yritys markkinoinnissaan lain vaatimia velvoitteita.

Kuluttajan turvaksi on laadittu kuluttajansuojalaki, jonka toteutumista valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttajariitalautakunta tulee apuun kuluttajan ja yrityksen välisissä oikeudellisissa riidoissa (Kuluttajariitalautakunta 2022). Kuluttaja-asiamies auttaa silloin, jos elinkeinonharjoittaja ei noudata kuluttajariitalautakunnan päätöstä (Laki kuluttaja-asiamiehestä, 2 §).

Kirjoittajat

Nea Tervonen valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksiköstä yritysjuridiikan tradenomiksi.

Jarmo Kemppinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa juridiikan lehtorina.

Lähteet

geralt. 2021. Altmann, G. Myynti, prosenttia, musta perjantai. Pixabay. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/myynti-prosenttia-musta-perjantai-6784621/

KKV. 2014. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Tavaroiden ja palvelujen hinnan ilmoittaminen. Viitattu 2.1.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/tietoa-ja-ohjeita-yrityksille/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/tavaroiden-ja-palveluiden-hinnan-ilmoittaminen/

KKV. 2020. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Alennusilmaisut markkinoinnissa. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/alennusilmaisut-markkinoinnissa/#tarjous

KKV. 2022. Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Alennusmyynnit. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/markkinointi-alennukset-ja-hinnan-ilmoittaminen/alennusmyynnit/ 

Kuluttajaliitto. 2018. Viranomaisille riittävät keinot puuttua lainvastaisiin alennusmyynteihin. Viitattu 1.9.2022. Saatavissa https://www.kuluttajaliitto.fi/blog/2018/07/13/viranomaisille-riittavat-keinot-puuttua-lainvastaisiin-alennusmyynteihin/

Kuluttajariitalautakunta. 2022. Kuluttajariitalautakunta – Puolueeton riidanratkaisija. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://www.kuluttajariita.fi/fi/

Laki kuluttaja-asiamiehestä 40/1978. Finlex. Viitattu 19.5.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1978/19780040

Suomen markkinointiliitto ry. 2020. Alennusmyynnit ja tarjoukset markkinointikeinona. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.markkinointiliitto.fi/sisallot/alennusmyynnit-ja-tarjoukset-markkinointikeinona/

Tervonen, N. 2022. Alennusilmaisujen käyttö lainopillisesta näkökulmasta. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022061017410

Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 553/2013. Finlex. Viitattu 6.6.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130553