Sisustusarkkitehtuurin ja palvelumuotoilun kohtaaminen

Keväällä 2022 sisustusarkkitehtuurin opiskelijat saivat uuden Palvelumuotoilustudion opintojakson kautta mahdollisuuden yhdistää kahden eri alan oppeja. Palvelumuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijat suunnittelivat yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon ja Keko-hankkeen kanssa ikäihmisten uusia palveluasumisen ratkaisuja (LAB 2022). Työpajat ja haastattelut kuljettivat opiskelijat kohti tulkintaa ja visualisoituja konsepti-ideoita. 

Yhteistyön hyödyt

Ihmiset reagoivat voimakkaasti ympäröivään ympäristöönsä. Tämä antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden palvelumuotoilijoille ja sisustusarkkitehdeille toimia yhdessä. Ympäristön fyysisiä elementtejä voidaan tutkia yhtä aikaa digitaalisen vuorovaikutuksen ja palvelukokemusten kanssa merkityksellisten käyttäjäkokemusten luomiseksi. 

Palvelumuotoilija kerää käyttäjien tarpeita koskevaa tietoa, tulkitsee sitä ja tekee visuaalisia yhteenvetoja asioista, joilla on merkitys käyttäjille, sidosryhmille ja tilaajalle. Tiedon avulla voidaan tuottaa asiakasarvoa, kehittää palveluiden toimintakulttuuria ja luoda vahvempaa pohjaa palveluliiketoiminnalle. Työ pohjautuu ihmislähtöisyyteen eli havainnointiin, asianomaisten osallistamiseen ja sykliseen kokeilevaan kehittämiseen. Sisustusarkkitehtuurin keskiössä on käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävät suunnitteluratkaisut. Sisustus- ja kalusteratkaisuja suunnitellaan julkisiin ja yksityisiin tiloihin ympäristö ja olemassa oleva arkkitehtuuri huomioiden. 

Niin sisustusarkkitehdit kuin palvelumuotoilijatkin tähtäävät erinomaiseen palvelu- ja käyttäjäkokemukseen. Palvelumuotoilijan tekemä pohjatyö luo sisustusarkkitehdille perusteltua näyttöä suunnitteluratkaisuille käyttäjän todennetun tarpeen kautta sekä tuottaa inspiraatiota ja ideoita (Rakennustieto 2019). Tilaaja ja käyttäjä hyötyvät yhteistyöstä monin tavoin. Resurssit saadaan hyödynnettyä ja suunnittelu tehtyä kustannustehokkaasti. Lisäksi käyttäjä saa tarkoituksenmukaiset ja viihtyisät ratkaisut. Tilaajan ja käyttäjän ymmärrys tulevasta suunnitteluprosessista kasvaa ja he saavat kokemuksen prosessissa osallisena olemisesta. Lopullinen hyöty on luonnollisesti asiakastyytyväisyys (Cantina 2019).

Vanhukset istuvat talon terassilla.
Kuva 1. Havainnekuva ikäihmisten uusista asumisratkaisuista. (Kuva: Suvi Saarnisto)

Käyttäjäprofiilien mahdollisuudet 

Käyttäjäprofiilit ovat palvelumuotoilijan keräämän ja analysoiman tiedon kautta luotuja palvelun tai tilan käyttäjäryhmien kuvauksia (Innokylä 2022). Profiilien avulla on helpompi hahmottaa ja ymmärtää ryhmän ominaisuuksia ja maailmaa. Opintojaksoilla käyttäjäprofiilit nousivat erityisen tärkeään rooliin sisustusarkkitehtuuria ja palvelumuotoilua yhdistävinä tekijöinä. Profiilien avulla luotiin ideoita tiloista ja mietittiin, mihin tilaan käyttäjä asettuisi ja millaisia palveluita hän siellä tarvitsisi. Palvelumuotoilun menetelmillä kerätty ja analysoitu tieto antoi selkeän pohjan sisustusarkkitehtien suunnittelulle. Yhteistyössä suunnittelutyöstä tuli kaikille antoisampaa ja merkityksellisempää.

Piirroskuva kolmesta ihmisestä.
Kuva 2. Oona Kallion työstämät ikäystävällisten asumisratkaisujen käyttäjäprofiilit. (Kuva: Sonja Koivuoja)

Kirjoittajat

Oona Kallio on sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän osallistui palvelumuotoilunstudioon, sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun kursseille, joilla työstettiin Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO-hankkeen palveluasumiskonsepteja.

Milla Mäkinen on LAB-ammattikorkeakoulun Lehtori. Hän oli mukana opettamassa ja ohjaamassa opiskelijoita palvelumuotoiluprojektien äärellä keväällä 2022 pilotoidulla Palvelumuotoilun studiolla.

Lähteet

Cantina. 2019. Rethinking the Relationship Between Service Design and Space Design. Viitattu 18.5.2022. Saatavissa https://cantina.co/rethinking-the-relationship-between-service-design-and-space-design/

InnoKylä. 2022. Käyttäjäprofiilit ja persoona. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/kayttajaprofiilit-ja-persoonat

Koivuoja. 2022. Oona Kallion työstämät ikäystävällisten asumisratkaisujen käyttäjäprofiilit. 

Rakennustieto. 2019. Palvelumuotoilu kiinteistö- ja rakentamisalalla. Viitattu 20.5.2022. Saatavissa RT 103058 https://www.rakennustieto.fi

Saarnisto. 2022. Havainnekuva ikäihmisten uusista asumisratkaisuista.

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. Kestävän palveluasumisen ekosysteemi – KEKO. Viitattu 24.5.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/kestavan-palveluasumisen-ekosysteemi-keko

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *