Liikuntasovellukset motivoivat oppilaita liikkumaan

Tuore liikuntasuositus kertoo suomalaisten lasten liikunnan tilasta: vain noin puolet 7–12-vuotiasta liikkuu suositusten mukaisesti (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021, 7–9). Koululiikunnalla on suuri merkitys lasten liikunta-aktiivisuuteen (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 2018, 8, 43). Koulumaailmassa digitaalisuudella voidaan vaikuttaa lasten liikkumiseen. Erilaiset pelilliset elementit toimivat hyvin opetuksessa ja motivoivat oppilaita uudella tavalla. (Ye ym. 2019; Koivisto ym. 2017, 91–98.)

[alt teksti: Oppilaita leikkimässä koulun pihalla välitunnin aikana.]
Kuva 1. Koulupäivän aikainen fyysinen aktiivisuus enteilee tervettä kasvua aikuiseksi. (Word-kuvapankki 2021)

Liikuntasovellukset koulumaailmassa

Tutkimukset osoittavat, että lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttaa suurelta osin koulupäivän aikana tapahtuva liikunta. Reippaasta liikunnasta 34 prosenttia tulee täyteen koulupäivän aikana. Tutkimusten mukaan aktiivisesti liikkuvasta lapsesta kasvaa fyysisesti aktiivinen aikuinen. (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 2018, 8, 43.)

Koulumaailmassa digitaalisuudella voidaan vaikuttaa myös lasten liikkumiseen. Teknologia tukee perinteisiä opetusmenetelmiä ja on hyvä lisä opetuksessa. Oppimisympäristöt myös laajenevat teknologian avulla. Liikuntasovelluksilla voidaan motivoida oppilaita ja lisätä koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta. Niillä on positiivisia vaikutuksia fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja paikallaanolon vähentämiseen. (Ye ym. 2019; Koivisto ym. 2017, 91–98.)

[Alt teksti: kuvia Geego sovelluksesta.]
Kuva 2. Kaupunkihaastereitin ajatuksena on rohkaista koko perhettä liikkumaan yhdessä. (Geego Kids Oy 2021)

Geego-liikuntasovellus opetuksessa

Geego on hämeenlinnalaisen yrityksen (Geego Kids Oy) kehittämä sovellus, jonka tarkoitus on aktivoida koko perhettä liikkumaan yhdessä (kuva 2). Sovelluksen sisällä on monia mahdollisuuksia, joita voi hyödyntää koululiikunnassa. YAMK-opinnäytetyö selvitti esi- ja varhaiskasvatuksen opettajien ja kasvattajien kokemuksia Geego kaupunkihaastereittien käytöstä liikuntatuntien yhteydessä (Kananen ja Saukoniemi 2021). Opettajat kävivät läpi kaupunkihaastereitin oppilaiden kanssa, jonka jälkeen kokemuksia kerättiin teemahaastatteluilla.

Opettajien ja kasvattajien kokemusten perusteella liikuntasovelluksen käyttö koululiikunnassa motivoi lapsia. Kokemusten mukaan sovelluksen yksi parhaimmista ominaisuuksista oli huolellisesti tehdyt sisällöt, jotka vapauttavat opettajia ja kasvattajia suunnittelutyöstä.

Liikuntasovelluksia kehitettäessä tulee huomioida niiden soveltuvuus kouluympäristöön. Opetus vaatii peleiltä ja sovelluksilta aivan erityisiä piirteitä, jotta peli olisi pedagogisesti pätevä ja käyttökelpoinen. Pelin tulee pohjautua opetussuunnitelmaan. Oppiaineiden yhdistäminen ja eri luokka-asteille kohdennetut tehtävät ovat tärkeimpiä asioita, joita tuloksista tuli esille. Opinnäytetyöstä saaduista tuloksista hyötyy Geego Kids Oy sovelluksensa kehittämisessä sekä myös muut pelikehittäjät, jotka voivat hyödyntää tuloksia kehittäessään sovelluksia ja pelejä opetukseen. (Kananen & Saukoniemi 2021.)

Kirjoittajat

Sonja Kananen ja Pirjo Saukoniemi valmistuivat LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan YAMK- tutkinnosta suuntauksena digitaaliset ratkaisut syksyllä 2021. Yhteinen kiinnostus liikuntasovellusten käyttöön toimi innoittajana opinnäytetyössä Geego Kids Oy:lle.

Tuija Rinkinen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtori.

Lähteet

Kananen, S. & Saukoniemi, P. 2021. Liikuntasovelluksen käyttö esi- ja alkuopetuksessa. Opettajien ja kasvattajien kokemuksia kaupunkihaastereiteistä. LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092618070

Koivisto, K., Koski, P. & Matarma, T. 2017. Fyysisen aktiivisuuden ja kouluviihtyvyyden muutokset ActionTrack -sovelluksen opetuskäytön myötä -pilottitutkimus. Liikunta & Tiede 54(2–3), 91–98. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioidut_tutkimusartikkelit/2017/lt2-317_tutkimusartikkelit_koivisto_lowres.pdf

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö. 2018. Tuloskortti 2018. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa:  https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/03/2776-tuloskortti2018_FI_PDF_150.pdf

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2021. Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:19. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-853-3

Ye, S., Pope, Z. C., Lee, J. E., & Gao, Z. 2019. Effects of school-based exergaming on urban children’s physical activity and cardiorespiratory fitness: A quasi-experimental study. International journal of environmental research and public health 16/2019, 4080. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/21/4080

Kuvat

Kuva 1. Word-kuvapankki. 2021.

Kuva 2. Geego Kids Oy. 2021. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa:  https://www.geegokids.com/kaupunkihaasteet/