Sosionomiopiskelijoilla myönteisiä kokemuksia oppimisesta Osallisuuskorttelissa

Osallisuuskortteli-hankkeeseen (LAB 2021) osallistuneilta sosionomiopiskelijoilta on kerätty palautetta oppimisesta Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin työympäristöissä. Oppimisprosessi koettiin opiskelijalähtöiseksi ja mielekkääksi tavaksi suorittaa opintoja. Oppimisen ohessa vahvistuivat monipuolisella tavalla työelämätaidot.

Opinnollistaminen tarjosi opiskelijalähtöisen tavan suorittaa opintoja työympäristössä. Opinnollistamisella tarkoitetaan vaihtoehtoista opintojen suoritustapaa, jossa opintojakson opiskelu viedään työpaikalle. (Kempe-Hakkarainen & Pirttikoski 2020.)

[Alt-teksti: Kolme piirroskuvaa. Ensimmäisessä opiskelija miettii huolissaan, miten selviytyä oppimisvaikeuksista ja kuormittavasta elämäntilanteesta. Toisessa on kolmen kerrostalon edessä onnellinen ihmisjoukko. Kolmannessa opiskelija hyppii onnellisena tutkintopaperi kädessä.]
Kuva 1. Hankkeeseen osallistuvien opiskelijoiden osaaminen karttui laajasti vapaaehtoistoiminnasta ryhmänohjaustaitoihin. (Kuva: Oona Rouhiainen)

Osallisuuskorttelin opiskelijat hankkivat osaamista kulttuurisensitiivisyydestä, vapaaehtoistoiminnasta, ihmisoikeuksista, osallisuuden edistämisestä sekä yksilö- ja ryhmänohjaustaidoista. Sosionomiopiskelijat olivat pääsääntöisesti 2.−3. vuoden opiskelijoita. Opiskelijoiden kokonaismäärä oli 73, ja yksittäisiä opintojaksoja suoritti 10 opiskelijaa. Opiskelijoiden kokemuksista kerättiin palautetta säännöllisesti, niin suullisesti kuin kirjallisesti.

“Oli yksi antoisimmista opintokokonaisuuksista”

Opiskelijat antoivat kiitettävää palautetta opinnollistamisen prosessista. Opiskelijat kokivat, että heidän yksilölliset tarpeensa huomioitiin ja heillä oli hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työympäristön valintaan. ”Oli yksi antoisimmista opintokokonaisuuksista”, kuului eräs palaute.

Opinnollistamiseen kuuluivat aloituspalaverit yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän kanssa. Aloituksessa varmistettiin eri osapuolten toiveiden ja näkemysten kuuleminen. Opiskelijat kokivat vaikuttamismahdollisuuksien tukevan suoritusta ja lisäävän joustavuutta. Opiskelijat laativat aloitusvaiheessa osaamissuunnitelman, johon kirjattiin opintojakson osaamistavoitteet, konkreettiset työtehtävät, aikataulutus, arviointikriteerit ja näyttötapa. Kokemuksen mukaan osaamissuunnitelma toimi hyvänä työkaluna. Työelämäohjaajan tuki läpi oppimisprosessin koettiin tärkeänä opintojen suorittamista edistävänä tekijänä. 

Opiskelijoiden mielestä teorian opiskeleminen ja käytännön työtehtävien suorittaminen tukivat toisiaan. Teoria mahdollisti laajemman kokonaisuuden ymmärtämisen ja se myös auttoi työtehtävien tavoitteellisessa suorittamisessa. Mielekkäät konkreettiset työtehtävät tarjosivat opiskelijoille erilaisen oppimiskokemuksen, jonka myötä opinnollistamisen koettiin tuovan uutta intoa, motivaatiota ja mielekkyyttä opiskeluun. Oppimisprosessi päättyi osaamisen näyttöön, jota pidettiin hyvänä mahdollisuutena oman osaamisen esiin tuomiseen.

Osallisuuskortteli-hankkeessa kehitettiin opinnollistamisen prosessia ja oppimisympäristöjä, jotka edistivät sosionomiopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja sujuvaa siirtymää työelämään. Hanketta toteuttivat  yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden Diakonialaitos ja Harjulan Setlementti. Hanketta rahoitti Euroopan Sosiaalirahasto (1.4.2019-31.12.2021). 

Kirjoittajat

Virve Pirttikoski toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla sekä asiantuntijana Osallisuuskortteli-hankkeessa.

Tiia Kangassalo toimii Lahden Diakonialaitoksella projektikoordinaattorina Osallisuuskortteli-hankkeessa.

Lähteet

Kempe-Hakkarainen, T. & Pirttikoski, V. 2020. Oppimisprosessin muotoilua työelämäyhteistyönä Osallisuuskorttelissa. LAB Open. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.labopen.fi/lab-pro/oppimisprosessin-muotoilua-tyoelamayhteistyona-osallisuuskorttelissa/

LAB. 2021. Osallisuuskortteli − Työvaltainen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt tulevaisuuden soteosaajien työelämään siirtymisen edistäjinä. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/osallisuuskortteli