Lisää robotiikkaa hoito- ja hoiva-alalle?

Hyvinvointirobotiikkaan liittyy monenlaisia tulevaisuuden trendejä ja mahdollisuuksia. Uutta teknologiaa kehitetään jatkuvasti, mutta kuinka hyvin sitä osataan hyödyntää hoito- ja hoiva-alalla? Millaisia haasteita robotiikan käyttöönottoon liittyy, ja miten työntekijöitä ja asiakkaita hyödyttävän teknologian käyttöönottoa voitaisiin edistää? Tämä julkaisu on jatkoa Hytelab-hankkeessa toteutetulle tulevaisuustarkastelulle, joka perustuu vuosina 2018-2019 tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin. Haastateltavina oli yhteensä 12 asiantuntijaa erilaisista hoito- ja hoiva-alaan kytkeytyvistä organisaatioista: julkisen sektorin palveluorganisaatioista, teknologiayrityksistä, koulutusorganisaatioista ja edunvalvontaorganisaatioista (työntekijät, asiakkaat). Ensimmäisen osan tulevaisuustarkastelun tuloksista pääset lukemaan aiemmin julkaistusta blogitekstistä Hyvinvointirobotiikalla apua, iloa ja uusia palveluita.

Tarvetta kehittyneemmälle robotiikalle

Haastateltavat pohtivat paljon teknologiaan liittyvän muutoksen vauhtia. Lyhyellä tähtäimellä muutoksen nähtiin olevan suhteellisen hidasta, mutta toisaalta pitkällä aikavälillä robotiikan nähtiin kehittyvän kiihtyvällä tahdilla ja samalla sen käytön lisääntyvän ja arkipäiväistyvän. Hoito- ja hoiva-alan tulevaisuuden työvoimapulan nähtiin lisäävän tarvetta robotiikan entistä laajempaan hyödyntämiseen. Tulevaisuuden robotiikka nähtiin monin tavoin nykyisiä ratkaisuja teknisesti kehittyneempänä, sen toivottiin olevan entistä enemmän käyttäjälähtöisesti ohjelmoitua, etäohjattavaa ja vuorovaikutteista. Ilmoille heitettiin myös haaste eettisyyden ohjelmoimisesta tulevaisuuden robotteihin.

A close up of a piece of paper

Description automatically generated
Kuva 1. Tulevaisuuden robotiikalta toivottiin etäohjattavuutta ja vuorovaikutteisuutta. Kuva: Pexels.

Mikä mietityttää?

Teknologia-alan nopean muutoksen vuoksi haastateltavat kokivat vaikeaksi ennustaa mitä kaikkea tulevaisuuden robotiikka voi pitää sisällään ja millaisina nykyiset ratkaisut näyttäytyvät esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. Myös robotiikan kalleus ja hintakehitys pohditutti, sillä kustannukset ja käytössä oleva rahoitus vaikuttavat merkittävästi robotiikan hyödyntämisen ja käyttöönoton mahdollisuuksiin. Teknologian nopeasta kehityksestä huolimatta toivottiin eettisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat pidettävän esillä ja kehittämisessä mukana.

Kuva 2. Kokonaiskuvan hahmottaminen tulevaisuuden robotiikasta on asiantuntijoillekin haastavaa. Kuva: Pexels.

Robotiikan käyttöönottoa voidaan edistää monin tavoin

Mikäli robotiikkaa halutaan hyödyntää entistä paremmin myös hoito- ja hoiva-alalla, tulee sen käyttöönotossa olla entistä aktiivisempi. Haastateltavien mukaan tiedon ja osaamisen jakaminen ovat tässä avainasemassa. Tiedon välittymistä voidaan edistää esimerkiksi hyödyntämällä asiantuntijoita erilaisissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa, esittämällä tutkimustuloksia helposti ymmärrettävässä muodossa, olemalla suorassa yhteydessä teknologian tuottajiin ja panostamalla käyttäjien osaamisen varmistamiseen ja perehdyttämiseen (Juuri julkaistun hoivarobotiikkaan liittyvän suomenkielisen perehdytysoppaan löydät täältä.).

Käyttöönoton edistämisen kannalta yhteistyö tutkimus- ja oppilaitosten, yritysten ja muiden alan toimijoiden välillä nähtiin tärkeäksi tiedon ja osaamisen välittämisen kanavaksi. Myös käyttöönottoon liittyvä positiivinen asenne ja rohkeus on haastateltavien mukaan tärkeää. Käyttöönoton ei tarvitse tapahtua yhtenä suurena sysäyksenä, vaan sitä voidaan tehdä vähitellen erilaisten pienempien, tarvelähtöisten kokeilujen kautta. Robotiikan laajemman käyttöönoton hoito- ja hoiva-alalla nähtiin myös vaativan käytön periaatteiden valvontaa ja ylemmän tason strategista ohjausta.

Kirjoittajat

Satu Rinkinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa BSR S3 Ecosystem -hankkeen projektipäällikkönä ja HyTeLab-hankkeessa LUT-yliopiston asiantuntijana.

Lea Hennala työskentelee LUT-yliopistossa erikoistutkijana ja HyTeLab-hankkeen projektipäällikkönä.

Linkit

Linkki 1. Hytelab-hanke. 2020. HyTeLab-hankkeen verkkosivut. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://www.hytelab.fi/

Linkki 2. Hennala, L & Rinkinen, S. 2020. Hyvinvointirobotiikalla apua, iloa ja uusia palveluita. [Viitattu 5.6.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/apua-iloa-ja-uusia-palveluita-hyvinvointirobotiikan-tulevaisuudesta/

Linkki 3. Melkas, H., Gustafsson, C., Hennala, L., Pekkarinen, S., Tuisku, O., Thommes, K., Hoppe, J. A. & Johansson-Pajala, R.-M. 2020. Hoivarobotiikka – Perehdyttämisen polkuja käyttäjille ja yhteiskunnalle. LUT Scientific and Expertise Publications, Tutkimusraportit – Research Reports 105. [Viitattu 5.5.2020] Saatavissa: https://www.robotorientation.eu/wp-content/uploads/2020/03/Orient-Hoivarobotiikka.pdf

Kuvat

Kuva 1. Tyler Lastovich. 2017. Black Iphone 7 on Brown Table. Pexels.[Viitattu 5.5.2020] Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/black-iphone-7-on-brown-table-699122/

Kuva 2. Andreea Ch. 2018. Light Bulb on White Panel. Pexels. [Viitattu 5.5.2020] Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/light-bulb-on-white-panel-1166643/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *