Hyvinvointirobotiikalla apua, iloa ja uusia palveluita

Hytelab-hankkeessa analysoitiin vuosina 2018-2019 tehtyjä hyvinvointirobotiikkaa käsitteleviä asiantuntijahaastatteluja alan kehitysnäkymien näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu tiiviiseen muotoon haastatteluissa esiin tuotuja asiantuntijoiden näkemyksiä robotiikan hyödyntämisestä hoito- ja hoiva-alalla. Haastateltavia oli yhteensä 12, ja he edustivat julkisen sektorin palveluorganisaatioita, teknologiayrityksiä, koulutusorganisaatioita ja edunvalvontaorganisaatioita (työntekijät, asiakkaat).

Robotiikka hoiva- ja hoitotyön apuna

Uudesta teknologiasta toivotaan apua hoitotyön kuormittavuuteen ja työvoimapulaan. Näihin tarpeisiin haastateltavat uskoivat robotiikan myös tulevaisuudessa vastaavan.  Robotiikan toivottiin tuovan tulevaisuudessa lisää aikaa hoitotyöhön ja asiakkaan kohtaamiseen. Teknologian mahdollistamat uudet ratkaisut nähtiin apuna hoitajien fyysisen kuormituksen vähentämisessä ja hoidon ja hoivan laadun parantamisessa sekä työntekijän ja asiakkaan turvallisuuden parantamisessa. Haastateltavat uskoivat teknologian paitsi nopeuttavan ja helpottavan työn tekemistä, tuovan myös lisää mielekkyyttä hoitotyöhön vähentämällä turhaa ja yksitoikkoista rutiinityötä. Robotit nähtiin hyödyllisiksi nimenomaan avustavissa tehtävissä. Robotiikan toivottiin tuovan tulevaisuudessa entistä enemmän lisäarvoa niin itse työhön kuin työnteon olosuhteisiin.

Kuva 1. Aineiston ensimmäisen koodausvaiheen koodisanoista koottu sanapilvi. Kuva: HyTeLab-hanke

Robotiikka mukana hyvän elämänlaadun ylläpitämisessä

Haastateltavat näkivät teknologian kehittymisen sisältävän monenlaisia mahdollisuuksia myös ihmisen hyvän elämänlaadun ylläpitämiseen esimerkiksi iän ja sairauksien asettamista fyysisistä rajoitteista huolimatta. Arkisissa toimissa avustavien robottien käyttö voi parantaa ihmisen itsenäisyyttä ja pärjäämisen tunnetta, mikä voi ylläpitää omaa arjen aktiivisuutta ja olla merkittävä tuki kotona asumiselle. Teknologia voi myös parantaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta kotona asumisessa. Jos robotiikan käytöllä pystytään parantamaan ja ylläpitämään ihmisen omaa toimintakykyä, vaikuttaa se myös ihmisen itsemääräämisoikeuden paranemiseen. Robotiikalla voidaan parantaa myös ihmisen yksityisyyttä esimerkiksi peseytymiseen ja muihin intiimiasioihin liittyvissä tilanteissa.

Erilaisia sosiaalisia robotteja, kuten Pepper- ja Zora-robotteja ja Paro-hylkeitä on jo nähty monissa hoivakodeissa jumppauttamassa ja ilahduttamassa asiakkaita. Robotiikalla nähtiinkin haastateltavien mukaan olevan jatkossa myös selvä virikkeellisyyteen, viihtymiseen ja luovuuteen kytkeytyvä rooli. Eikä teknologian mahdollistama virikkeellisyys tarkoita vain ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta, vaan robotiikka voi tulevaisuudessa mahdollistaa entistä paremmin myös muiden ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisyyden.

A picture containing person, indoor, sitting, man

Description automatically generated
Kuva 2. Robotiikan toivotaan edistävän tulevaisuudessa myös ihmisten välistä kohtaamista. Kuva: Pexels, CC0.

Robotiikan mahdollistamat uudet palvelukokonaisuudet

Teknologia kytkeytyy entistä vahvemmin myös erilaisiin palveluihin ja mahdollistaa aivan uudenlaisia palvelukokonaisuuksia. Virtuaalipalvelut, etäasiointi ja vastaanottorobotit yleistynevät entisestään, ja esimerkiksi asumisen ja palveluiden yhdistäminen tulee aiempaa helpommaksi.

Muina robotiikan tulevaisuuden sovelluskohteina haastateltavat toivat esiin esimerkiksi terveyden ja sairauksien hoitamiseen liittyvän työn, sekä robotiikan hyödyntämisen entistä enemmän liikenteessä ja kuljetukseen ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä. Robotiikan ja robotiikkaan tukeutuvien palveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa olennaista on ihmisten tarpeista lähtevä teknologian kehittäminen ja hyödyntäminen.

Kirjoittajat

Satu Rinkinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa BSR S3 Ecosystem -hankkeen projektipäällikkönä ja HyTeLab-hankkeessa LUT-yliopiston asiantuntija.

Lea Hennala työskentelee LUT-yliopistossa erikoistutkijana ja HyTeLab-hankkeen projektipäällikkönä.

Kuvat

Kuva 1. HyTeLab-hanke. 2020.

Kuva 2. Zomer, M. 2017. Person Holding a Stress Ball. Pexels. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://www.pexels.com/photo/action-adult-affection-eldery-339620/

Linkit

Hytelab-hanke. 2020. HyTeLab-hankkeen verkkosivut. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://www.hytelab.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ajatus aiheesta “Hyvinvointirobotiikalla apua, iloa ja uusia palveluita”