Logistiikkarobotti – hoitajan uusi työkaveri?

Robotiikka ja automatiikka ovat korvanneet ruumiillista työtä jo pitkään teollisuudessa. Sen sijaan robottien hyödyntäminen terveyspalveluissa on ollut Suomen hallitusohjelmassa vasta vuodesta 2016 lähtien (Turja ym. 2021). Lähivuosikymmenien aikana lähes jokainen meistä tulee saamaan työparikseen uudenlaisen koneen (Kauhanen 2016).

On arvioitu, että nykyisistä hoitotyön tehtävistä noin 15–20 % olisi korvattavissa jo olemassa olevalla robotiikalla ja automatiikalla. Robotiikalla voidaan vaikuttaa etenkin logistisiin työtehtäviin, kuten tarvikkeiden, liinavaatteiden ja aterioiden kuljettamiseen. (Kangasniemi & Andersson 2016; Hennala ym. 2017.) Kun välillistä työaikaa voidaan vähentää, jää hoitajille enemmän aikaa asiakkaiden kohtaamiseen. Tämä on oleellista, sillä ammattitaitoisista hoitajista on pula koko Suomessa (Kietäväinen, 2021).

Robottien käyttö sosiaali- ja terveysalalla vaatii kuitenkin erityistä tarkastelua, sillä palvelun kohteena ovat usein toimintakyvyltään heikentyneet ihmiset (Turja 2020). Autonomisia mobiilirobotteja (AMR) käytetään esimerkiksi sairaaloissa sisäisessä logistiikassa (Fragapane 2021).

Monitoimijuutta Robotiikkakampuksella

Robotiikkakampus yhdistää monialaisesti Riihimäen kaupungin, alueen oppilaitokset ja elinkeinoelämän. Robotiikkakampus-yhteisö toteuttaa Robo Hoiva -hanketta. Hankkeessa kokeillaan ja vertaillaan robottien käytettävyyttä ikäihmisten hoivassa ja palveluissa. Eräs osahanke on hankkia logistiikkarobotti, joka ensisijaisesti on palvelutalo Riihikodissa. Ennen hankintaa selvitettiin Riihimäen sosiaali- ja terveystoimialan näkökulmasta, mitkä tekijät tulee hankinnassa huomioida. Tarpeiden ja näkemysten jäsentämisessä hyödynnettiin PESTEL-mallia. Mallin avulla tarpeita tarkasteltiin sosiaalikulttuurisesta, taloudellisesta, lainsäädännöllisestä, poliittisesta, teknologisesta sekä ympäristöllisestä näkökulmasta.

Kuva 1. Robotiikkakampuksen uusi logistiikkarobotti tutustumassa ensimmäiseen työympäristöönsä palvelutalo Riihikodissa. (Robotiikkakampus 2022b)

Ahlholm (2022) kartoitti Robo Hoiva -hankkeelle YAMK-opinnäytetyönään tekijät, jotka vaikuttavat logistiikkarobotin hankintaan. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluilla ja analysoitiin teemoittelemalla. Tulokset ovat asenne robotiikkaan, työvoimapula, muutokset hoitotyössä ja työkulttuurissa, robotiikan oppiminen ja osaaminen, turvallisuus, tekniset vaatimukset, ympäristötekijät sekä taloudelliset vaikutukset. Johtopäätöksenä todetaan, että turvallisuus, tekniset ominaisuudet, rahoitus sekä eri toimijoiden osaaminen ja yhteistyö ovat keskeisintä hankittaessa logistiikkarobotti Robotiikkakampus -yhteisölle.

Kirjoittajat

Sari Ahlholm valmistuu LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen YAMK -koulutuksesta. Hän on erityisesti kiinnostunut robotiikasta ja teknologiasta sekä hanke- ja kehittämistyöstä yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Taina Anttonen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutusta, jonka keskiössä on digiasiantuntijuus sote-toimintaympäristössä.

Lähteet

Ahlholm, Sari. 2022. Tarvekartoitus logistiikkarobotin hankintaa varten osana Robo Hoiva -hanketta. Opinnäytetyö YAMK. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.6.2022. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/784347/Ahlholm_Sari.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Fragapane, G., Hvolby, H.-H., Sgarbossa F. & Strandhagen J. O. 2020. Autonomous Mobile Robots in Hospital Logistics. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa Autonomous Mobile Robots in Hospital Logistics | SpringerLink

Hennala, L. Koistinen, P., Kyrki, V., Kämäräinen, J., Laitinen, A., Lanne, M., Lehtinen, H., Leminen, S., Melkas, H., Niemelä, M., Parviainen, J., Pekkarinen, S., Pieters, R., Pirhonen, J., Ruohomäki, I., Särkikoski, T., Tuisku, O., Tuominen, K., Turja, T. & Van Aerschot, L. 2017. Robotics in Care Services: A Finnish Roadmap. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa Roadmap-final02062017.pdf (aalto.fi)

ISO 8373:2012(en) Robots and robotic devices – Vocabulary. 2012. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa: ISO 8373:2012(en), Robots and robotic devices — Vocabulary

Kangasniemi, M. & Andersson, C. 2016. Enemmän inhimillistä hoivaa. Teoksessa Robotit töihin. Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016. Taloustieto Oy. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa Robotit-töihin.pdf (eva.fi)

Kauhanen, A. 2016. Uusi työnjako. Viisi syytä, miksi robotisoituminen ei johda työn loppumiseen. Teoksessa Robotit töihin. Koneet tulivat – mitä tapahtuu työpaikoilla? EVA Raportti 2/2016. Taloustieto Oy. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa Robotit-töihin.pdf (eva.fi)

Kietäväinen, T. 2021. Työvoimapulaan tarvitaan kokonaisvaltainen ohjelma. Keva. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa Työvoimapulaan tarvitaan kokonaisvaltainen ohjelma – Keva

Robotiikkakampus. 2022a. Riihimäen Robotiikkakampus. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://www.roboticscampus.com/

Robotiikkakampus. 2022b. Demogalleria. Poro the Robot. Viitattu 5.12.2022. Saatavissa https://www.roboticscampus.com/palvelut/demogalleria/poro-the-robot/

Turja. T. 2020. Robotin roolit hoitajien silmin. Teoksessa Robotin hoiviin? Yhteiskuntatieteen ja filosofian näkökulmia palvelurobotiikkaan. Vastapaino Tampere 2020.

Turja, T., Taipale, S. Niemelä, M. & Oinas, T. 2021. Positive Turn in Elder-Care Workers’ Views Toward Telecare Robots. Viitattu 28.11.2022. Saatavissa: Positive Turn in Elder-Care Workers’ Views Toward Telecare Robots | SpringerLink

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *