Mentorointimallista verkkoperustaiselle keskustelualustalle

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Nordic research institute in the broad field of regional studiesin hallinnoimaa Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market -hanketta (LAB 2021a).  Hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa verkkoperustainen keskustelualusta miehille, mikä mahdollistaa potentiaalisten sote-alalle hakeutuvien, koulutuksessa ja työssä olevien, työnantajien ja opetuksesta vastaavien keskustelun aiheesta “miehenä sote-alalla”.

Miesten sosiaalisen tuen tarve vähemmistöasemaansa perustuen on tullut esille sekä Share The Care -hankkeessa kerätyssä aineistossa (LAB 2021a) että Men in nursing Education (UNAK 2020) Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway loppuraportissa .

Verkkoperustaisen keskustelualustan rakentaminen aloitettiin Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeen (LAB 2021b) toimenpiteisiin liittyneen työelämälähtöisen mentorointimallin pohjalle. Mallin tavoitteena on kuvata tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan vahvistaa opintojen edistymistä opetussuunnitelman mukaisesti  tavoiteajassa sekä se, että työelämään siirtyy osaavia ammattilaisia. Yhtenä tekijänä  tavoitteen saavuttamisessa on opetuksen ja työelämän yhteistyö, valmistuneiden joustava siirtyminen työelämään ja motivoituminen siellä pysymiseen. Mallissa kuvataan ammattikorkeakoulun ja työelämän tarttumapintoja ja sisältöjä, joita tuomalla yhteiseen keskusteluun verkkopohjaisella keskustelualustalla voidaan lisätä miesten määrää sote-alan koulutuksissa ja työelämän konteksteissa.

Kuva 1. Mentorointimalli on aloitettu LABin Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeessa (LAB 2021b).  (Kuva: Irina Tiainen)

Mentorointi ammattikorkeakoulun näkökulmasta

Ammattikorkeakoulun näkökulmasta mentorointi sisältyy läpi koko koulutusohjelman kestävän Ammatillinen kasvu -opintojaksojen sisältöihin. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa näkemään  koulutus osana tulevaisuutta jatkokoulutus- ja uramahdollisuuksien näkökulmasta. Työelämän ja koulutuksen yhdistäminen osaksi opetusta esimerkiksi hankkeiden muodossa mahdollistaa hoitotyön kehittämisen oppimisen jo opintojen aikana. Työelämän edustajien puheenvuorot oppitunneilla ovat vaikuttamassa opiskelijan ammatti-identiteetin kasvuun ja tuovat työelämän lähelle opetusta.

Mentorointi työelämän näkökulmasta

Työelämän näkökulmasta mentorointi toteutuu kliinisten harjoittelujen aikana opiskelijan ja ohjaajan välisissä keskusteluissa ja oppimistilanteissa. Työharjoittelut mahdollistavat opiskelijalle verkostoitumisen oman ammattialan toimijoiden kanssa ja osaamisen esille tuomisen. Myös alumnitoiminta on työelämän ja opiskelun rajapintojen kohtaamista. Keskustelu työelämän nykytilasta ja työelämään siirtymisestä on osa mentorointia.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2021a. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market. [Viitattu 06.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

LAB. 2021b. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hanke. [Viitattu 13.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa

UNAK. 2020. Men in nursing Education. Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway. [Viitattu 07.10.2021]. Saatavissa: https://www.unak.is/english/news/men-in-nursing-education