Tarkistuslista avannepotilaan kotiutukseen

Avannepotilaan kotiutuksessa huomioon otettavia asioita ovat avannesidoksen pysyvyys ja toimivuus, avanteen toiminta ja ulkonäkö, ihon kunto sekä ompeleiden poisto avanteen ympäriltä. Mukaan kotiin annetaan avannesidoksia ja muita avannetarvikkeita kahden viikon tarve, kirjalliset kotihoito-ohjeet, avannehoitajan kontrolliaika sekä yhteystiedot. Tarvittaessa järjestetään sairaanhoitaja kotiin jatkamaan sairaalassa aloitettua ohjausta. (Mäkeläinen 2016.) Lisäksi huolehditaan, että potilaalla on kontakti ravitsemusterapeuttiin (Rautava-Nurmi ym. 2019).

Tarkistuslistat hyödyttävät hoitajia ja potilaita

Westman (2020) on todennut tarkistuslistojen parantavan hoidon laatua ja tehostavan hoitoa. Potilaat myös välttyvät ylimääräiseltä kärsimykseltä hoidon ollessa laadukasta. Aaltosen & Rosenbergin (2013) mukaan tarkistuslistoista on todettu olevan hyötyä työpisteissä, joissa on nopea työtahti ja edellytetään monien asioiden hallintaa samaan aikaan. Tarkistuslistojen myönteinen vaikutus potilasturvallisuuteen on seurausta monesta asiasta. Yksi tärkeistä tekijöistä on tiedon jakaminen. Tarkistuslista tukee muistia ja näin suojaa inhimillisiltä virheiltä.

Kuva 1. Tarkistuslista palvelee potilasta edistämällä hoidon jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. (Mohamed_hassan 2018)

Potilasturvallisuuteen vaikuttavat hoitoprosessit, fyysisen ympäristön vaarat sekä kirjaaminen ja tiedonkulku. Yksi merkittävistä vaikuttajista ovat inhimilliset tekijät. Hoitotyössä korostetaan huolellisuutta, jotta virheitä ei sattuisi. Tämän seurauksena helposti ajatellaan virheiden johtuvan huolimattomuudesta. (Helovuo ym. 2012.) Kaikki tekevät virheitä. Pelkkään muistiin ei voi luottaa. (Aaltonen & Rosenberg 2013.) Virheet johtuvat ihmisen tiedonkäsittelyprosessista, joka on erittäin altis kaikenlaisille häiriötekijöille. Työkuorma, stressi ja väsymys vaikuttavat tarkkaavaisuuteen ja muistiin, siksi potilasturvallisuuden eteen kannattaa tehdä kaikki voitava. (Helovuo ym. 2012.)

Fraasi käyttöön Päijät-Hämeen keskussairaalassa

Kehittämistyön aihe nousi keskustelusta Päijät-Hämeen keskussairaalan avannehoitajan kanssa. Avannepotilaan kotiuttamisen avuksi kaivattiin tarkistuslistaa. Kehittämistyön tuloksena syntyneestä tarkistuslistasta tehtiin fraasi sähköisen potilastietojärjestelmän hoitokertomuksen mallipohjaan. Näin se toimii kirjaamisen ja ohjaamisen tukena avannepotilaan kotiutuessa. Fraasi otettiin käyttöön Päijät-Hämeen keskussairaalan kirurgian vuodeosastolla R4 osastotunnin jälkeen kesällä 2023.

Tarkistuslistan koettiin parantaneen avannepotilaan hoidon jatkuvuutta, turvallisuutta ja laatua. Hoitosuunnitelmasta löytyvää tarkistuslistaa pidettiin hyvänä pohjana kotiuttamiselle, mikäli edellisestä kerrasta on aikaa. Fraasin sähköisestä muodosta tuli hyvää palautetta. Käyttäjät olivat oppineet kopioimaan toimintoa tarvittaessa kirjauksen avuksi muuallekin potilaan kertomukseen. Perehdyttäessä uutta työntekijää ei tarvitse turvautua muistiin tai muistilappuihin, kun on voinut käyttää muistin tukena fraaseja. Aiheesta toivottiin lisää koulutusta.

Kirjoittajat

Leena Mägi opiskelee LAB-ammattikorkeakoulussa suolistosairauksien hoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa. Hän työskentelee Päijät-Hämeen keskussairaalassa kirurgian poliklinikalla.

Marjut Lintunen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä hoitotyön lehtorina.

Lähteet

Aaltonen, L. & Rosenberg, P. 2013. Potilasturvallisuuden perusteet. Helsinki: Duodecim.

Helovuo, A., Kinnunen, M., Peltomaa, K. & Pennanen, P. 2012. Potilasturvallisuus. Helsinki: Fioca Oy.

Mohamed_hassan. 2018. Tarkistuslista. Pixabay. Viitattu 10.9.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/tarkistuslista-liiketoiminta-3679741/

Mäkeläinen, P. (toim.) 2016. Avanneleikattu terveydenhuollon asiakkaana. Posterikokoelma ajankohtaisista aiheista. Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M. & Vuorinen, S. 2019. Hoitotyön taidot ja toiminnot. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Westman, M. 2020. Kirurgisten tarkistuslistojen hyödyt potilaalle. Finnanest. Viitattu 26.9.2023. Saatavissa http://www.finnanest.fi/files/westman_kirurgisten.pdf