Mieserityistä osaamista sosionomiopiskelijoille

LAB-ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksen Työikäisten sosiaaliohjaus -opintojaksolla tarkastellaan aikuisten parissa tehtävää monimuotoista työtä sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen näkökulmasta. Sosionomit työskentelevät valmistuttuaan aikuissosiaalityössä tavallisesti sosiaaliohjaajina.  

Opintojaksolla yhtenä keskeisenä tavoitteena on vahvistaa menetelmäosaamista, joka on ammatillisen työn ydintä. Menetelmät ovat työntekijöiden asiakastyössään toteuttamia vuorovaikutuksellisia ja tietoisia toimintatapoja, jotka ovat yleisellä tasolla siirrettävissä eri asiakastilanteisiin ja työyhteisöihin, kuitenkin niin, että kunkin asiakastilanteen erityispiirteet huomioidaan. Suuri osa sosiaalityön kentän työntekijöiden kokemista osaamistarpeista kohdistuu menetelmälliseen osaamiseen. (Karjalainen ym. 2019; Karjalainen ym. 2021.)

Kuva 1. Menetelmäosaaminen auttaa kohtaamaan asiakkaan ammatillisesti. Mieserityistä osaamista tarvitaan osallisuutta tukevassa ja eriarvoisuutta vähentävässä yksilökohtaisessa asiakastyössä sekä erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa työskenneltäessä. (StockSnap 2017)

Mieserityinen osaaminen

Miestämö-hanke vahvistaa miesten parissa työskentelevien ammattilaisten osaamista muun muassa tuomalla tietoa ilmiöistä ja asioista, joita esiintyy erityisesti miehillä. Hankkeen välillistä kohderyhmää ovat myös ammattikorkeakoulun opiskelijat. (LAB 2021.)

Opiskelijat perehtyivät helmikuussa mieserityiseen osaamiseen sosionomin työssä. Opiskelijat kuulivat aluksi Miestämö-hankkeessa työskentelevän TKI-asiantuntija Maina Seppälän johdantoluennon sukupuolisensitiivisestä työskentelystä. Luento käsitteli muun muassa myyttien miestä, joka suomalaisessa yhteiskunnassa on usein itsenäinen, vahva ja osaava sekä tekee paljon töitä. Luento sisälsi myös käsitteen määrittelyä mieserityisyydestä ja mieserityisestä osaamisesta, joka on tämän tiedon hyödyntämistä ja soveltamista työssä kohdattuihin miesten yksilöllisiin elämäntilanteisiin, kokemuksiin sekä niiden sijoittamiseen laajempaan kontekstiin. Lisäksi mieserityinen osaaminen on työntekijän kykyä olla tietoinen omasta sukupuolestaan ja sen mahdollisiin vaikutuksiin asiakastilanteissa. (Seppälä 2022.)

Opiskelijoiden käsityksiä mieserityisyydestä

Opiskelijoiden tietoa mieserityisyydestä kartoitettiin myös Google Forms -kyselyllä, johon kertyi yhteensä 15 opiskelijan vastaukset työskentelyn aikana. Mieserityinen osaaminen on vielä monelle opiskelijalle tuntematon termi ja ammatillinen menetelmä. Uutena tietona aiheesta opiskelijoille tulivat erityisesti miehiin kohdistuvat stereotypiat ja yhteiskunnalliset odotukset sekä miehiin keskittyvät rakenteelliset ongelmat. Seppälän luennosta opiskelijoille jäi mieleen esimerkiksi miesten vaikeus hakeutua avun ja palveluiden piiriin sekä miehisyyteen liitetyt normit ja niiden muodostamat paineet, jotka voivat aiheuttaa miehille pahoinvointia.

Opiskelijoiden omakohtaisten ja/tai työkokemusten perusteella mieserityiset ongelmat ovat laaja ilmiö. Työttömyys, päihdeongelmat ja asunnottomuus ovat kokemusten mukaan jokseenkin sukupuolittuneita ilmiöitä, ja tämä olisi tärkeää huomioida erityisesti ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijoiden antamia vastauksia hyödynnetään Miestämö-hankkeen kehittämistyössä, jossa tuotetaan mieserityistä tietoa työllisyyden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Miestämö − hybridillä työelämään -hankkeessa.

Lähteet

Karjalainen, P., Kivipelto, M., Liukko, E. & Muurinen, H. 2021. Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava aikuissosiaalityö ‒ opas ammattilaisille. THL. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-648-0

Karjalainen, P., Metteri, A. & Strömberg-Jakka, M. 2019. Tiekartta 2030: Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. STM raportteja ja muistioita 2019: 41. Viitattu 4.3.2022 Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4076-5

LAB. 2021. Miestämö – hybridillä työelämään. Hanke. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan   

Seppälä, M. 2022. Sukupuolisensitiivinen työskentely. LAB-ammattikorkeakoulu. Luento 2.2.2022.

StockSnap. 2017. Pipo-kaveri-mies-parta-takki-2562646. Pixabay. Viitattu 4.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/pipo-kaveri-mies-parta-takki-2562646/