Lähijohtajien työkuvia kehitetään strategialähtöisesti

Hoitotyön johtaminen on muuttunut aikojen saatossa suuresti, ja muutoksia johtamisen tehtäväsisältöihin aiheuttavat sekä organisaation sisäiset että ulkoiset tekijät (Sinkkonen ja Taskinen 2016, 76; Reikko, Salonen & Uusitalo 2010, 12. Kompetensseihin perustuvien tutkimusten avulla on esitelty hoitotyön johtajuuden sisältöalueita, jotka kohdistuvat muun muassa talouden, henkilöstövoimavarojen, toiminnan ja itsensä johtamiseen sekä viestintään ja yhteistyöhön, hoitotyön sisältöihin (Nurmeksela 2021; Madsen ym. 2020; Sherman ym. 2007).

Tutkimukset ovat osoittaneet, ettei hoitotyön lähijohtajien työnkuvan ja tehtävienjako ole organisaatioissa välttämättä selvää (Klasila ym. 2020; Hamari & Peltola 2020, 70–71), mikä voi osaltaan estää näyttöön perustuvan hoitotyön edistämisen (Madsen ym. 2020). Strategisen henkilöstöjohtamisen näkökulma liittää tehtävänkuvien kehittämisen osaksi organisaatioiden strategiaa (mm. Lynch 2018). Operatiivisen johtamisen tavoitteet ja sisällöt toteuttavat organisaation strategiaa (Kamensky 2014). Kun organisaation strategiaa uudistetaan, on perusteltua arvioida myös lähijohdon tehtäviä osana strategisten tavoitteiden asettamista. (Viitala 2021a).

Tehtävänkuvaa kartoittavan kyselylomakkeen kehittäminen

Peltokangas ja Pudas (2022) kehittivät osana kunnan strategiaprosessia opinnäytetyössään kyselylomakkeen lähijohtajien tehtävänkuvien kartoittamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lomaketta käytettiin myöhemmin kehitettäessä tehtävänkuvia kunnan strategiaa vastaavaksi. Lomakkeen teemoiksi muodostettiin tutkimuksellisen kehittämisen menetelmillä seuraava joukko tehtävänkuvan osa-alueita: strateginen johtaminen, talousjohtaminen, tiedolla johtaminen, henkilöstöjohtaminen, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen sekä muutosjohtaminen.

[Alt-teksti: Pöydällä on kannettava tietokone avattuna ja sen vieressä matkapuhelin. Tietokoneen näyttö on täpötäynnä erivärisiä tarralappuja, viivoitettuja lappuja ynnä muuta.]
Kuva 1. Lähijohtajien työ on usein hektistä ja työntäyteistä. (geralt 2018)

Johtopäätöksiä: lomake yhdistää kuntastrategian työn kehittämiseen

Kartoituslomakkeen kehittämiseen osallistuneiden lähijohtajien antaman palauteen perusteella strategisesta tarkoituksesta lähteneellä lomakkeen luomisella saavutettiin myös odottamattomia tuloksia. Lomakkeen täyttäjät haastoivat lähijohtajia pohtimaan omaa työnkuvaa, työtehtäviä sekä ajankäyttöä. Kehitetty lomake toimi väliaikaisesti niin sanottuna rajakohteena (Suntio 2005) yhdistämässä kuntastrategiaa lähijohtajien työn kehittämiseen.

Kirjoittajat

Elina Peltokangas on sosionomi (AMK) ja opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutusohjelmassa. 

Eeva-Maria Pudas on fysioterapeutti (AMK) ja opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa LAB-ammattikorkeakoulussa Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutusohjelmassa.

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa. Hän on myös sote-johtamisen tutkija ja kehittäjä.

Lähteet

geralt. 2018. Altmann, G. Ilmoitustaulu, kannettava tietokone, tietokone. Pixabay. Viitattu 17.2.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/ilmoitustaulu-kannettava-tietokone-3233653/ 

Hamari, E. & Peltola, S. 2020. Asiantuntijasta esimieheksi. Uuden hoitotyön esimiehen kokemukset. Oulun ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö. Viitattu 6.11.2021. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333648/Hamari_Emilia_Peltola_Silja.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kamensky. M. 2014. Strateginen johtaminen: menestyksen timantti (4., tarkistettu painos.). Helsinki: Talentum.

Klasila, S., Meriläinen, M., Tuomikoski, A-M., Holopainen, A. & Kanste, Outi. 2020. Näyttöön perustuvan toiminnan johtamistehtävien jakaantuminen sairaalaorganisaatiossa hoitotyön lähi- ja keskijohdon arvioimana. Tutkiva Hoitotyö, 18(4), 20–27.

Lynch. R. L. 2018. Strategic management (Eighth edition.). Pearson.

Madsen, J. B., Kaila, A., Vehviläinen-Julkunen, K. & Miettinen, M. 2020. Hoitotyön johtajien ja lähijohtajien työn sisältö erikoissairaanhoidossa. Hoitotiede, 32(2), 75–85.

Nurmeksela, A. 2021. Osastonhoitajan johtamistoiminta ja sen yhteys hoitotyön tuloksiin erikoissairaanhoidossa. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto. Viitattu 5.11.2021. Saatavissa https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/25957/urn_isbn_978-952-61-4263-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Peltokangas, E. & Pudas, E-M. 2022. Lähijohtajien tehtävänkuvan kartoitus: kyselylomakkeen kehittäminen. LAB-ammattikorkeakoulu. YAMK-opinnäytetyö. Viitattu 20.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203012981

Reikko, K., Salonen, K. & Uusitalo, I. 2010. Puun ja kuoren välissä – Lähijohtajuus sosiaali- ja terveysalalla. Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 31. Tampere: Tampereen yliopistopaino – Juvenes Print Oy.

Sherman, R., Bishop, M., Eggenberger, T. & Karden, R. 2007. Development of a leadership competency model. The Journal of Nursing Administration, 37 (2), 85‒94.

Sinkkonen, S. & Taskinen, H. 2016. Hoitotyön juuria etsimässä. Hoitotiede 28. 1/2016, 62–77. Viitattu 21.5.2021. Saatavissa http://elektra.helsinki.fi.ezproxy.saimia.fi/se/h/0786-5686/28/1/hoitotyo.pdf

Suntio, A-T. 2005. Raportti kehittämisen välineenä. Teoksessa L. Vanhanen-Nuutinen & P. Lambert. (toim.) Hankkeesta julkaisuksi: kirjoittaminen ammattikorkeakoulun ja työelämän kehityshankkeissa. s. 112–123. Helsinki: Edita.

Viitala, R. 2021a. Henkilöstöjohtaminen. Keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita Publishing Oy. Viitattu 6.5.2021. Saatavissa rajoitetusti https://www.ellibslibrary.com/reader/9789513781071