Ohjaamo nuorten osallisuuden lisääjänä

Nuorisolakiin on kirjattu tavoitteeksi edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Nuorisolain tavoitteena on tukea nuorten monimuotoisen osallisuuden toteutumista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.)

Ohjaamot tarjoavat matalan kynnyksen palveluita 18–29-vuotiaille nuorille, tarkoituksena tavoittaa nuoria, jotka ovat jääneet palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Palveluihin hakeutumisen esteitä on madallettu ja saavutettavuutta helpotettu, jotta nuoren olisi helpompi hakeutua palveluihin. Matalan kynnyksen palveluissa nuorta aktivoimalla ja oma-aloitteisuutta lisäämällä kavennetaan sosioekonomisia terveys- ja hyvinvointieroja.

Ohjaamon toiminta on ennaltaehkäisevää, nuori voi hakeutua sinne minkä tahansa asian kanssa. Ohjaamon palveluihin hakeutumisen aiheita ovat muun muassa työ, opiskelu, asumisen asiat, päihteet, mielenterveyden ja neuropsykologiset haasteet.

Nuorella ei aina tarvitse olla selkeää ongelmaa, johon tarvitsisi apua. Ohjaamo toimii myös väylänä nuorten tarvitsemiin palveluihin, kun nuoren tarpeeseen vastaavaa ammattitaitoa ei löydy Ohjaamosta. Jos Ohjaamon palvelut eivät kohtaa nuoren tarpeen kanssa, osaa moniammatillinen tiimi käynnistää palveluprosessin ja ohjata nuoren oikeiden palveluiden piiriin. Ohjaamot myös tarjoavat työpajoja ja teemailtoja, joihin kaikki kohderyhmään kuuluvat ovat tervetulleita. (Innokylä 2020.)

Kuva 1. Osallisuuden tunne ja nuoren mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin on tärkeää. (Jarmoluk 2017)

Moniammatillisesta tiimityöstä paljon hyötyä

Ohjaamoissa työskentelee laaja moniammatillinen tiimi, jolloin samana katon alta nuoret saavat mahdollisimman paljon palveluita. Opinnäytetyön (Lemponen 2021) tulosten mukaan palveluiden keskittäminen samaan paikkaan vähentää nuoren tarvetta siirtyä palvelupisteestä toiseen. Työntekijät työskentelevät yhdessä päivittäin hyödyntäen toistensa osaamista.

Lemposen (2021) opinnäytetyön tuloksissa luottamus moniammatilliseen tiimiin mahdollistaa tarkastella nuorten ongelmia eri näkökulmista. Kaikki asiat, joihin nuoret tarvitsevat Ohjaamosta tukea, eivät ole aina yksiselitteisiä ja yhden ihmisen hoidettavissa. Myös terveydenhoitajakoulutuksen omaavalla työntekijällä olisi tarvetta Ohjaamon moniammatillisessa tiimissä, koska terveydenhoitaja toimii asiakaslähtöisesti sekä yksilö-, yhteisö- että yhteiskuntatasolla väestön terveyttä edistäen. (Terveydenhoitajaliitto 2021.)

Vaikuttaminen omiin asioihin ja kuulluksi tuleminen lisäävät nuoren osallisuuden tunnetta. Ohjaamon toiminnassa nuoren osallisuuden vahvistaminen on merkittävää hänen elämänsä mielekkyyden kannalta. Ohjaamossa työntekijät kannustavat nuoria omien päätösten tekemiseen. Nuorelle oikean tukimuodon löytäminen on tärkeää, ja joskus pelkästään rinnalla kulkeminen on riittävää. Vahvistamalla nuoren käsitystä omasta itsestään ja uskoa omaan pystyvyyteen lisätään nuoren osallisuuden tunnetta.

Kirjoittajat

Salla Lemponen valmistuu vuonna 2021 terveydenhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Anja Liimatainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä yliopettajana ja kannustaa terveydenhoitajaksi valmistuvia moniammatilliseen yhteistyöhön.

Lähteet

Innokylä. 2020. Ohjaamo käyttöliittymänä ja kehittämisalustana. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/ohjaamo-kayttoliittymana-ja-kehittamisalustana

Lemponen, S. 2021. Ohjaamon moniammatillisen tiimin merkitys nuorten osallisuuden lisäämisessä. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, terveydenhoitajakoulutus. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414317

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2020. Oppivelvollisuus laajenee elokuussa 2021 – edellytyksiä nuorten oppimiseen ja hyvinvointiin parannetaan, työllisyysastetta nostetaan. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/oppivelvollisuus-laajenee-elokuussa-2021-edellytyksia-nuorten-oppimiseen-ja-hyvinvointiin-parannetaantyollisyysastetta-nostetaan

Terveydenhoitajaliitto. 2021.Terveydenhoitajan eettiset suositukset. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/ammatti/terveydenhoitajan_eettiset_suositukset

Kuvat

Kuva 1. Jarmoluk M. 2017. Hands-friendship-friends-children-2847508. Pixabay. [Viitattu 3.6.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-2847508/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *