Miesten työllisyyden edistämistä hankeyhteistyössä

Miesten työllisyys ja työttömyys ovat voimakkaasti suhdanneriippuvaisia. Miesten koulutustaso saattaa jäädä jälkeen työelämän vaatimuksista varsinkin työelämän ulkopuolella olevilla miehillä. (Alatalo, Larja & Räisänen, H. 2019, Savolainen 2018). Naiset hakeutuvat miehiä aktiivisemmin työvoimapalveluihin, mutta työvoimapalveluihin pääsy on tärkeä tasa-arvokysymys miesten kannalta. Palvelut auttavat työllistymisessä ja ehkäisevät työttömyyden pitkittymistä. (THL 2021.)

Kuva 1. Miesten syrjäytymisen ehkäisyn keskeinen avaintekijä on pitkittyneen työttömyyden torjunta (Cowley, 2018)

Lahdessa on käynnistynyt vuoden 2021 alussa kaksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta, joiden tavoitteena on työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen ja miesten syrjäytymisen ehkäisyä. Kehittämistyö tasa-arvohankkeissa kohdistuu toimenpiteisiin, joilla voidaan vaikuttaa eriytymistä ylläpitävien rakenteiden, toimintakulttuurien ja käytäntöjen muuttamiseen sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseksi.

Diakonialaitoksen Vamos Lahden miehiä pyrkii löytämään uudenlaisia tapoja tavoittaa erityisesti alueen 16-29 -vuotiaita työn- ja koulutuksen sekä palveluiden ulkopuolella olevia miehiä. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä alueen nuorten parissa työskentelevien verkostojen kesken ja jaetaan hyviä käytäntöjä. LAB-ammattikorkeakoulun Miestämö – hybridillä työelämään-hankkeessa luodaan miehille uusia työllistymisen mahdollisuuksia sekä tuotetaan mieserityistä tietoa työllisyyden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Sote-alan koulutuksesta ja työstä tietoa nuorille

Hankkeiden välisenä yhteistyönä järjestettiin 26.5. aamupäivällä tapahtuma, jonka tarkoituksena oli tuoda näkyväksi sosiaali- ja terveysalan erilaisia koulutus- ja työuria. Zoomissa pidettyyn tapahtumaan osallistui yhteensä kymmenkunta nuorta Lahden Diakonissalaitoksen Stoorin ja Vamoksen toiminnoista. Tapahtuman sisällön toteutukseen saatiin lisävahvistus LABin Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle -hankkeesta, jonka tarkoituksena on mm. saada lisää mieshakijoita sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin.

Kuva 2. Lahden kampuksen sisäpihalle suunniteltu tapahtuma jouduttiin siirtämään verkkoon yleisötilaisuuksia koskevien kokoontumisrajoitusten vuoksi (Ojala 2021)

Elävän kirjaston tarinat kertoivat vaihtoehdoista

Tapahtumassa sovellettiin Elävän kirjaston ideaa (kts. esim. Abergel ym. 2005), ja nuoret kuulivat aamupäivässä kahden kirjan tarinan henkilöiden itsensä kertomana. Sairaanhoitajana työskennelleen sekä simulaatiokouluttajana ja hankeasiantuntijana toimivan Jukan tarinasta jäivät kuulijoille päällimmäisenä mieleen elämässä eteen tulevien sattumien mahdollisuus ja avautuviin tilaisuuksiin rohkeasti tarttuminen omalla opiskelu- ja työuralla.

Sosiaalialalla työskentelevän ja sosionomiopintoja tekevän Antin kirja puolestaan kertoi käytännönläheisistä opinnoista, joissa parasta on ollut esimerkiksi osallistava opetus ja opiskelijaryhmässä syntyvät keskustelut. Elävään kirjastoon osallistuneiden nuorten mukaan tapahtuman toteutustapa oli mielenkiintoinen, ja tarinat antoivat heille uutta tietoa sosiaali- ja terveysalasta. Samaistun pariin juttuun kun kuuli toisten stooria ja ne oli kivaa kuunneltavaa!

Kirjoittaja

Kati Ojala työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana Miestämö −hybridillä työelämään -hankkeessa

Lähteet

Abergel, R., Rothemund, A., Titley, G. & Wootsch, P. 2005. Elävä kirjasto. Järjestäjän käsikirja. Kööpenhamin: Council of Europe. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702684/FULLTEXT01.pdf

Alatalo, J., Larja, L. & Räisänen, H. 2019.  Työllisyysaste-erot Pohjoismaissa ja eräitä taustatekijöitä niille. TEM-analyyseja, 91/2019. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161573/Ty%C3%B6llisyysaste-erot%20Pohjoismaissa%20ja%20er%C3%A4it%C3%A4%20taustatekij%C3%B6it%C3%A4%20niille_.pdf

Savolainen, J. 2018. Miesten työ ja työttömyys Suomessa. Teoksessa Outinen, H., Silván, A., Savolainen, J. & Kainulainen, J. (toim.) Työelämän ulkopuolella Tesoman miähet. Tampere: TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/102-Tyoelaman-ulkopuolella-Tesoman-miahet.pdf

THL. 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sukupuolten tasa-arvo. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tasa-arvon-tila/hyvinvointi-ja-terveys/palvelut-ja-sukupuoli

Linkit

Diakonissalaitos Vamos. 2021. Vamos Lahden miehiä -hanke. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/lahti/vamos-lahden-miehia/

LAB 2021. Miestämö – hybridillä työelämään -hanke. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miestamo-hybridilla-tyoelamaan

LAB 2021. Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/miesvirtaa

Kuvat

Kuva 1. Cowley, N. 2018. Mies-istuminen-turhautuminen-tunne-897817. [Viitattu 26.5.2021]. Saatavissa: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/mies-istuminen-turhautuminen-tunne-897817/

Kuva 2. Ojala 2021. Ojala, Kati. 2021.