LAB kehittää moniammatillista tiimiharjoittelua

Perinteisesti harjoittelut ovat toteutuneet oman alan asiantuntijan ohjauksessa yhdessä saman alan opiskelijoiden kanssa. Moniammatillinen tiimiharjoittelu mahdollistaa opiskelijoille moniammatillisessa toiminnassa vaadittavien vuorovaikutustaitojen, eri ammattiryhmien työn sisällön ja kokonaisvaltaisen ajattelun oppimista.  (Tuomela ym. 2017, LAB 2021).

Kuva 1. Moniammatillinen tiimiharjoittelu antaa ymmärrystä eri ammattialojen toimintaan.   (StartupStockPhotos 2015)

Tiimiharjoittelun yhteiskehittämistä

Moniammatillista tiimiharjoittelua on kehitetty kuluvan vuoden aikana Päijät-Hämeessä yhteistyössä työelämän kanssa eri organisaation kanssa. Mukaan kehittämiseen on valittu asumispalveluyksiköitä, ammattiopisto ja sote-keskus, joissa kaikissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tekevät moniammatillista yhteistyötä.

Työ käynnistettiin Teams-tapaamisilla, joissa kerrottiin moniammatillisen tiimiharjoittelun periaatteista ja toteutustavoista sekä keskusteltiin yhteistyökumppaneiden odotuksista tiimiharjoittelun suhteen. Yhteisen toteutustavan suunnittelua on jatkettu tämän jälkeen paikalle jalkautumalla, mikä on mahdollistanut organisaatioon tutustumisen tarkemmin ja harjoittelun sisällön suunnittelun opiskelijoiden oppimista tukevaksi. Samalla on jatkettu työelämäohjaajien perehdytystä tiimiharjoitteluun, ja yhteistyössä on laadittu rekrytointi-ilmoitukset tiimiharjoitteluista joko ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä Jobiiliin tai LABin omiin viestintäkanaviin.

Palautetta ja ideoita jatkoon

Sote-alan opiskelijoiden koulutuksessa ammattitaitoa kehittävä harjoittelu antaa hyvän mahdollisuuden moniammatillisen toiminnan oppimiseen.  Parhaimmillaan moniammatillinen tiimiharjoittelu on lisännyt eri alojen opiskelijoiden yhteistyötä ja ymmärrystä eri ammattialojen työn sisällöstä sekä avannut uusia näkökulmia opiskelijoiden yhteisten asiakkaiden hoitoon ja terveyden edistämiseen, jolloin on pystytty tuottamaan asiakkaalle enemmän hyvinvointi- ja terveyshyötyjä. Tämän saavuttaminen vaatii vahvaa yhteistyötä, osaamista ja ohjaamista harjoitteluorganisaation työelämäohjaajilta ja ohjaajan tuen tarve korostuu erityisesti niissä tilanteissa, kun asiakas osoittautuu ennakko-oletuksia haastavammaksi (kts. esim. Lilja ym. 2021).

Haasteena tiimiharjoitteluiden toteutuksessa on ollut eri koulutusalojen harjoittelujaksojen ajallinen epäyhtenäisyys, jolloin moniammatillisuus ei toteudu yksittäisen opiskelijan kohdalla tai toteutuu vain osan aikaa. Joissakin tapauksissa harjoittelun sisällöllinen toteutustapa on poikennut harjoitteluorganisaation rekrytointi-ilmoituksessa kuvatusta, jolloin moniammatillinen toiminta ja ohjaus siihen on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Tiimiharjoittelun sisältöön ja organisointiin liittyvät onnistumiset ja haasteet tuottavat arvokasta tietoa tiimiharjoittelua kehittäville. Hyvin alkanut yhteistyö ja kehittäminen päijäthämäläisten harjoitteluorganisaatioiden kanssa jatkuu varmoin askelin.

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii lehtorina ja sairaanhoitajakoulutuksen harjoitteluvastaavana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Hanna Laine toimii lehtorina ja fysioterapeuttikoulutuksen harjoitteluvastaavana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Kati Ojala toimii lehtorina ja sosionomikoulutuksen harjoitteluvastaavana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

LAB. 2021. HARKKA ‒ harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. Hanke. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Lilja, T., Pukkila, P. & Helander, J. 2022. Monialaisen ohjauksen rakentuminen ohjaustilanteissa: onko monialainen ohjaus monialaista? Kasvatus, 52(3), 282–296. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.33348/kvt.112560

StartupStockPhotos. 2015. Aloittaa, tapaaminen, aivoriihi. Pixabay. Viitattu 9.12.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/aloittaa-tapaaminen-aivoriihi-594090/

Tuomela, K., Heikkilä, K., Haapanen, H., Kortekangas-Savolainen, O.  & Salminen, L. 2017. Moniammatillinen oppiminen yhteistyöosaamisen edistäjänä terveydenhuollossa. Hoitotiede 2017, 29 (4), 254‒275. Viitattu 22.11.2022. Saatavissa https://search.proquest.com/openview/aa2b42bab577f81d46de34bb44debeb4/1?pq-origsite=gscholar&cbl=406341