Mikroyrittäjän arjessa on monia mahdollisuuksia oman työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hankkeen (LAB 2023) simulaatiotyöpajassa kokoonnuttiin lokakuussa mikroyrittäjien työhyvinvoinnin ja jaksamisen äärelle. LAB-ammattikorkeakoulu hankkeen osatoteuttajana vastasi työpajan toteutuksesta. Työpaja järjestettiin Lahden kampuksella, ja osallistujat olivat pääasiassa pienistä hyvinvointi- ja tapahtuma-alan yrityksistä. Aiheen alustuksesta vastasi asiantuntijamme Jaana Ahl ja teemaa tarkasteltiin simulaation keinoin Sannakaisa Marjamäki-Niemisen johdolla.

Mikroyrittäjän voimavara on yrittäjän vapaus valita. Tulosvastuu vain itselle luo joustavan ja vapaan perustan tehdä bisnestä. Tämä vaatii kuitenkin usein oppirahoja ja omaa työmäärää harjaannutaan rajaamaan vasta kantapään kautta. Kokemus on, että mikroyrittäjänä on, varsinkin alkuvaiheessa, helppo lähteä työtilausten oravan pyörään ja tarttua jokaiseen tarjolla olevaan mahdollisuuteen. Paine verkostoitumisesta, toiminnan käynnistämisestä ja laajentamisesta voi ajaa lopulta uupumukseen. Kuitenkin, kun nämä haasteet saa selätettyä, yrityksen toiminnan ympärille muodostuu kaava, jonka sisällä on vapaus työskennellä.

[Alt-teksti: kolme henkilöä työskentelemässä pöydän ääressä, tietokoneen ruudulla on etäyhteys.]
Kuva 1. Työpajatyöskentelyssä kartoitettiin yrittäjän työhyvinvoinnin perusasioita. (Kuva: Teemu Rasi) 

Palautumisesta huolehtiminen ei ole rakettitiedettä

Työstä palautuminen pitää sisällään sekä mielen että kehon palautumista. Palautumista tapahtuu sekä työpäivän aikana että sen jälkeen. Keinot ovat hyvin yksilöllisiä, mutta palautumista edistävät leppoisa oleskelu, liikunta, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen. Useampi huono elämäntapa puolestaan estää palautumista (Halonen ym. 2016). Yksi peruspilareista on uni. Tuomilehdon ja Vornasen (2019) mukaan unen perustehtävä on tuottaa energiaa, vahvistaa muistia, säädellä oppimista ja aineenvaihduntaa. Ilman unta ihminen ei pysy terveenä, menesty tai edes pärjää arjessa.

Itsensä johtamisen taidot korostuvat sekä palautumisen että yrittäjyyden kontekstissa. Sydänmaanlakka (2017, 273–277) korostaa, että itsenä johtamisessa keskeisintä ei ole niinkään tieto, vaan tekeminen. Oman mielen kautta tapahtuvaa toimintaa on kyettävä kehittämään tietoisesti, systemaattisesti ja pitkäjänteisesti, jotta itseään kykenee johtamaan älykkäästi. Kehittyminen itsensä johtamisessa edellyttää siis syvää itsetutkiskelua ja tietoisia valintoja omasta elämästämme, vastuun kantamista näistä valinnoista sekä seuraamista, mihin valinnat johtavat.

Työpajassa sai olla ilman tietokonetta

Simulaatiotyöpajan tarkoituksena oli toimia alustana mikroyrittäjien vertaiskehittämiselle ja -tuelle. Yhteisten kokemusten jakaminen ja peilaaminen olivat tässäkin työpajassa valtava voimavara, jota jokainen paikallaolija ammensi omalla tavallaan. Se mitä osallistujille jäi käteen, oli muistutus, että arjessa jokaisen täytyy aika ajoin pysähtyä tarkastelemaan omaa jaksamista yrittäjänä ja yksityisenä henkilönä. Erityisesti yrittäjänä yksilön vastuu omasta hyvinvoinnista korostuu.

Työpajan keskusteluissa saatiin myös huomata, miten paljon oikeita valintoja osallistujat olivat itse jo tehneet oman työhyvinvointinsa eteen. Työhyvinvointia ei opita työpajoissa vaan todellisessa arjessa ja työn lomassa, kokemusten kautta. Kipinä asioiden tekemiselle toisin voi herätä työpajassa tai koulutuksessa, mutta pysyvät valinnat tehdään arjessa. Työpajan parhaana antina koettiin se, että osallistujat saivat keskittyä keskusteluun ja vertaistukeen, ilman tietokonetta.

Kirjoittajat

Sannakaisa Marjamäki-Nieminen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa simulaatio-ohjaajana sekä TKI-asiantuntijana Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (React Etelä-Suomi) -hankkeessa (LAB 2023).

Jaana Ahl toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen asiantuntijana.

Lähteet

Halonen, J., Laitinen, J. & Weiste, E. 2016. Palautuminen on tärkeä osa elämäntapamuutosta. Työterveyslaitos. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/elintavat/nyt-laitetaan-kroppa-ja-nuppi-kuntoon/palautuminen-tarkea-osa-elamantapamuutosta.

LAB. 2023. Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Hanke. Viitattu 8.11.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritysten-vihrea-siirtyma-muutoskyvykkyys-ja-digitalisaatio-react-etela-suomi

Sydänmaanlakka, P. 2017. Älykäs itsensä johtaminen. Näkökulmia henkilökohtaiseen kasvuun. Helsinki: Alma Talent.

Tuomilehto, H. & Vornanen, J. 2019. Nukkumalla menestykseen. Helsinki. Tammi.