Miten vahvistaa miesten motivaatiota suorittaa sote-opintonsa loppuun?

Tilastokeskuksen (2020) mukaan miehet keskeyttivät tutkintoon johtavan koulutuksen naisia useammin. Lukuvuonna 2017/2018 miehistä tutkintoon johtavan koulutuksen keskeytti kokonaan 6,4 ja naisista 4,4 prosenttia. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen oli pienintä terveys- ja hyvinvointialoilla. Silti asiantuntijoiden mielestä siihenkin on syytä kiinnittää huomiota.

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Nordic research institute in the broad field of regional studiesin hallinnoimaa hanketta Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market (LAB 2021).  Hankkeen tavoitteena on selvittää tekijöitä miesten opintojen keskeyttämiseen sote-alan koulutusohjelmissa. Pyrkimyksenä on löytää konkreettisia keinoja, joilla voidaan tukea miesten motivaatiota suorittaa opintonsa loppuun ja pysyä alalla. LAB-ammattikorkeakoulussa toteutettiin syksyllä Webropol-kysely, jolla kerättiin aineistoa miesten kokemuksista opiskelusta sote-alalla. Kyselyyn vastasi kuusi henkilöä.

Sosiaalinen yhteys ja vertaistuki on merkityksellistä

Kerätyn aineiston perusteella miehet kokevat sosiaalisen kanssakäymisen ja vertaistuen muiden miesten kanssa merkityksellisenä sekä opintojen aikana että työelämässä. Varsinkin tilanteissa, joissa miesopiskelija on muuttanut yksin toiselle paikkakunnalle, eikä luonnollista sosiaalista verkostoa ole olemassa, sen muodostuminen opiskelun kautta olisi tärkeää. Miesten ryhmäytyminen voisi tapahtua yhteisen järjestetyn vapaa-ajan vieton kautta tai mahdollistamalla se opintojen aikana esimerkiksi yhteisten ryhmätöiden kautta. 

[Alt-teksti: LAB-ammattikorkeakoulun kampuksen portaikko, jossa kulkee kolme nuorta naisopiskelijaa.]
Kuva 1. Huomioidaanko sukupuolisidonnaisia tarpeita riittävästi oppimisympäristöissä? (Leinonen 2019)

Keskustelu sote-alalla toimimisesta tulisi mahdollistaa jo opintojen aikana

Kyselyyn vastanneiden mukaan miesten välinen keskustelu sote-alalla opiskelusta ja työelämästä olisi mahdollistettava jo opintojen aikana. Mahdollisuus työskennellä yksikössä, missä on myös muita miehiä, koettiin vaikuttavan myönteisesti työmotivaation ja työhyvinvointiin. Vastaajista neljä (80 prosenttia) oli sitä mieltä, että työhyvinvointiin ja työmotivaatioon vaikuttaa myönteisesti se, että työyhteisössä on useampi kuin yksi mies. Kaksi henkilöä (40 prosenttia) kertoi mahdollisuuden verkostoitua muiden miesten kanssa vaikuttavan myös alalla pysymisen todennäköisyyteen.

Miesten kokemuksia pitäisi kuulla

Kyselyn vastaukset ovat samansuuntaisia Men in Nursing Education -hankkeen (UNAK 2020) loppuraportin kanssa. Raportin mukaan miehillä tulisi olla mahdollisuus tehdä opiskeluun liittyviä tehtäviä yhdessä ja opiskella samassa ryhmässä. Opetuksesta vastaavien oppilaitosten tulisi olla tietoisia myös siitä, miten miehet kokevat sukupuolisen vähemmistöasemansa näkökulmasta olonsa kampuksella. Miesten mahdollisuus vaihtaa esimerkiksi vaatteet heille osoitetuissa pukeutumistiloissa ei välttämättä toteudu opiskelu- tai harjoitteluympäristöissä.

Miesten kokemuksista siitä, millaisena he kokevat vähemmistöasemansa kampuksella ja kliinisen harjoittelun ympäristöissä, olisi tarkoituksenmukaista käydä säännöllistä keskustelua. Keräämällä opiskelijapalautetta miesten kokemuksista olisi mahdollista huomioida eri sukupuolet tasavertaisesti.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2021. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender- segregated labour market. [Viitattu 08.10.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Tilastokeskus. 2020. Koulutuksen keskeytti 5,4 prosenttia opiskelijoista. [Viitattu 24.10.2020]. Saatavissa: https://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_tie_001_fi.html

UNAK. 2020. Men in nursing Education. Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway. [Viitattu 10.10.2021]. Saatavissa: https://www.unak.is/english/news/men-in-nursing-education

Kuvat

Kuva 1. Leinonen, T. 2019. Lahden kampus. LAB. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa:    https://lut.pictures.fi/kuvat/LAB+Press+Images/CAMPUSES/LAB_lahti-campus4.jpg