Monimuotoiset intensiivikurssit lisäävät opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia opintojen aikana

Opiskelijat haluaisivat kansainvälistyä opintojensa aikana, mutta lukukauden mittaiset vaihto-opinnot eivät syystä tai toisesta ole mahdollisia. LAB-ammattikorkeakoulu on tunnistanut kansainvälistymisen tärkeyden ja kirjannut LAB 2030 -strategian toimenpideohjelmaan tavoitteen, jonka mukaan jokainen opiskelija suorittaisi opintojensa aikana virtuaalisia tai fyysisiä kansainvälisiä opintoja. Yksi ratkaisu tähän ovat monimuotoiset intensiivikurssit, jotka perustuvat lyhyeen vaihtoon kohdemaassa.

Erasmus+ Blended Intensive Program

Erasmus+ -ohjelma toi vuonna 2021 alkaneeseen ohjelmakauteensa uutena liikkuvuusmuotona monimuotoiset intensiivikurssit eli Erasmus+ Blended Intensive Program (jäljempänä BIP) -kurssit. BIP-kurssi yhdistää virtuaalisen oppimisen ja fyysisen liikkuvuuden sekä vähintään kolmen eri maalaisen korkeakoulun opiskelijoita ja opettajia. Kurssiin sisältyy pakollinen tiimityöskentelyyn pohjautuva virtuaalinen osuus sekä 5–30 päivän mittainen fyysinen liikkuvuus järjestävään korkeakouluun. Kurssien sisällön tavoitteena on tuottaa lisäarvoa korkeakoulujen normaalissa tarjonnassa oleviin kursseihin. (Opetushallitus 2023.)

Lyhytaikainen vaihtomahdollisuus muodostaa tärkeän lisän opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksiin. BIP-kurssit eivät kuitenkaan vielä ole kovinkaan tunnettuja LAB-ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan tai opiskelijoiden keskuudessa.

Kuva 1. Uusia ideoita, oppimista ja tiimityötä kansainvälisessä ympäristössä koetetaan tuoda yhä useamman LAB-opiskelijan ulottuville. (Pexels 2017)

BIP-kurssien prosessi LAB-ammattikorkeakoulussa

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita on osallistunut BIP-kursseille eri partnerikorkeakouluissa eri puolilla Eurooppaa, mutta liikkuvuuden prosessista ei ollut tarjolla yhtenäistä toimintamallia. Jokaisen kurssin kohdalla on toimittu eri tavoin, eivätkä opiskelijat aina ole saaneet riittävää ohjausta prosessin kulkuun mm. osallistumisen osalta. Osallistumismahdollisuuksista on viestitty eri kanavissa, toisinaan myös henkilökohtaisesti, mikä ei mahdollista yhdenvertaista lähtökohtaa osallistua kyseisille kursseille.

Kansainvälisissä liikkuvuuspalveluissa herättiin yhtenäisen toimintamallin tarpeeseen. Kehittämistoiminta alkoi nykytilan kartoituksella, johon haettiin opiskelijanäkökulmaa lukuvuonna 2022–2023 BIP-kursseille osallistuneilta opiskelijoilta. Kyselylomakkeen taustalla hyödynnettiin opinnäytetyön tekijän omia havaintoja BIP-kurssien osallistujana. Opiskelijoita kysyttiin kokemuksia prosessista sekä ajatuksia sen kehittämiseksi. Tutkimustuloksia täydennettiin benchmarkkaamalla suomalaisia ja eurooppalaisia korkeakouluja BIP-prosessin osalta sekä haastattelemalla prosessin omistajaa kansainvälisistä liikkuvuuspalveluista. (Kemppainen 2023.)

Kehittämistyön tuloksena laadittiin prosessikaavio sekä kehittämisehdotuksia. Päähavaintona huomattiin, että prosessin tehokkaan toteuttamisen ytimessä on kansainvälisten liikkuvuuspalveluiden ja LAB-ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan tiivis yhteistyö. Opettajilla on tärkeä rooli opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemisessa. BIP-kurssin vastuuopettajalla on vahva rooli opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien kasvuun, mitä voidaan tehostaa yhtenäisellä toimintamallilla.

Kirjoittajat

Emmi Kemppainen on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva liiketalouden tradenomiopiskelija, joka työskentelee LUT & LAB Urapalveluissa LUT palvelut työnantajille -työtehtävässä.

Taina Orpana työskentelee liiketalouden lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja on yksi vastuuopettajista Blended Intensive Program -kurssilla CC Art Festival.

Lähteet

Kemppainen, E. 2023. Erasmus+ Blended Intensive Program -opiskelijaliikkuvuuden prosessi LAB-ammattikorkeakoululle. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Viitattu 1.10.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/807289/Kemppainen_Emmi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Opetushallitus. 2023. Korkeakoulutuksen eurooppalainen liikkuvuus 2021–2027 – yleistietoa. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulutuksen-eurooppalainen-liikkuvuus-2021-2027-yleistietoa

Pexels. 2017. Abstrakti, lamppu, oppiminen. Pixabay. Viitattu 3.10.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/abstrakti-lamppu-oppiminen-koulutus-355948/