Moniosaaminen ja työkierto tiimityön pohjana

Työvoiman hallinnan kehittäminen sekä toiminnan tehostaminen esimerkiksi toimintalähtöisellä työvuorosuunnittelulla ja moniosaamista lisäämällä ovat työvoimavaltaisille yrityksille tärkeä keino menestyä yhä lisääntyvässä kilpailussa. Laitoshuolto- ja puhdistuspalvelualalle tehdyn opinnäytetyön (Kannisto 2020) tarkoituksena oli löytää keinoja kehittää kohdeyrityksen työvoiman hallintaa ja tehokkuutta. Kohdeyrityksellä on yli 300 asiakaskohdetta, joten pienelläkin parannuksella voidaan saavuttaa suuria etuja. Työryhmätyöskentelyssä löydettiin kohdeyritykselle täysin uusi toimintamalli, tiimityö, jolla voidaan saavuttaa yrityksen tavoittelemia hyötyjä.  

Kuva, joka sisältää kohteen ruoho, ulko, kenttä, hanhi

Kuvaus luotu automaattisesti
KUVA 1. Yhteisöllisyyttä etsimässä (Kuva: Panu Kannisto)

Tiimityö lisää vastuullisuutta 

Tulevaisuudessa tiimityön tärkeys tulee lisääntymään ja itseohjautuvien tiimien muodostuminen pitää oppia mahdollistamaan (Atsar 2017). Tiimin muodostaminen ja käynnistys ovat tiimin toimivuuden kannalta kriittisiä hetkiä, jolloin toiminta ja vuorovaikutus tiimissä muodostuvat. Tiimillä on mahdollisuus menestyä, mikäli alusta alkaen saadaan aikaan innostavaa yhteistä ajattelua ja tekemistä. (Juuti 2013, 223.) 

Tiimityö lisää vastuullisuutta, itsenäisyyttä, aloitteellisuutta ja sitoutumista organisaation tavoitteisiin (Manka 2011, 84). Yhteisöllisyys lisääntyy, kun työstä vastataan yhdessä. Tiimissä toimiminen auttaa yhtenäistämään toimintatapoja parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tiimityö voi parantaa työhyvinvointia, jos tiimin jäsenet tuntevat itsensä merkityksellisiksi ryhmässä.  

Kuva, joka sisältää kohteen ruoho, ulko, lintu, kenttä

Kuvaus luotu automaattisesti
KUVA 2. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta (Kuva: Panu Kannisto)

Moniosaaja menestyy nyt ja tulevaisuudessa  

Tiimin osaaminen voi olla parhaimmillaan paljon enemmän kuin henkilöiden yksittäinen osaaminen. Tiimityö voi tuottaa ajatuksia sekä toimintamalleja, joita yksin toimiessa ei kyettäisi tuottamaan. (Kupias ym. 2014, 54.) Palkitseva moniosaaminen motivoi työntekijöitä kehittämään omaa osaamistaan (Luoto 2020). Työntekijän on helpompi saada työvuorotoiveitaan toteutetuksi, kun kaikilla tiimin työntekijöillä on osaaminen tiimin kaikkiin työkohteisiin. Kun työntekijät tuntevat varmuutta osaamisestaan, työkohteen vaihtuminen vähentää työn psyykkistä kuormittavuutta. 

Työkierto kehittää ja jakaa osaamista 

Tiimityö ja työkierto ovat osaamisen jakamisen ja kehittämisen keinoja (Kaartinen 2011, 24-26). Opinnäytetyössä (Kannisto 2020) löydettiin kohdeyritykselle työkierron etuja. Työkierto voidaan suunnitella niin, että työntekijät kiertävät säännöllisesti kaikissa osaamisalueensa työkohteissa. Työ on tasalaatuisempaa, ja asiakas on tyytyväinen, kun työkohteessa on aina osaava työntekijä. Kun työkohteita on useita ja työ tehdään tiimeissä, työkierto auttaa tasaamaan työn raskautta työkohteiden vaihdellessa. Eri vuorokauden aikoihin sijoittuvat työvuorot jakautuvat tiimissä tasaisemmin. Työskenneltäessä eri työkohteissa toisen työn arvostus lisääntyy. (Kannisto 2020) 

Kirjoittajat 

Paula Kannisto valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2020 uudistavan johtamisen (YAMK) -linjalta. Blogikirjoitus pohjautuu Kanniston YAMK-opinnäytetyöhön.  

Kristiina Meltovaara työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa liiketoiminnan yliopettajana ja hän ohjasi Kanniston opinnäytetyötä. 

Lähteet 

Atsar, K. 2017. Työpaikat ja työntekijät haluavat uudistua – teot kuitenkin puuttuvat!. Sitra. [Viitattu 26.9.2020]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/blogit/tyopaikat-ja-tyontekijat-haluavat-uudistuvat-teot-kuitenkin-puuttuvat/ 

Juuti, P. 2013. Jaetun johtajuuden taito. Juva: Bookwell Oy. 

Kaartinen, L. 2011. Osaamista kehittämään! – periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen. Helsinki: Suomen Kuntaliitto. [Viitattu 15.11.2020]. Saatavissa: https://www.kt.fi/julkaisut-ja-oppaat/2011/osaamista-kehittamaan  

Kannisto, P. 2020. Työvoiman hallinnan kehittäminen – Laitoshuolto- ja puhdistuspalvelualalle toteutettu yrityscase. YAMK -opinnäytetyö. LAB ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lahti. [Viitattu 15.11.2020]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020113025210 

Kupias, P., Peltola, R. & Pirinen, J. 2014. Esimies osaamisen kehittäjänä. Helsinki: Sanoma Pro Oy. 

Luoto, L. 2014. Psycon Oy. Miksi moniosaaminen ei lisäännyt? [Viitattu 31.10.2020]. Saatavissa: https://www.psycon.fi/blogi/miksi-moniosaaminen-ei-lisaannyt 

Manka, M-L. 2011. Työnilo. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro Oy. 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *