Näkökulmia tekoälyyn sosionomin työssä

Tekoälyllä tarkoitetaan järjestelmää, joka on älykäs, rationaalinen ja pystyy ongelmanratkaisuun. Tekoäly voidaan nähdä ihmisen jatkettuna älykkyytenä. Meidän ihmisten vahvuuksia ovat maalaisjärki, abstraktin ajattelun taito, mielikuvitus, moraali sekä mielikuvitus. Tekoäly pystyy täydentämään näitä taitoja asioilla, joista se selviytyy ihmistä paremmin. (Ojalainen ym. 2018, 8.) Robotiikan käyttöönoton näkökulmasta tärkeää on käyttäjien hyväksyntä. Käytön esteenä voi olla, että sen pelätään korvaavan ihmisen ja johtavan työpaikkojen menetykseen. (Hänninen 2021, 27.)

Faktat on aina tarkistettava 

Tutustuimme osana sosionomien teknologiaopintoja ChatGPT-sovellukseen. Tavoitteena oli testata, millä tavoin sovellusta pystyisi hyödyntämään viestinnässä. Kokeilimme blogin kirjoittamista Chat GPT-tekoälyn avulla.  ChatGPT on sovellus, joka pystyy tuottamaan älykkään oloista tekstiä. Sovellus on pystynyt opettelemaan, millaiset sanat esiintyvät yhdessä.

Erilaiset sanojen yhdistelmät perustuvat hyvin suuriin tekstimassoihin, joiden ansiosta ohjelman tuottama teksti vaikuttaa älykkäältä. ChatGPT:n faktat on kuitenkin aina tutkijan tai opiskelijan tarkastettava itse, sillä ChatGPT:n tuottamassa tekstissä voi virheitä ja vanhentunutta tietoa. (Toivonen 2023.) On myös tärkeää tehdä näkyväksi, milloin teksti on tekoälyn tuottamaa.

Sosiaali- ja terveysalalla ei ole vielä käytössä monia tekoälysovelluksia, joten rajaa tekoälyn ja muiden digitaalisten palveluiden välille voi olla vaikeaa hahmottaa. Tulisi pohtia, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää hoiva-alalla niin, että käyttöön otetut sovellukset palvelevat ihmisiä kunnioittavasti ja heidän elämänlaatuaan tukevalla tavalla. (Hallamaa & Leikas 2020.) 

Kuva 1. Tulevaisuuden kohtaaminen tekoälyn muokkaamassa maailmassa. (Kuva: Microsoft Officen kuvapankki)

Yhteiskunnassamme tekoälyteknologia vaikuttaa arkeemme. Algoritmit voivat pahentaa jo olemassa olevia epäkohtia ja ne voivat olla syrjiviä, sillä ne pystyvät manipuloimaan sekä uhkamaan turvallisuutta ja seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Tekoälyn viisi periaatetta ovat pyrkimys välttää vahinkoja, selitettävyys, vastuullisuus, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, turvallisuuden sekä yksityisyyden suojaaminen, oikeudenmukaisuus sekä läpinäkyvyys. Tekoälyn sosiaalisista vaikutteista puhuttaessa etiikan tulee aina olla sijoittelussa ensimmäisenä. (Helsingin yliopisto 2023.) 

Sovellukset eivät korvaa hoivaa 

Tulevina sosionomeina opiskelijat toivovat, ettei erilaisten sovellusten käyttö ja tekoälyn hyödyntäminen tule korvaamaan inhimillistä vuorovaikutusta ja hoivaa. Pääpainon tulisi pysyä aidossa kohtaamisessa.

Poikkeusolosuhteiden vuoksi verkossa tapahtuva ohjaus ja kontaktit lisääntyivät, nyt olisi kuitenkin syytä arvioida tapauskohtaisesti, ketkä etäkontakteista hyötyvät esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelon tai liikkumisen haasteiden vuoksi. 

Kirjoittajat

Pia Mäkelä, Heli Toivonen ja Piia Valtoaho ovat LAB-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.

Taija Nöjd on LAB- ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen lehtori.

Lähteet

Hallamaa, J. & Leikas J. 2020. Tekoäly hoidossa, hoivassa ja huolenpidossa – keskustelua Virtuaalisessa Eettisessä Foorumissa. Sote Peda 24/7 blogikirjoitus. Viitattu 25.2.2023. Saatavissa https://sotepeda247.fi/2020/09/17/tekoaly-hoidossa-hoivassa-ja-huolenpidossa-keskustelua-virtuaalisessa-eettisessa-foorumissa/

Helsingin yliopisto. 2023. Tekoälyn etiikka -kurssi. Mitä tekoälyn etiikka on? Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://ethics-of-ai.mooc.fi/fi/chapter-1/1-a-guide-to-ai-ethics

Hänninen, P. 2021. Robotiikka sosiaali- ja terveydenhoidon tukena. Jyväskylän yliopisto. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 90/2021. Viitattu 26.2.2023. Saatavissa https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/77700/1/90-2021_Robotiikka%2520sosiaali-%2520ja%2520terveydenhoidon%2520tukena_VERKKO.pdf

Ojalainen, A., Keppo, J. & Neittaanmäki, P. 2018. Suomen terveydenhoitoalan ammattilaisten asenne ja luottamus tekoälyä kohtaan. Jyväskylän Ylipisto. Informaatioteknologian tiedekunnan julkaisuja No. 64/2018. Viitattu 26.2.2023. Saatavissa https://www.jyu.fi/it/fi/tutkimus/julkaisut/tekes-raportteja/th_ammattilaisten_asenne_verkkoversio.pdf

Toivonen, M. 2023. Mikä ihmeen Chat GPT? Nämä asiat jokaisen kannattaa ymmärtää tekoälystä. Yle. Viitattu 12.3.2023. Saatavissa https://yle.fi/a/74-20020160