Norlandia Päiväkodit edistää yhdenvertaisuussuunnitelmaansa

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014, 7 §) mukaan työnantajalla, jonka palveluksessa on vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Henkilöstö on otettava mukaan toimenpiteiden suunnitteluun. Huolella tehty suunnitelma on tärkeä työväline, jolla voidaan tunnistaa ja ehkäistä syrjintää, tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa ja löytää keinoja sen torjumiseen.

Kuva 1. Yhdenvertaisuutta voi edistää hyvällä suunnittelulla (Geralt 2021)

Suunnitelman laatiminen alkaa tilannekartoituksella

Ennen varsinaisen suunnitelman laatimista on tarpeen selvittää työpaikan yhdenvertaisuustilanne (kuva 2). Tämän jälkeen työnantaja voi määritellä kehittämistarpeet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Henkilöstöltä tulisi selvittää, mitkä ovat niitä syrjintäperusteita, joita erityisesti tällä työpaikalla ovat merkityksellisiä. Toimia selvitettäessä tulisi ottaa huomioon muun muassa menettelytavat työhönotossa ja henkilöstöratkaisuissa, miten työtehtävät jaetaan sekä palkkojen ja muiden etuuksien jakamisen perusteet. (Työsuojelu 2021.)

Kuva 2. Toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi (Työsuojelu 2021)

Norlandia Päiväkodit (tekstissä Norlandia-päiväkodit) työllistää 750 varhaiskasvatuksen ammattilaista, ja yritys toimii 40 kunnassa Suomessa. Yrityksessä edistettiin yhdenvertaisuutta keväällä 2021. Yhdenvertaisuussuunnitelman tueksi kaksi LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijaa toteutti kyselyn, jolla selvitettiin, miten yhdenvertaisuus ilmenee tällä hetkellä Norlandia-päiväkodeissa.

Kyselyyn vastasi 44 työntekijää, ja suurin osa heistä koki, että työpaikalla toteutuu yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työntekijöiden kesken. Yhdenvertaisuus (naisten ja miesten välinen tasa-arvo; eri-ikäisten yhdenvertaisuus; vähemmistöjen yhdenvertaisuus) näyttäytyi johdonmukaisesti positiivisena, ja eri osioiden keskiarvot olivat yli 4 Likertin asteikolla 1–5.

Kuitenkin 12 vastaajaa oli nähnyt tai kokenut jotakin syrjintää työpaikallaan. Se oli kohdistunut joko ikään, sukupuoleen, asemaan työyhteisössä, syntyperään, terveydentilaan tai vammaan tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. (Happonen & Haukkasalo 2021.) Tulosten perusteella Norlandia-päiväkodeissa lähdetään laatimaan varsinaista yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja puuttumaan kyselyssä ilmi tulleeseen syrjintään.

Työntekijät mukaan laatimaan suunnitelmaa

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan kirjataan konkreettiset tarvittavat toimenpiteet työpaikalla, jotta tosiasiallinen yhdenvertaisuus saavutetaan. Työ voidaan esimerkiksi järjestää niin, että syrjinnän vaarassa olevien työntekijöiden tuen tarpeet huomioidaan paremmin. Työyhteisö on tärkeä osallistaa suunnitelman laatimiseen, jotta kaikki syrjintäperusteet tulevat kartoitetuksi. Suunnitelmaan kirjataan myös työpaikan menettelytavat syrjintäepäilyjen käsittelyyn ja yhdenvertaisuuskoulutukset. (Työsuojelu 2021.) Norlandia-päiväkodeissa seuraava vaihe on työntekijöiden edustajien osallistaminen suunnitelman laatimiseen. Koska yrityksen toimipaikkoja on useita eri puolella Suomea, on selvitettävä myös yksikkö- ja aluekohtaiset tarpeet sekä  menettelyt.

Kirjoittajat

Laura Haukkasalo valmistui LAB-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi (AMK) keväällä 2021 sosiaalipedagogisen varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdosta.

Minna Kuvajainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalalla. Laura Haukkasalon opinnäytetyön ohjaaja.

Lähteet

Happonen, S. & Haukkasalo, L. 2021. Yhdenvertaisuuden toteutuminen Norlandia-päiväkodeissa. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus. [Viitattu 3.6.2021.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104154863

Työsuojelu 2021. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu. Yhdenvertaisuuden edistäminen. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus/yhdenvertaisuuden-edistaminen

Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325. Finlex. [Viitattu 3.6.2021]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Kuvat

Kuva 1. Geralt 2021. Analyysi-suurennuslasi-tutkimus-6232545. Pixabay. [Viitattu 3.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/analyysi-suurennuslasi-tutkimus-6232545/

Kuva 2. Työsuojelu 2021. Toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuuden edistäminen. [Viitattu 2.6.2021]. Saatavissa: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/yhdenvertaisuus/yhdenvertaisuuden-edistaminen