Nuorten tarpeet keskiössä – palvelumuotoilun merkitys nuorisotyössä

Nuoruus on tärkeä elämänvaihe yhteiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Nuoruuden elinolosuhteilla ja käyttäytymismalleilla on vaikutuksia opiskeluun, työelämään sekä perheen perustamiseen. Lisäksi ne vaikuttavat merkittävästi myös nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Nykyään nuorten kuunteleminen on tärkeää nuorisotyön ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, erityisesti tarjotessa matalan kynnyksen palveluita. (Aaltonen ym. 2017, 27, 142, 199.)

Nuorisotyö on tärkeä osa yhteiskuntaa ja sen tehtävänä on tukea nuoria heidän kasvussaan ja kehityksessään. Nuorisotyön tavoitteena on myös tukea nuorten itsenäistymistä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö.)

Nuorisotyön rooli korostuu nuorten pelaamisen ja sosiaalisen median käytön haasteiden, kuten yksinäisyyden ja paineiden ehkäisyssä. Vaikka nuorten syrjäytymisriski kasvaa, nuorisotyön toimijat näkevät myös positiivisia kehityssuuntia, kuten joustavammat opiskelumahdollisuudet ja uudet työtehtävät. (Nuorisotyöstä Suomessa, 2019.) 

Tarve matalan kynnyksen nuorisopalveluille, kuten Innostamolle, kasvaa syrjäytymisriskin lisääntyessä. Innostamo on Lahteen suunnattu nuorten työkokeilu, joka tarjoaa tukea koulutus-, työ- ja urapolkujen löytämiseen sekä elämän eri haasteisiin (Lahden kaupunki).

Lara Dawoodin opinnäytetyö keskittyi Innostamon toiminnan kehittämiseen ja nuorten tarpeiden huomioimiseen. Työssä käytettiin muotoilun menetelmiä, kuten haastatteluja ja kyselyitä, käyttäjäymmärryksen keräämiseksi. Kerättyä käyttäjäymmärrystä analysoitiin samankaltaisuuskaavioiden ja empatiakarttojen avulla ja tulokset tiivistettiin suunnitteluohjuriksi. Lopputuloksena laadittiin Innostamon palvelukuvaus, joka auttaa selkeyttämään palveluja ja toimii markkinointimateriaalina sekä edistää nuorten tukemista urapolullaan. Havainnot osoittivat nuorten kuuntelemisen tärkeyden nuorisotyön ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, erityisesti tarjotessa matalan kynnyksen palveluita.

Empatiakartan hyödyntäminen Innostamon toiminnassa

Uutta palvelua kehitettäessä on tärkeää ymmärtää kohderyhmää ja löytää oikeat vuorovaikutuksen tavat. Palvelumuotoilun prosessit tarjoavat työkaluja asiakaslähtöiseen suunnitteluun. Palvelumuotoilijat käyttävät erilaisia menetelmiä ja työkaluja visualisoidakseen, muotoillakseen ja kehittääkseen palveluideoita ja -konsepteja. Näitä menetelmiä voidaan hyödyntää olemassa olevien palveluiden uudistamisessa ja uusien innovatiivisten palveluiden suunnittelussa. (Miettinen 2011, 55.)

Empatiakartta on yksi näistä työkaluista, joka auttaa suunnittelutiimejä ymmärtämään käyttäjiä ja heidän tarpeitaan. Sitä voidaan käyttää käyttäjien ajatusten, tunteiden, toimintatapojen ja käyttäytymisen tallentamiseen. (Service Design Tools.) Empatiakartta-menetelmää käytettiin Innostamon valmentautujien kokemusten, tunteiden ja toiveiden selvittämiseen Lara Dawoodin Palvelukuvauksen muotoilu Innostamon toiminnan selkeyttämiseksiopinnäytetyössä (Dawood 2023).

Kuvakaappaus empatiakartasta, joka on osa Palvelukuvauksen muotoilu Innostamon toiminnan selkeyttämiseksi -opinnäytetyötä. Vasemmalla on hahmokuva ja tiedot käyttäjästä, ja oikealla on käyttäjän tarpeista Innostamon toiminnassa.
Kuva 1. Empatiakartta on osa Palvelukuvauksen muotoilu Innostamon toiminnan selkeyttämiseksi -opinnäytetyötä (Kuva: Lara Dawood)

Kirjoittajat

Lara Dawood on kokemus- ja palvelumuotoilun opiskelija LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän teki opinnäytetyön aiheesta Palvelukuvauksen muotoilu Innostamon toiminnan selkeyttämiseksi.

Ari Känkänen on yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi Lara Dawoodin opinnäytetyön ohjaajana.  

Lähteet

Aaltonen, S. & Kivijärvi, A. 2017. Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.

Dawood, L. 2023. Palvelukuvauksen muotoilu Innostamon toiminnan selkeyttämiseksi. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304246077

Lahden kaupunki. Innostamon perehdytysopas. PDF-tiedosto. Ei julkaistu.

Nuorisotyöstä. Nuorisoalalla näkyvät ilmiöt. 2019. Viitattu 23.11.2022. Saatavissa https://nuorisotyosta.fi/ilmiot/

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Nuorisotyö. Viitattu 17.11.2022. Saatavissa https://okm.fi/nuorisotyo

Ruuska, J., Koivisto, M., Hämäläinen, K., Vilkka, H., Mattelmäki, T., Vaajakallio, K. & Miettinen, S. 2011. Palvelumuotoilu: Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova.

Service Design Tools. Empathy map. Viitattu 7.2.2023. Saatavissa https://servicedesigntools.org/tools/empathy-map