Suuntaviivoja tekstiili- ja vaatealan yritysten digiarkeen

Lainsäädännön vaatimukset, läpinäkyvyyden edistäminen ja muuttuva kulutuskulttuuri tuovat haasteita murroksessa olevalle tekstiili- ja vaatealalle. Yritysten digiarki voi olla varovaista peruskauraa, hallitun kaaoksen taltuttamista tai suunnitelmallista etenemistä toimintaympäristön muutokset huomioiden. Digitaalisuuden mahdollisuudet ovat kiistattomat, mutta niitä saatetaan myös vierastaa, vaikka tässä ajassa se koskee jokaista yritystä. Euroopan Unionin tekstiilejä koskevassa strategiassa nähdään, että vihreän ja digitaalisen siirtymän avulla voidaan rakentaa edelläkävijyyttä maailmanlaajuisesti (Euroopan komissio 2022).

Suomen Tekstiili ja Muodin (2023) mukaan alan yritysten ongelma ei ole teknologioiden puute, vaan digitaalisuuden tavoitteellinen hyödyntäminen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Muotialan toimintatavat ovat syvään juurtuneita ja alalla tarvitaan kulttuurista muutosta ja oppimista (STJM 2023). Digitaalisuuden hallitseminen edellyttää yrityksiltä digistrategian luomista tai sellaisen päivittämistä ajan tasalle.

Digitaalisuuden tiekartta yritysten strategiatyön tueksi

LAB-ammattikorkeakoulun projektissa sukelletaan digitaalisuuden kokonaisuuteen tekstiili- ja vaatealalla. SADE (Sustainable and Digital Environments) – Tekstiili- ja vaatealan digistrategiatiekartta -projekti käynnistyi helmikuussa 2024. Projektin tavoitteena on kartoittaa yritysten nykytilaa ja tarpeita digitaalisuuden saralla, pilotoida digistrategian toteutusta ja lopulta luoda digitaalisuuden tiekartta, joka hyödyttää kanta- ja päijäthämäläisiä tekstiili- ja vaatealan yrityksiä.

Alt: Lainaus Suomen Tekstiili ja Muodin julkaisusta: Digitalisaatio ei ole ”yksi koko sopii kaikille” –ratkaisu, se vaatii yrityksiltä oman ainutlaatuisen strategian kehittämistä.
Kuva 1. STJM on selvittänyt digitalisaation vaikutuksia muotialaan. (Kuva: Mervi Koistinen)

Syksyllä 2024 starttaa yritysten digitaalisuuden haasteita selvittävä koulutuksellinen Digi Bootcamp, joka auttaa yrityksiä digihaasteidensa selättämisessä. Digi Bootcampilla yritykset pääsevät kehittämään omaa digiprofiiliaan ja kilpailukykyään muuttuvassa maailmassa. Monialaisten asiantuntijoiden johdolla yrityksille tarjotaan ideoita ja työkaluja muun muassa ennakointiin sekä asiakaskokemuksen ja digistrategian kehittämiseen, yritysten omia tarpeita unohtamatta.

Strategiapiloteista case-esimerkkejä

Projektissa toteutetaan lisäksi kahden yrityksen tarpeisiin räätälöityä ja syväluotaavaa Strategiapilottia, joissa pureudutaan yrityksen digitaalisen toiminnan kokonaisuuteen ja kehitetään valikoitua digitaalisuuteen liittyvää haastetta asiantuntijoiden johdolla. Strategiapilotin tarkoituksena on luoda konkreettinen ratkaisu tukemaan pilottiyrityksen digistrategiaa.

ALT: Aikajana syksystä 2024 kevääseen 2025, johon on sijoitettu Digi Bootcampin ja Strategiapilotin ajankohdat.
Kuva 2. SADE-projektin toimenpiteiden aikajana. (Kuva: Mervi Koistinen)

Konkreettisia tuloksia projektissa ovat pilottiyritysten kanssa kehitettävät kestävää liiketoimintaa tukevat toimintamallit. Nämä toimintamallit voivat liittyä esimerkiksi digitaalisen tuotepassin kehitykseen tai haltuunottoon.  Toimenpiteiden tuloksena laaditaan alkukartoituksen sekä työpajojen ja pilottien pohjalta muotoiltava digistrategian tiekartta tekstiili- ja vaatealalle, joka on erilaisten yritysten tarpeisiin skaalautuva toimintamalli digistrategian kehittämistä varten. 

SADE (Sustainable and Digital Environments) – Tekstiili- ja vaatealan digistrategiatiekartta -projekti on Euroopan unionin osarahoittama (linkki projektin nettisivuille) 

Kirjoittajat

Annariina Ruokamo työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana ja sivutoimisena puettavan muotoilun opettajana. Hän on ammatiltaan vaatesuunnittelija (TaM) ja on erikoistunut muoti- ja tekstiilialan vastuullisuuteen ja kiertotalouteen.

Mervi Koistinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa TKI-asiantuntijana. Hän on ammatiltaan muotoilija (AMK) ja työskentelee visuaalisen viestinnän parissa.

Lähteet

Euroopan Komissio. 2022. Komission tiedonanto euroopan parlamentille, neuvostolle, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia tekstiilejä koskeva EU:n strategia. Viittattu 20.03.2024. Saatavissa https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9d2e47d1-b0f3-11ec-83e1-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF

Suomen Tekstiili ja Muoti. 2023. Digitalisaation vaikutukset muotialaan. Viittattu 20.03.2024. Saatavissa https://www.stjm.fi/wp-content/uploads/2023/11/STJM_Digi_vaik_muotialaan_taitto_v2.pdf

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2024. SADE (Sustainable and Digital Environments) – Tekstiili- ja vaatealan digistrategiatiekartta.Viittattu 20.03.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/SADE