Nuorten toiveet seksuaaliterveyspalveluille

Seksuaaliterveys ei tarkoita sairauden tai oireen puuttumista, vaan seksuaalisuuteen liittyvää fyysistä, tunteellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia (WHO 2023). Seksuaalikasvatus on yksi osa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä ja kiinteä osa muuta kasvatusta (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 38; WHO 2010, 3). Jotta seksuaalikasvatus on nuorelle motivoivaa, tulee nuorten toiveita kuulla seksuaalikasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa (Rinkinen ym. 2015, 88). Lapset ja nuoret kokevat mielipiteitään kysyttävän liian harvoin ja toivovat, että heitä kuultaisiin päätöksenteossa enemmän (Hipp ym. 2018, 4). Lapsille ja nuorille tulee osoittaa, miten heidän osallisuutensa päätöksenteossa näyttäytyy (Valtioneuvosto 2019, 93).

Ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalveluita voidaan järjestää monella eri tavalla. Esimerkiksi nuorille suunnattuja palveluita järjestetään ehkäisyneuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. (THL 2023.) Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkoi Päijät-Hämeessä kesäkuussa 2022 osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Kokeilussa on tavoitteena parantaa nuorten seksuaaliterveyttä ja järjestää yhdenvertaisesti saatavat ja saavutettavat seksuaaliterveyspalvelut hyvinvointialueella. (Päijät-Hämeen hyvinvointialue 2023.)

Osana kokeilua toteutettiin opinnäytetyö, jossa selvitettiin nuorten toiveita seksuaaliterveyspalveluille. Keskeisenä ajatuksena on ollut yhteiskehittäminen ja nuorten äänen esiin tuominen. Kehittäjäasiakas oli mukana suunnittelemassa nuorten osallisuuskokonaisuutta, jossa nuorten toiveita selvitettiin työpajatyöskentelyllä ja tiedonkeruulomakkeella alkuvuodesta 2023. (Leinonen & Pulkkinen 2023.)

Kuva 1. Avoin, tabuja rikkova keskustelu auttaisi nuorten mielestä seksuaaliterveyden edistämistä. (Aedrian 2021)

Toiveissa tabuja rikkova puhe

Nuorten vastauksista ilmenee, että he pohtivat omien tarpeidensa lisäksi sitä, miten seksuaaliterveyspalvelut saataisiin vastaamaan myös toisten nuorten erilaisiin tarpeisiin. Nuorille on tärkeää, että ammattilaisen kanssa pääsee keskustelemaan vaivattomasti ja että kohtaamiselle on aikaa. Ammattilaisilta toivotaan rohkeutta ottaa seksuaaliterveyden eri teemat puheeksi matalalla kynnyksellä. Seksuaaliterveyspalvelujen tulee olla helposti saavutettavia, ja nuoret toivovat mahdollisuutta muun muassa sähköiseen ajanvaraukseen ja seksitautien kotitestaukseen. Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa Päijät-Hämeessä on jo parannettu palvelua sähköistä ajanvarausta laajentamalla. (Leinonen & Pulkkinen 2023.)

Ei-toivottujen raskauksien ja seksitautitartuntojen ehkäisemisen keinoiksi nuoret nostavat maksuttoman ehkäisyn, seksuaalikasvatuksen lisäämisen ja ehkäisyn käytön. Seksuaalikasvatusta toivotaan lisää erityisesti oppilaitoksiin. Nuoret kokevat avoimen ja tabuja rikkovan puheen seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista tärkeäksi keinoksi edistää seksuaaliterveyttä. Nuorten tarpeeseen nykyistä avoimemmasta keskustelukulttuurista tulee vastata sekä yksilöiden, yhteisöjen että yhteiskunnan tasolla. (Leinonen & Pulkkinen 2023.)

Kirjoittajat

Elina Leinonen ja Sini Pulkkinen valmistuivat LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut (YAMK) koulutusohjelmasta.

Tuija Rinkinen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtorina.

Lähteet

Aedrian. 2021. My friends sitting on a ledge of a skatepark during lunchtime. Unsplash. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/ECt01A5HZtw

Hipp, T., Pollari, K. & Luoma, S. 2018. Nuorten äänen pitää kuulua! Nuorten osallisuus päätöksenteossa. Lastensuojelun keskusliiton verkkojulkaisu 6/2018. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Nuorten-aanen-pitaa-kuulua-final.pdf

Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014–2020. Opas 33. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/THL_OPAS33_VERKKO9.3.2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Leinonen, E. & Pulkkinen, S. 2023. Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn prosessikuvaukset Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 26.8.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060722396

Päijät-Hämeen hyvinvointialue. 2023. Alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisy. Kokeilun tausta ja tavoitteet. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/seksuaaliterveys/alle-25-vuotiaiden-maksuton-ehkaisy/maksuttoman-ehkaisyn-kokeilun-tausta-ja-tavoitteet/

Rinkinen, T., Vaskilampi, T., Apter, D. & Kylmä, J. 2015. Nuorten tiedontarpeet seksuaaliterveydestä. Teoksessa Bildjuschkin, K. (toim.) Seksuaalikasvatuksen tueksi. Työpaperi 35/2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 88–103. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%c3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5&isAllowed=y

THL. 2023. Ehkäisy- ja seksuaaliterveyspalvelut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 2.10.2023. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/ehkaisy-ja-seksuaaliterveyspalvelut

Valtioneuvosto. 2019. Tutkijoiden havaintoja ja suosituksia lasten ja nuorten monipuolisen kehityksen, terveyden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistämiseksi. Edellytykset kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen kaikille. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:7. Helsinki. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161440/VN_2019_7_Edellytykset_kasvuun_oppimiseen_ja_osallisuuteen_kaikille.pdf?sequence=4&isAllowed=y

WHO. 2010. Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y

WHO. 2023. Sexual health. Viitattu 30.5.2023. Saatavissa https://www.who.int/health-topics/sexual-health#tab=tab_2